Thông tư 19/2018/TT-BYT

2 1.464
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 19/2018/TT-BYT
Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018
THÔNG
BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU
Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản Y, Dược cổ truyền, Cục trưởng Cục Quản
Dược;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông Ban hành danh mục thuốc thiết yếu.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn thuốc thiết yếu bao gồm
thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu; danh mục thuốc
thiết yếu; sử dụng danh mục thuốc thiết yếu trách nhiệm thực hiện.
Điều 2. Nguyên tắc xây dựng tiêu chí lựa chọn thuốc vào danh mục thuốc thiết yếu
1. Nguyên tắc xây dựng danh mục thuốc thiết yếu:
a) Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn thuốc quy định tại Khoản 2 Điều này, các hướng dẫn
chẩn đoán điều trị, các quy trình chuyên môn k thuật do B trưởng Bộ Y tế ban hành;
kế thừa danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần th VI tham khảo danh mục thuốc
thiết yếu của Tổ chức Y tế thế giới;
b) P hợp với chính sách, pháp luật về thuốc, thực tế sử dụng khả năng bảo đảm
cung ứng thuốc của Việt Nam;
c) Quy định v cách ghi tên thuốc trong Danh mục thuốc thiết yếu:
- Không ghi tên riêng của thuốc;
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Thuốc hóa dược, sinh phẩm: được ghi theo tên chung quốc tế của hoạt chất hoặc hỗn
hợp hoạt chất trong công thức thuốc;
- Vắc xin được ghi theo loại vắc xin hoặc tên thành phần của vắc xin (ví dụ: vắc xin phòng
bệnh viêm gan B);
- V thuốc cổ truyền được ghi theo tên của dược liệu gồm tên tiếng Việt thường gọi
tên khoa học. Tên tiếng Việt của dược liệu thể được gọi bằng tên khác nhưng phải
cùng tên khoa học;
- Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền): được ghi theo tên tiếng Việt
của từng thành phần dược liệu hoặc vị thuốc trong cùng công thức thuốc. Trường
hợp tên dược liệu, vị thuốc bằng tiếng Việt các cách gọi khác nhau thì căn cứ vào tên
khoa học của dược liệu.
2. Tiêu chí lựa chọn thuốc vào danh mục Thuốc thiết yếu:
Thuốc được xem xét lựa chọn vào danh mục thuốc thiết yếu khi đáp ứng các yêu cầu
sau:
a) Tiêu chí chung:
- Bảo đảm an toàn, hiệu quả cho người sử dụng;
- Đáp ng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đa số nhân dân.
b) Tiêu chí cụ thể:
- Thuốc hóa dược, sinh phẩm: ưu tiên lựa chọn các thuốc đơn thành phần, nếu đa
thành phần phải chứng minh được sự kết hợp đó lợi hơn khi dùng từng thành phần
riêng rẽ về tác dụng độ an toàn;
- Vắc xin: ưu tiên lựa chọn vắc xin phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng; vắc xin
Việt Nam đã sản xuất được đã được cấp giấy phép lưu hành; vắc xin ng cho các
dịch lớn; vắc xin dùng để phòng các bệnh gây nguy hiểm đến nh mạng của người sử
dụng;
- Thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), ưu tiên lựa chọn: thuốc được sản xuất tại Việt
Nam; Các chế phẩm thuộc đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh tương đương đã
được nghiệm thu cấp giấy đăng lưu hành; Các chế phẩm xuất x từ danh mục
bài thuốc cổ truyền đã được Bộ Y tế công nhận;
- V thuốc cổ truyền ưu tiên lựa chọn: những vị thuốc chế biến t dược liệu trong
Dược điển Việt Nam; những vị thuốc được chế biến từ các dược liệu đặc thù của địa
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
phương, các vị thuốc được chế biến từ dược liệu thuộc danh mục dược liệu được nuôi
trồng, thu hái trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị khả năng cung cấp;
- Thuốc dược liệu: ưu tiên lựa chọn các thuốc dược liệu trong thành phần chứa các dược
liệu hoặc hỗn hợp các dược liệu tên trong Danh mục vị thuốc cổ truyền ban hành
kèm theo danh mục vị thuốc cổ truyền thiết yếu.
Điều 3. Danh mục thuốc thiết yếu
Ban hành kèm theo Thông này danh mục thuốc thiết yếu, bao gồm:
1. Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu (Phụ lục I)
2. Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu:
a) Thuốc cổ truyền xuất xứ thuộc danh mục bài thuốc cổ truyền được Bộ Y tế công
nhận được miễn thử lâm sàng;
b) Thuốc dược liệu bao gồm thuốc dược liệu đã được cấp giấy đăng lưu hành tại Việt
Nam trong thành phần chứa dược liệu tên trong danh mục vị thuốc cổ truyền thiết
yếu ban hành kèm theo Thông này;
c) Thuốc theo danh mục thuốc cổ truyền đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt
Nam ban hành kèm theo Thông này (Phụ lục II);
d) Danh mục vị thuốc cổ truyền (Phụ lục II).
Điều 4. Sử dụng danh mục thuốc thiết yếu
Danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng cho các mục đích sau đây:
1. Xây dựng thống nhất các chính sách của Nhà nước về: đầu tư, quản lý giá, vốn, thuế,
phí các vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh, bảo quản, kiểm nghiệm, xuất khẩu,
nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để bảo đảm đủ thuốc trong danh mục thuốc
thiết yếu phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân.
2. Sử dụng trong các hoạt động đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn sử dụng thuốc cho học
sinh, sinh viên tại các trường đào tạo khối ngành sức khỏe.
3. Xây dựng danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.
4. Làm sở để Hội đồng thuốc điều trị xây dựng danh mục thuốc sử dụng trong cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu điều trị trình người đứng đầu sở khám
bệnh, chữa bệnh phê duyệt.

Thông tư 19/2018/TT-BYT - Danh mục thuốc thiết yếu

Thông tư 19/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu được ban hành ngày 30/8/2018 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2018.

Tóm tắt nội dung Thông tư 19/2018/TT-BYT

Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

Danh mục này vừa được Bộ Y tế ban hành ngày 30/8/2018 tại Thông tư 19/2018/TT-BYT, áp dụng từ ngày 15/10/2018.

Thuốc được xem xét đưa vào Danh mục thuốc thiết yếu khi đáp ứng các điều kiện chung như: Bảo đảm an toàn, hiệu quả cho người sử dụng; Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đa số nhân dân.

Ngoài ra, với mỗi loại thuốc khác nhau sẽ có các tiêu chí riêng như: Nếu là thuốc hóa dược, sinh phẩm thì ưu tiên lựa chọn các thuốc đơn thành phần; Nếu là vắc xin thì ưu tiên lựa chọn vắc xin phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng; Nếu là thuốc cổ truyền thì ưu tiên lựa chọn thuốc sản xuất tại Việt Nam…

Cụ thể, Danh mục thuốc thiết yếu bao gồm: Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu; Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu… Chi tiết về các loại thuốc xem tại Phụ lục đính kèm Thông tư này.

Đánh giá bài viết
2 1.464
Y tế - Sức khỏe Xem thêm