Thông tư 23/2018/TT-BYT

1 128
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 23/2018/TT-BYT
Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH VIỆC THU HỒI XỬ THỰC PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THUỘC
THẨM QUYỀN QUẢN CỦA BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông quy định việc thu hồi xử thực phẩm không
bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản của Bộ Y tế.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định chi tiết hình thức, trình tự, trách nhiệm thu hồi xử sau thu
hồi đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật
liệu bao i, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi tắt sản phẩm) không bảo đảm an toàn
thực phẩm thuộc thẩm quyền quản của Bộ Y tế.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với tổ chức, nhân Việt Nam, t chức, nhân nước ngoài
tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh các sản phẩm quy định tại Điều 1 Thông tư
này, quan thẩm quyền về an toàn thực phẩm tổ chức, nhân khác hoạt
động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam.
Chương II
HÌNH THỨC, TRÌNH TỰ THU HỒI
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Điều 3. Hình thức thu hồi
1. Thu hồi t nguyện việc thu hồi sản phẩm do tổ chức, nhân đăng bản công bố
hoặc tự công b sản phẩm (sau đây gọi tắt chủ sản phẩm), tự nguyện thực hiện khi tự
phát hiện hoặc nhận được thông tin phản ảnh của tổ chức, nhân về sản phẩm không
bảo đảm an toàn do tổ chức, nhân sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp
quy định tại Khoản 2 Điều này.
2. Thu hồi bắt buộc việc chủ sản phẩm thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn theo
quyết định thu hồi của quan thẩm quyền sau đây:
a) Cơ quan tiếp nhận hồ tự công bố hoặc cấp Giấy tiếp nhận đăng bản công bố sản
phẩm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt quan
thẩm quyền về an toàn thực phẩm);
b) Cơ quan thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy
định của pháp luật.
Điều 4. Trình tự thu hồi tự nguyện
1. Trong thời gian tối đa 24 giờ, kể từ thời điểm phát hiện hoặc nhận được thông tin
phản ánh v sản phẩm không bảo đảm an toàn nếu xác định sản phẩm thuộc trường
hợp phải thu hồi, chủ sản phẩm trách nhiệm sau đây:
a) Thông báo bằng điện thoại, email hoặc các hình thức thông báo phù hợp khác, sau đó
thông báo bằng văn bản tới toàn hệ thống sản xuất, kinh doanh (cơ sở sản xuất, các
kênh phân phối, đại lý, cửa hàng) để dừng việc sản xuất, kinh doanh thực hiện thu hồi
sản phẩm;
b) Thông báo bằng văn bản tới các quan thông tin đại chúng cấp tỉnh, thành phố
các quan, tổ chức liên quan khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng; Trường hợp việc thu hồi được tiến hành trên địa bàn t hai tỉnh trở lên
thì phải thông báo bằng văn bản tới các quan thông tin đại chúng cấp trung ương để
thông tin cho người tiêu dùng về sản phẩm phải thu hồi;
c) Thông báo bằng văn bản tới quan thẩm quyền về an toàn thực phẩm về việc thu
hồi sản phẩm;
d) Khi thông báo bằng văn bản về việc thu hồi sản phẩm, chủ sản phẩm phải nêu rõ: tên,
địa chỉ của ch sản phẩm n sản xuất, tên sản phẩm, quy ch bao gói, số sản xuất,
ngày sản xuất hạn dùng, số lượng, do thu hồi sản phẩm, danh sách địa điểm tập kết,
tiếp nhận sản phẩm bị thu hồi, thời gian thu hồi sản phẩm.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
2. Trong thời gian tối đa 03 ngày kể từ khi kết thúc việc thu hồi, ch sản phẩm trách
nhiệm báo cáo kết quả việc thu hồi sản phẩm tới quan thẩm quyền v an toàn
thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông này đề
xuất hình thức xử sau thu hồi.
Điều 5. Trình tự thu hồi bắt buộc
1. Trong thời gian tối đa 24 giờ, kể từ thời điểm xác định sản phẩm thuộc trường hợp
phải thu hồi bắt buộc, quan thẩm quyền ra quyết định thu hồi quy định tại Khoản
2 Điều 3 Thông này phải ban hành quyết định thu hồi theo mẫu quy định tại Phụ lục
02 ban hành kèm theo Thông này.
2. Ngay sau khi nhận được quyết định thu hồi, chủ sản phẩm phải thực hiện các quy
định tại Khoản 1 Điều 4 Thông này.
3. Trong thời gian 03 ngày, kể từ khi kết thúc việc thu hồi, chủ sản phẩm có trách nhiệm
báo cáo kết quả việc thu hồi sản phẩm tới quan đã ban hành quyết định thu hồi theo
mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và đề xuất hình thức xử
sau thu hồi.
4. Cơ quan thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi ban hành quyết định thu hồi
sản phẩm có trách nhiệm giám sát việc thu hồi thông báo tới quan có thẩm quyền
về an toàn thực phẩm, các quan liên quan để phối hợp.
Điều 6. Trình tự thu hồi trong trường hợp nghiêm trọng, khẩn cấp
1. Trong trường hợp chủ sản phẩm không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ việc
thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn theo quyết định thu hồi bắt buộc của quan
thẩm quyền hoặc các trường hợp cấp thiết khác quy định tại Điểm d Khoản 5 Điều 55
Luật An toàn thực phẩm thì quan thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thu
hồi t chức việc thu hồi sản phẩm. Quyết định cưỡng chế thu hồi phải nêu quan,
tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện việc cưỡng chế, quan, t chức chịu trách nhiệm
giám sát hoặc chứng kiến, thời hạn cưỡng chế hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi.
2. Sau khi kết thúc việc thu hồi xử sản phẩm không bảo đảm an toàn, cơ quan thực
hiện việc thu hồi xử sản phẩm sau thu hồi văn bản thông báo đề nghị chủ sản
phẩm thực hiện nghĩa vụ thanh toán chi phí đã thu hồi sản phẩm.
3. Chủ sản phẩm trách nhiệm thanh toán chi phí thực hiện việc thu hồi x sản
phẩm (nếu có) trong thời hạn chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày văn bản thông báo
của quan đã thực hiện việc thu hồi sản phẩm.
Chương III

Thông tư số 23/2018/TT-BYT

Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Tóm tắt nội dung Thông tư 23/2018/TT-BYT

Ngày 14/9/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Thông tư này quy định chi tiết hình thức, trình tự, trách nhiệm thu hồi và xử lý sau thu hồi đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Thông tư được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm và tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Đánh giá bài viết
1 128
Y tế - Sức khỏe Xem thêm