Thông tư 23/2019/TT-BYT

1 21

Thông tư 23/2019/TT-BYT về giám định pháp y tâm thần

Thông tư 23/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.

Bộ Y tế đã ra Thông tư 23/2019/TT-BYT về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần ngày 28/8/2019. Theo đó, giám định nội trú là giám định tại cơ sở giám định pháp y tâm thần, áp dụng đối với những trường hợp chẩn đoán bệnh và xác định năng lực hành vi của đối tượng giám định khó khăn và phức tạp. Nội dung chính của thông tư bao gồm 2 phần chính: Thứ nhất là quy trình giám định pháp y tâm thần, thứ 2 là các văn bản biểu mẫu dùng trong giám định pháp y tâm thần. Sau đây là nội dung chi tiết Thông tư 23/2019/TT-BYT.

Nội dung Thông tư 23/2019/TT-BYT

Bộ Y tế hướng dẫn quy trình giám định pháp y tâm thần nội trú

Bộ Y tế đã ra Thông tư 23/2019/TT-BYT về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần ngày 28/8/2019.

Theo đó, giám định nội trú là giám định tại cơ sở giám định pháp y tâm thần, áp dụng đối với những trường hợp chẩn đoán bệnh và xác định năng lực hành vi của đối tượng giám định khó khăn và phức tạp, gồm các bước như sau:

Bước thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định, Tổ chức pháp y tâm thần phải có văn bản trả lời người trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định về việc tiếp nhận đối tượng giám định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận đối tượng giám định, phân công người tham gia giám định, nghiên cứu hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định; bước tiếp theo, đối tượng giám định được đưa vào buồng theo dõi, trường hợp cần thiết phải theo dõi bằng camera. Thời gian theo dõi giám định tối đa là 06 tuần/01 đối tượng giám định (có thể kéo dài thời gian theo dõi không quá 03 tuần)…

Bên cạnh việc quy định quy trình giám định pháp y tâm thần, Thông tư này còn ban hành các biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền như: Biên bản giao, nhận hồ sơ trưng cầu giám định; Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định đang bị giam giữ;…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 18/2015/TT-BYT.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 21
Y tế - Sức khỏe Xem thêm