Thông tư 21/2019/TT-NHNN

1 604
NGAN
HANG NHA Nr/dc
vIET NAM
ceNG
HoA xA
ugt
cHU
Ncnia vrET NAM
DOc IOp
-
TU do - Hanh
phrflc
Ha Noi,
ngdy
/(thdng,l4 ndm 2019
so'd./ tzorglTT-NHNN
TIIONG
TU
Sfra
tl6i,
b6 sung mQt
s6 tlidu cria
c6c Th6ng
tu
quy
ilinh vd ngfrn
h-ing hgp
ticxi.,qrry tin agng
nhin dffn vi
qui
bio
tlfrm
an
toin hQ thiing
qui
tin dtrng nh6n
din
Cdn
cth LuQt Ngdn hdng Nhd
nudc ViQt
Nam
ngdy I6 thdng 6
ndm 2010;
Cdn
c{e LuQt cdc d
ch{rc t[n dqng
ngdy
16 thdng
6
ndm 2010
vd Lugt s*a
aAt, rc sung m6t sd diiu
cila Luqt cdc d
ch*c tin dtfig ngdy
20 thdng I I ndm
2017;
Cdn
cth Luqt Hgp
tdc xd ngdy
20
thdng
I I ndm
2012;
Cdn
cu NShi dinh s6
I6/2017/ND-CP
ngdy 17 thdng 02
ndm 2017 cila
Chinh
phil quy
dinh
ch*c ndng,
nhiQm uq,
qrryi,
hqn vd ,o ,du t6
chthc cila
Ngdn
hdng
Nhd
nudc
Yi€t
Nam;
Theo di nshi
cila
Chdnh
Thanh tra,
gidm
sdt
ngdn hdng;
Thiing
d6c Ngdn
hdng
Nhd
nudc Vi€t
Nam ban hdnh Th6ng
tu s*a a&,
Ua
.!
-,)
sung
mQt s6 diAu cila cdc Th6ng
tu
quy clinh vA
ngdn
hdng
hqp tdc
xd,
qu!
tln
dung
nhdn ddn vd
qui
bdo
ddm an todn hQ
th6ng
qui
tin dung nhdn
ddn.
Diiiu
1. Sria
aOi, uA sung
mQt s5 tli6u
cria Th6ng tu s5 3ll2012nT-
NHI\N
ngiy 26
th6ng
11 n5m 2012 cfra Th5ng
tl6c
Ngin
hing Nhi
nufc
quy
tlinh
vA
ngin hhng
hgp t6c xi
1. Khoin I Eidu 34
tlugc sfra tl5i, b6 sung
nhu sau:
"1.
DOi v6i
qu!
tfn dqng
nhan
dAn
vd circ
t6 chric tin dgng kh6c: Kh6ng
thuQc ddi tuqng 6p
dpng ki6m
soSt
d[c biQt theo
quy
dinh t4i khoin 1 Di6u
145
LuQt c6c t6 chric tin dpng
(dd
tluqc sria d6i, bO
sung) tpi thoi di6m de nghi tham
gia
ld thenh vi6n."
2. Didu 44 dugc sfra tl6i, b6 sung
nhu sau:
"Didu 44.
QuyAn
h4n
1.
Dugc Ng6., hdng Nhi
nu6c cung
c6p th6ng tin li6n
quan
dtin ho4t dQng
cria
qu!
tin dpng nh6n ddn.
2
2. Y€u
cAu
qu!
tfn dqng
nh6n ddn
cung
c6p
th6ng
tin, b6o
c6o
phpc
v.u
cho
muc
dich di6u hoa
v6n vi
giSm
s6t an
todn
h9 thdng.
3. Kii3m l;ra,
giitms6t
qu!
tin dgng
nhdn
ddn thdnh vi6n
trong viQc sri dUng
v6n vay
vd
khA ning
tri ng v6n
vay tu ng0n
hdng
hgp t6c x5.
4.
Ki6m
tra,
giSm
s6t hoat
dQng
qu!
tin dUng nhAn
d0n thinh vi6n
theo
y6u
cAu
ctra Ngdn
hdng
Nhd
nu6c
ve
aoi
tugng,
nQi
dung,
pham
vi,
th<ri han
ki6m
tra,
gi6m
sifi."
3. Di6u
46 tlugc
sfra
tl6i,
b6 sung
nhu
sau:
"Di6u 46.
Tr6ch
nhiQm
cfra
Co
quan
Thanh tra, giirmsdt
ngin
hirng
1. DAu
moi *il
ly vuong
mic
trong qu6
trinh
thgc
hign
Th6ng
tu ndy.
2.
DAu moi, phoi
hqp
v6i
c6c don
vi
thuQc
Ngdn
hdng
Nhi nu6c thAm
dinh
hO
scv xin c6p
Gi6y
ph6p
ng6n hdng
hgrp
t6c x5,
c6 ki6n
ngh!
trinh Th6ng
d6c
Ngdn
hang Nhd
nu6c quy6t
dinh vi6c
cdp
GiSy
ph6p
ng6n hdng
hsp
tdc x5.
3.
Cht tri,
ph6i
hqp
v6i
c6c dcrn vi
c6 li6n
quan
thuc hign
c6ng t6c thanh
tra, gi6m
s5t
hoat clOng
cria
ngdn
hdng
hgp
t6c xd;
ti6p nhpn
euy
ch6 didu hoa
vdn
theo
quy
dinh
tai khoin
I Ei6u 4l
rhong
tu ndy,
y6u
cAu ng6n
hhng
hqp t6c
xd
sua
doi,
bo sung
phn
hqrp
v6i
quy
dinh cria ph6p
ludt
n6u
th6y cAn
thitit.
4.
DAu m6i,
phOi
hqrp v6i
NgAn
hdng
Nhd nu6c
chi nh6nh
trinh
Th6ng
d6c
Ngdn
hdng
Nhi
nu6c
y6u
cAu
ngdn
hdng
hqp t6c
xE ki6m
tra,
gi6m
s6t
qu!
tin
dung nhan
ddn
thdnh vi6n
theo
quy
dfnh
tai khoin
4 Di6u
44 Th6ng
tu ndy.
5.
Cung c6p
th6ng
tin,
s6 liQu cho
c6c co
quan,
don
vf chric
nang vd ho4t
dOng,
viQc
ch6p hdnh
ciic
quy
tlinh
ph6p
lupt
li6n
quan
dtin ho4t
tlQng cira ng6n
hdng
hgrp t6c
x6."
4.
Di6u 47
dugc
sfra tl6i,
b6 sung
nhu sau:
"Di6u 47.Trhch
nhiQm
cria
c6c tlon
vi thuQc
Ngin hhng
Nhi
nufc
l.
C6c don v!
thuQc
NgAn
hdng Nhd
nu6c:
a) Theo
dOi,
ph6i
hgp vdi
Co
quan
Thanh
tra,
gi6ms6t
ng6n
hdng d6
quin
ly hoqt
tlQng
cria ng6n hdng
hgp
tdc xd trong
pham
vi chirc
ndng,
quyAn
hqn;
b) Ph6i hqrp v6i
Co
quan
Thanh
tra,
giSm
s6t
ng6n
hing
trong vi6c thAm
dinh
hO
so c6p Gi6y
ph6p
ng6n
hdng hsrp
tdc x5.
2.
Ngdn hdng
Nhd
nu6c chi
nh6nh
phOi
hq'p v6i
Co
quan
Thanh
tra,
gi6m
s6t ngdn
hdng
trong
vi6c
y6u
cAu ng0n
hirng
hqrp t6c
xd thgc
hi6n
quy
dinh tai
kho6n 4
Di6u 44
Th6ng
tu ndy."
3
Di6u
2.
Sfra aai,
Ua
sung
mQt
s6
tlidu
cfra
Th6ng
tu
s6
}4tZ1lSlTT-
NHNN-
ngiy
31 thdng
3 nIm
2Ol5
cria Th6ng
tl5c
Ngin
hhng
Nhh nufc quy
ilinh
vii
qui
tin
dgng nhin
din
1.
B6
sung
khoin
la
vio
Di6u
2 nhu
sau:
"la. NgAn
hdng
hqp
t5c
xd Vi6t
Nam."
2. Khoin
7 Di6u
3 dugc
sfta
tl6i, b6
sung
nhu
sau:
"7. Vdn
g6p
b6 sung
Li
v6n
g6p
th6m
ctia
thdnh
vi6n
(ngodi
vdn
g6p
x6c
16p
tu
c6ch
thdnh vi6n)
dC
qu!
tfn
dung
nhdn
ddn thuc
hign
hopt
dQng kinh
doanh."
3. Di6u
8 tlugc
sfra
tl6i,
b6 sung nhu
sau:
"Di6u
8.
Dia
birn vi
quy
m6 ho4t
tlQng
l. Dia
bdn ho4t
clOng
ctia
qu!
tfn dpng
nh6n
ddn
li m6t x5,
m6t
phuong
hodc
m6t
thi
trdn
(sau
ddy goi
chung ld
mQt
xd).
2.
Quy
tfn
dung
nhdn
ddn
phii
d6m
b6o
tdng mric nhQn
ti6n
gtii
kh6ng
dugc
vugt
qu520lAn
v6n
chir
so hiru."
4. Khoin
I
Di6u
12 tlugc
sfra
tl6i,
b6 sung nhu
sau:
"1.
Ch6p
thufn
nguy6n
t8c vi6c
thdnh l6p:
a)
Ban
tru bi
10p ho
so d6
nghi c6p
Gi6y
ph6p
theo
quy
dlnh tpi c6c
kho6n
1,2,3,
4,
5,
6,7,8,9,10,
11
,
12, 13,
14,15 vd
l6 Di6u
11 Th6ng
tu niry vd
gti
bing
duong
buu
di6n ho{c
nQp
truc titip
tai Ngdn
hdng
Nhd nu6c chi
nh6nh;
b) Trong
thoi
han 10
ngdy lim
vi6c tcc
tt ngay
nhfn
dugc h6
so theo
quy
dinh t4i
di6m
a Kho6n
niy,
Ngdn hdng
Nhd nudc
chi nh6nh
c6 vdn
brln
grii
Ban
tru bi x6c
nhQn
ild nh4n
dt
ho so
hqp lQ hoflc
y6u
cdu b6
sung, hoirn
thien hO
so;
c) Trong
thoi han
10 ngAy
lim
vi6c k6
tu ngiry
nh6n
dugc dt
hO so hgp
16
theo
quy
tlinh
tai
di6m a
Khoan
ndy,
Ngdn hdng
Nhir nu6c
chi
nhrlnh:
(i)
c6 vdn
ban
gfti
t6y
f
kien
ctu
uy ban nhan
dan
c6p xd noi qu!
tin
dUng nhdn
ddn
du ki6n
dpt
tru
sd chinh v6
vi6c
thdnh
10p
qug
tin dpng
nh6n ddn
tr6n dia
bdn;
danh
s6ch nhdn
su du ki6n
bAu,
b6 nhigm
ldm
Chri tich
vir c6c
thenh vi6n
kh6c
cta
HQi
d6ng quAn
tri, Tru&ng
Ban vi
c5c
thanh vi6n
kh6c cira
Ban ki6m
so6t,
Gi6m cl6c qu!
tin dung
nhdn
ddn;
(ii)
C6
vdn
bin
grii
ng6n
hdng
hgp t6c
x5 Vi6t
Nam
vA
danh s5ch
nhdn
sg
dg ki6n
bAu,
b6 nhiQm
ldm
Chri
tich vd crlc
thdnh vi6n
khdc
cria HQi d6ng
qu6n
tri, Trucrng
Ban vd
c6c
thenh
vi6n kh6c
cria
Ban ki6m
so6t,
Gi6m d6c
qu!
tin
dung
nhdn
ddn
(ntiu
th6y cAn
thi6t);

Thông tư số 21/2019/TT-NHNN

Thông tư 21/2019/TT-NHNN sửa đổi thông tư quy định về Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành.

Ngày 14/11/2019 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 21/2019/TT-NHNN. Theo đó thông tư này sẽ sửa đổi thông tư 31/2012/TT-NHNN, thông tư 04/2015/TT-NHNN, thông tư số 05/2018/TT-NHNN... Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi.

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

21/2019/TT-NHNN

Nơi ban hành:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày ban hành:

14/11/2019

Ngày hiệu lực:

01/01/2020

Lĩnh vực:

Ngân hàng, tiền tệ

Loại văn bản:

Thông tư

Người ký:

Đào Minh Tú

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính ngân hàng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 604
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm