Thông tư 21/2018/TT-BTTTT

1 20

Thông tư số 21/2018/TT-BTTTT

Thông tư 21/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz".

Tóm tắt nội dung thông tư 21/2018/TT-BTTTT

QCVN về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải

Thông tư 21/2018/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz” được Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua ngày 28/12/2018.

Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 57:2018/BTTTT, quy chuẩn kỹ thuật cụ thể như sau:

- Thiết bị dẫn đường: EPIRB phải được trang bị thiết bị dẫn đường hoạt động ở tần số 121,5 MHz;

- Yêu cầu về pin: Tuổi thọ của pin được xác định bằng ngày hết hạn phải lớn hơn hoặc bằng 3 năm; Ngày hết hạn của pin là ngày tính từ ngày sản xuất pin cộng với tối đa một nửa thời gian hoạt động có ích của pin. Ngày hết hạn phải được đánh dấu rõ ràng;

- Yêu cầu an toàn: Không nối ngược cực tính của pin; Pin không bị rò rỉ các chất độc hại hoặc ăn mòn ở bên trong hoặc bên ngoài phao EPIRB trong khi xả hết pin hoặc một phần với bất cứ tốc độ nào, sau khi xả hết pin hoặc một phần;…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Đánh giá bài viết
1 20
Khoa học công nghệ Xem thêm