Thông tư 22/2018/TT-BCT

1 52
BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 22/2018/TT-BCT
Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018
THÔNG
HƯỚNG DẪN VỀ ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU
ĐƯỜNG NĂM 2018
Căn cứ Nghị định s 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Quản ngoại thương;
Căn cứ Nghị định s 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông hướng dẫn về đấu giá hạn ngạch thuế
quan nhập khẩu đường năm 2018.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường nguyên tắc đấu
giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. c thương nhân trực tiếp s dụng đường làm nguyên liệu sản xuất thương nhân s
dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện.
2. Các nhân, tổ chức liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan
năm 2018.
Điều 3. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá năm 2018
Lượng đường đấu giá (Mã HS 17.01) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018
94.000 tấn.
Điều 4. Nguyên tắc đấu giá
1. Việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường m 2018 được thực hiện thông
qua Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.
2. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật
bán đấu giá phù hợp với tính chất i sản bán đấu giá.
3. Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá t điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu
đường năm 2018. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban nh Quy chế đấu giá thí điểm hạn
ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.
Điều 5. Thủ tục nhập khẩu
1. Sau khi có Báo o kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương văn bản
thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân
trúng đấu giá.
2. Khi làm thủ tục nhập khẩu đường, ngoài việc thực hiện các quy định hiện nh, thương
nhân nộp văn bản thông o giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
của Bộ Công Thương với quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa
theo quy định của pháp luật hải quan.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Thông này hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm
2018./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các P thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc
Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc
hội;
- Văn phòng Tổng Thư;
- Văn phòng TW Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK (10).
Trần Quốc Khánh
Thuộc tính văn bản: Thông 22/2018/TT-BCT
Số hiệu
22/2018/TT-BCT
Loại văn bản
Thông
Lĩnh vực, ngành
Thương mại, Xuất nhập khẩu
Nơi ban hành
Bộ Công thương
Người
Trần Quốc Khánh

Thông tư 22/2018/TT-BCT - Hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2018

Ngày 21/8/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 22/2018/TT-BCT hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018. Thông tư chỉ rõ, lượng đường đầu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 là 94.000 tấn, tăng 4.500 tấn so với năm 2017.

Đánh giá bài viết
1 52
Xuất - Nhập khẩu Xem thêm