Thông tư 22/2019/TT-BCT

1 19
CONG
HOA
XA
HOI
CHU
NGHIA
VIET
NAM
Hoc
lap - Ty do -
Hanh
phuc
Hd
Noi,
ngdy^l^
thdng
11
mm
2019
THONGTU*
Quy
dinh ve viec tam ngirng kinh doanh chuyen
khau,
kinh doanh tarn
nhap go dan vao Viet Nam de tai xuat sang Hoa Ky
Can
cu
Ludt
Quan ly ngogi
thucmg
ngdy 12 thdng 6 nam 2017;
Can
cu Nghi dinh so 98/2017/ND-CP ngdy 18 thdng 8 nam 2017 cua
Chink
phu quy dinh chuc
ndng,
nhiem vu, quyen hgn vd ca cau to chuc cua Bo
Cong
Thuang;
Cdr/'cu
NghTdinh so 69/2018/ND-CP ngdy 15 thdng 5 nam 2018 cua
Chinh
phu quy dinh chi pet
mot
so dieu cua
Ludt
Quan ly ngogi thuang;
'
Theo
de nghi cua Cue truang
Cue
Xudt nhdp khdu,
Bo
truang Bo
Cong
Thucmg ban hdnh Thong tu quy dinh ve viec tgm
ngimg
kinh doanh chuyen khdu, kinh doanh tgm nhdp go ddn vdo Viet Nam di
tai
xudt sang Hod Ky.
Hieu
1. Pham vi dieu chinh
Thong
tu nay quy dinh ve
viec
tam ngung
kinh
doanh chuyin khau,
kinh
doanh tam nhap go dan vao
Viet
Nam de tai xuat sang Hoa
Ky.
Dieu
2. Doi tuyng ap dung
1.
Thuang nhan tham gia
hoat
dong
kinh
doanh chuyin
khiu,
kinh
doanh
tam nhap, tai xudt hang hoa.
2.
Cac to chuc, ca quan quan ly
hoat
dong
kinh
doanh chuyin khau,
kinh
doanh tam nhap, tai xuat hang hoa.
3.
Cac
CO
quan, to
chiic,
ca nhan c6
lien
quan den
hoat
dong
kinh
doanh
chuyen
khau,
kinh
doanh tam nhap, tai xudt hang hoa.
Dieu
3. Tam ngung kinh doanh chuyen
khau,
kinh doanh tam nhap,
tai
xuat go dan
1.
Tam ngung
hoat
dong
kinh
doanh chuyen khau,
kinh
doanh tam
nhdp
vao
Viet
Nam de tai xuat sang Hoa
Ky
doi vai mat hang g6 dan thuoc nhom HS
44.12
theo
Danh muc hang hoa xudt khau,
nhdp
khdu
Viet
Nam ban hanh kem
theo
Thong tu so
65/2017/TT-BTC
ngay 27 thang 6 nam 2017 cua
Bo
Tai
chinh.
BO
CONG
THirONG
S6:
^
^/2019/TT-BCT
2.
Doi voi nhrnig 16
hang
go dan da lam thii tuc hai quan tam
nhap,
chuyen khdu
truoc
ngay Thong tu nay c6 hieu luc,
dugc
tilp tuc
thuc
hien tai
xudt, chuyin khdu
theo
quy dinh tai Nghi diidi so
69/2018/ND-CP
ngay 15
thang
5 nam 2018 cua Chinh phu quy dinh chi tilt mot s6 dieu cua Ludt Quan ly
ngoai
thuang
va cac quy dinh hien hanh.
Dieu 4. Hieu luc thi hanh
1.
Thong tu nay c6 hieu luc thi hanh kl tu ngkyd/j thang/Zolnam 2019 den
ngay
31
thang
12 nam 2024.
2.
Trong qua trinh
thuc
hien Thong tu nay, neu c6
phat
sinh vuong mac,
thuang
nhdn, cac ca quan, tl chuc, ca nhan c6 lien quan phan anh
bdng
van ban
vl
Bg Cong Thuang dl
xii
ly./.
Noi nhdn:
-
Thu
tuong,
cac Pho
Thu
tuomg
Chmh phu;
-
Van
phong
Trung ucfng
va
cac
Ban
cua Dang;
-
Van
phong
T6ng
Hi
thu;
-
Van
phong
Chu tich nuac;
-
Van
phong
Qu6c hoi;
-
Van
phong
Chmh phu;
-
Vien
KSND
toi cao,
Toa
an
ND
t6i cao;
-
Cac
Bo,
CO
quan
ngang
Bo,
ca quan
thuoc
Chinh
phu;
-
HDND,
UBND
cac tinh,
thanh
ph6
true
thuoc
Trung
uong;
-
Kiem
toan
Nha nuac;
-
Tong cue
Hai
quan;
-
Cue
Kiem
tra
VBQPPL
(Bo
Tu
phap);
-
Cong bao;
-
C6ng Thong tin dien tu
Chinh
phu;
-
Bo
Cong
Thuang:
Lanh
dao
Bo,
Tong eye
QLTT,
cac
Cue,
Vu
thupc
Bo;
-
Website
Bo
Cong Thuang;
-
So Cong Thuang cac
tinh,
thanh
ph6
true
thuQC
Trung
uong;
-Luu:
VT,XNK(15).

Thông tư số 22/2019/TT-BCT

Thông tư 22/2019/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang hoa kỳ do Bộ trưởng Bộ công thương ban hành.

Ngày 12/11/2019 Bộ công thương ban hành Thông tư 22/2019/TT-BCT. Thông tư này quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ.

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

22/2019/TT-BCT

Nơi ban hành:

Bộ Công thương

Ngày ban hành:

12/11/2019

Loại văn bản:

Thông tư

Người ký:

Trần Tuấn Anh

Lĩnh vực:

Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Ngày hiệu lực:

27/12/2019

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 19
Xuất - Nhập khẩu Xem thêm