Thông tư 21/2019/TT-BYT

1 42
BOYTE
CONG HOA
XA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
.
.
DQcl~p - Tl,fdo - H~nh phuc
Ha N(Ji, ngayoU thang
g
ndm 2019
s6:Ji 12019/TT-BYT
THONGTU
Hmmg
d§n thi di~m v~
hoat
dQng
y
hoc gia dinh
Can ctr Ludt kham benh, chua benh ngay
23
thang
11
ndm 2009;
Can cu Nghi dtnh sbl09120161ND-CP ngay 01 thong 7 ndm 2016 cua Chinh
phil quy dinh
vJ
cdp
chung chi
hanh
nghJ dbi voi nguoi hanh nghJ va cdp gidy
phep hoat d(Jng dbi voi co sa kham benh, chua benh;
Can cu Nght dinh sb 1551201SIND-CP
ngay
12
thang
11
ndm 201S cua Chinh
phil sua d6i, b6 sung mot sb quy dinh lien quan din diJu kien ddu tu kinh doanh thuoc
pham vi quem
If; nha
nutrc cua B(J Y ti,'
Can cu Nghi dinh sb 7512017IND-CP ngay 20 thang
6
ndm 2017 cua Chinh phil
quy dinh chuc nang, nhiem v~, quyen han va co cdu t6 chtrc cua B(J Y ti,'
Theo dJ nghi cila C1;lCtruang C1;lCQuan
If;
Kham, chua b¢nh;
B(J truang B(J Y
Ii
ban hanh Thong tu huang ddn thi didm
vJ
hO(lt d(Jngy h9C
gia dinh.
Di~u
1.
Ph~m vi di~u chinh
1. Thong tu nay huang dftnthi diSm v~:
a) Vi tri, chuc nang, nhi~m
V\l
cua cac co
sa
y h9Cgia dinh sau day:
- Tr~m y tS xa, phuOng, thi trfin; b~nh xa; tr~m y tS cua co quan, dan vi, t6
chuc (sau day viSt t~t 1atr~m y tS);
- Phong kham da khoa, phong kham chuyen khoa
ill
nhan;
- Phong kham da khoa, phong kham da khoa khu VlfC,phong kham chuyen
khoa thuQctrung tam y tS qu~n, huy~n, phong kham quan dan y;
- Khoa kham b~nh thuQc b~nh vi~n qu~n, huy~n ho~c trung tam y tS qu~n,
huy~n ho~c b~nh vi~n cua truOng d~i h9Cy.
b) Nhi~m
V\l
cua bac
SI
gia dinh;
c) Van b~ng chuyen mon, gifiychung nh~n dao t~o v~ y h9Cgia dinh.
2. Cac nQi dung khong quy dinh t~i Thong tu nay thvc hi~n thea quy dinh
cua Lu~t kham b~nh, chua b~nh va cac van bim quy diM chi tiSt, huang dftn thi
h~mh.
2
Di~u 2.
Vi
tri, chirc nang, nhiem
VI}
cua
CO'
si)'
y hoc gia dinh
1. Vi tri, chirc nang:
Co sa y h9Cgia dinh la ca sa d~u tien tiep nhan, quan ly, cham soc sire khoe
ban d~u,
tir
van, phong benh, nang cao sire khoe, cap ciru, kham benh, chua benh
da khoa theo nguyen 1yy h9Cgia dinh cho ca nhan, hQgia dinh.
2. Nhi~m vu:
a) Quan ly sire khoe cong d6ng:
- Lap h6 sa quan 1ysire khoe ca nhan theo Quyet dinh s6 831/QD-BYT ngay
11 thang 3 nam 2017 cua BQtwang BQY te ban hanh mdu h6 sa quan 1ysire khoe
ca nhan phuc vu cham soc sire khoe ban d~u;
- QUIDly, cham soc sire khoe theo nguyen 1yy h9Cgia dinh cho ca nhan, hQ
gia dinh theo phan cong cua Sa Y te cac tinh, thanh ph6 tl1JCthuoc trung uong (sau
day viet t&tla Sa Y te).
b) Tu van nang cao sire khoe va phong b~nh:
- Tu van ve dinh duong, ho~t dQngth€ l\fc, phong ch6ng tac h~i cua thu6c la,
ruqu bia va cac yeu t6 nguy ca khac d6i vai suc khoe, tu van ve kham b~nh, chua
b~nh cho ca nhan, hQgia dinh, cQngd6ng;
- Truyen thong, giao d\lc suc khoe, nang cao nh~n thuc cua nguai dan ve
phong b~nh tich C\fCva chu dQng, phong ngira cac yeu t6 nguy ca anh huang den
suc khoe;
- Huang ddn v~ sinh moi truOng, an toan th\fc phAm;
- Tham gia giam sat, phat hi~n som, phong ch6ng dich b~nh trong cQngd6ng;
- Tiem chung;
- Phong ch6ng cac b~nh khong lay nhiSm: ung thu, tim m~ch, tang huyet ap,
dai thao duOng, b~nh ph6i t&cnghen m~n tinh va hen phe qUID.
c) Th\fc hi~n cac chuang trinh, ho~t dQng cham soc suc khoe cQng d6ng,
ph\lc h6i chuc nang d\fa vao cQng d6ng, cham soc giam nhy, cham soc cu6i dai; cac
chuang trinh m\lc tieu y te dan s6, cham soc suc khoe ba my tre em, nguai cao tu6i,
dan s6 - ke ho~ch hoa gia dinh, ket hW Y h9Cc6 truyen vai Y h9Chi~n d~i.
d) Kham b~nh, chua b~nh:
- Sa CUu,cap CUu;
- Kham sang 19C,phat hi~n som b~nh t~t, d~c bi~t cac b~nh dich;
- B~nh m~n tinh, b~nh kh6ng lay nhiSm;
- Cham soc, kham b~nh, chua b~nh t~i nha d6i vai nguai b~nh theo danh m\lc
quy dinh t~i Ph\ll\lc ban hanh kern theo Thong
tu
nay;
3
- Thuc hien cac dich vu ky thuat trong:
+ Cac g6i dich
vu
y t€ co ban quy dinh tai Thong nr cua B9 tnrong B9 Y t€;
+ Danh muc ky thuat cua tuyen 3, tuyen 4 quy dinh tai Thong
tu
cua B9
tnrong B9 Y tS vS phan tuyen chuyen man ky thuat, danh muc ky thuat;
+ Cac ky thuat chuyen man khac,
a
tuyen cao han khi du diSu kien thea quy
dinh,
Pham vi heat dong chuyen man t6i da cua co sa y h9C gia dinh, bac
sl
gia
dinh bao g6m cac dich vu, ky thuat quy dinh tai diem nay. Can cir diSu kien co sa
v~t chat, trang thiet bi, nhan hrc thuc t€ (clnrng chi hanh nghe, van bang chuyen
man, gifty clnrng nhan dao tao vS y hoc gia dinh cua nguoi hanh nghe) cua tirng co
sa y h9Cgia dinh, B9 Y t€, Sa Y ts xac dinh phC;lmvi hOC;ltd9ng chuyen man, danh
m\lc ky thu~t phil hQ'Pd6i v6i tUng co sa y h9Cgia dinh, phC;lmvi hOC;ltd9ng chuyen
man clla bac
Sl
gia dinh thu9Cthftm quySn qmin 1)'.
d) ChuySn nguai b~nh len tuy€n tren thea yeu cAuchuyen man phu hqp; ti€p
nh~n nguai b~nh dffduqc diSu tri 6n dinh tu tuy€n tren chuySn vS dS ti€p t\lCdiSu
tri thea quy dinh tC;liThong tu s6
14/20 14/TT-BYT
ngay
14/04/2014
cua B9 truang
B9 Y t€ quy dinh vi~c chuySn tuy€n giua cac co sa kham b~nh, chua b~nh;
e) Tham gia nghien CUukhoa h9c, dao tC;lo,chuySn giao ky thu~t vS
Y
h9Cgia
dinh; la co sa thvc hanh trong dao tC;lochuyen nganh y h9c gia dinh thea quy dinh
Cllaphap lu~t.
g) Thvc hi~n cac nhi~m V\lkhac do cftpc6 thftm quySn quy dinh.
Di~u 3. Nhi~m
vl}
clla bac
si
gia dinh
Bac
Sl
gia dinh thvc hi~n cac nhi~m
V\l
quy dinh tC;likhoim 2 DiSu 2 Thong tu
nay thea phan cong cua nguai ph\l trach chuyen man cua co sa y h9Cgia dinh.
Di~u 4. Van b~ng chuyen mon, gi§y chtrng nh~n dilO t~o v~ Y hQc gia
dinh
1. Nguai dffduqc cftpchung chi hanh nghS kham, chua b~nh va dffthvc hi~n
hOC;ltd9ng kham b~nh, chua b~nh y h9Cgia dinh tru6c ngay Thong tu nay c6 hi~u
lvc thi tiSp tvc duqc hOC;ltd9ng va c6 trach nhi~m tham gia dao tC;lolC;li,dao tC;lolien
t\lc dS c~p nh~t ki€n thuc vS y h9Cgia dinh t6i thiSu 03 thang.
2. Bac
Sl
da khoa, bac
Sl
chuyen khoa h~ lam sang dff duqc cftp chung chi
hanh nghS kham b~nh, chua b~nh tru6c va sau ngay Thong tu nay c6 hi~u Ivc duqc
kham b~nh, chua b~nh y h9C gia dinh ngay sau khi dap ung m9t trong cac truang
hQ'Psau day:
a) C6 m<)ttrong cac van b~ng bac
Sl
n<)itru, chuyen khoa I, chuyen khoa II,
thC;lc
Sl,
tiSn
Sl
vS chuyen nganh y h9Cgia dinh;
1v

Thông tư số 21/2019/TT-BYT

Thông tư 21/2019/TT-BYT về hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Nội dung Thông tư 21/2019/TT-BYT

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

21/2019/TT-BYT

Loại văn bản:

Thông tư

Nơi ban hành:

Bộ Y tế

Người ký:

Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngày ban hành:

21/08/2019

Ngày hiệu lực:

05/10/2019

Ngày công báo:

Đang cập nhật

Số công báo:

Đang cập nhật

Lĩnh vực:

Y tế - dược

Tình trạng:

Có hiệu lực từ 05/10/2019

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 42
Y tế - Sức khỏe Xem thêm