Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT

1 3.838
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 19/2018/TT-BGDĐT
Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018
THÔNG
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÔNG NHẬN
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON
Căn c Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật
giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu t chức của Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn c Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày
11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số
75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013
của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5
năm 2011 sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm
2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản chất lượng V trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông ban hành Quy định về kiểm định chất
lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục công
nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể t ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Thông này thay thế Thông số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của B
trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục,
quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, Thông số
02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban
hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản chất lượng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm
non, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân c tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu trách
nhiệm thi hành Thông này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- UBVHGDTNTNNĐ của QH;
- Cục KTrVBQPPL (Bộ pháp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLCL, Vụ GDMN.
QUY ĐỊNH
VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT ỢNG GIÁO DỤC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia đối
với trường mầm non, bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non; quy trình đánh giá trường
mầm non; công nhận cấp chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục; công nhận
cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
2. Văn bản này áp dụng đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ (sau đây gọi chung
trường mầm non) trong hệ thống giáo dục quốc dân; tổ chức nhân liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chất ợng giáo dục trường mầm non sự đáp ứng mục tiêu của trường mầm non, đảm bảo
các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục, phù hợp với sự phát triển kinh tế - hội
của địa phương cả nước.
2. Tự đánh giá quá trình trường mầm non dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá do Bộ Giáo dục
Đào tạo ban hành, tự xem xét, đánh giá thực trạng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục
trẻ; sở vật chất, các vấn đề liên quan khác của nhà trường để điều chỉnh các nguồn lực quá
trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non.
3. Đánh giá ngoài quá trình khảo sát, đánh giá của cơ quan quản nhà nước đối với trường
mầm non để xác định mức đạt được tiêu chuẩn đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục Đào
tạo.
4. Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non các yêu cầu đối với trường mầm non nhằm đảm bảo
chất lượng các hoạt động. Mỗi tiêu chuẩn ứng với một lĩnh vực hoạt động của trường mầm non;
trong mỗi tiêu chuẩn các tiêu chí. Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non có 4 mức (từ Mức 1
đến Mức 4) với yêu cầu ng dần.
Trong đó, mức sau bao gồm tất cả các yêu cầu của mức trước bổ sung các yêu cầu nâng cao.
5. Tiêu chí đánh giá trường mầm non yêu cầu đối với trường mầm non trong một nội dung cụ
thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí các ch báo.
6. Chỉ báo đánh giá trường mầm non yêu cầu đối với trường mầm non trong một nội dung cụ
thể của mỗi tiêu chí.
Điều 3. Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với
trường mầm non
1. Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định trường mầm non đạt mức đáp ứng mục tiêu
giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì nâng cao chất lượng
các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các quan quản nhà nước hội
về thực trạng chất lượng của trường mầm non; để quan quản nhà nước đánh giá, công nhận
hoặc không công nhận trường đạt kiểm định Chất lượng giáo dục.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
2. Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non nhằm khuyến khích đầu huy
động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho trường mầm non không
ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
Điều 4. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục quy trình công nhận đạt chuẩn quốc
gia đối với trường mầm non
Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với
trường mầm non được thực hiện theo các bước:
1. Tự đánh giá.
2. Đánh giá ngoài.
3. Công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục công nhận trường đạt chuẩn quốc
gia.
Điều 5. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia
đối với trường mầm non
1. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với
trường mầm non 05 năm.
2. Trường mầm non được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại khoản
2 Điều 34 của Quy định y, sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng đánh
giá ngoài đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ cao hơn.
3. Trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 sau ít nhất 02 năm kể từ ngày
được công nhận, được đăng đánh giá ngoài đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2.
Điều 6. Các mức đánh giá trường mầm non
1. Trường mầm non được đánh giá theo các mức sau:
a) Mức 1: Đáp ứng quy định tại Mục 1 Chương II của Quy định này;
b) Mức 2: Đáp ứng quy định tại Mục 2 Chương II của Quy định này;
c) Mức 3: Đáp ứng quy định tại Mục 3 Chương II của Quy định này;
d) Mức 4: Đáp ứng quy định tại Mục 4 Chương II của Quy định này.
2. Tiêu chí đánh giá trường mầm non được công nhận đạt khi tất cả các chỉ o trong tiêu chí đạt
yêu cầu. Chỉ báo được công nhận đạt khi tất cả các nội hàm của ch o đạt yêu cầu.
Chương II
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON
Mục 1. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 1
Điều 7. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản nhà trường
1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng phát triển nhà trường
a) P hợp với mục tiêu giáo dục mầm non được quy định tại Luật giáo dục, định hướng phát
triển kinh tế - hội của địa phương theo từng giai đoạn các nguồn lực của nhà trường;
b) Được c định bằng văn bản cấp thẩm quyền phê duyệt;
c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải trên trang
thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
của địa phương, trang thông tin điện t của phòng giáo dục đào tạo.
2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) các hội đồng khác
a) Được thành lập theo quy định;

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành. 

Tóm tắt nội dung Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non.

Theo đó, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường mầm non được thực hiện theo các bước:

  • Tự đánh giá;
  • Đánh giá ngoài;
  • Công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Việc tự đánh giá được thực hiện theo quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá của Hiệu trưởng, hội đồng phải có ít nhất là 07 thành viên.

Trường hợp đánh giá ngoài thì các trường lập hồ sơ gồm công văn đăng ký đánh giá ngoài, nêu rõ nguyện vọng được kiểm định chất lượng hoặc công nhận trường chuẩn quốc gia và 02 bản báo cáo tự đánh giá.

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018.

Đánh giá bài viết
1 3.838
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm