Thông tư 25/2019/TT-NHNN

1 3
NGAN HANG NHA NUaC CQNG HOA
xA
HQI CHU NGHiA VI~T NAM
VI~T NAM DQc
lip -
TV do - H~nh phuc
S6:
01,5
/2019/TT-NHNN
Ha N6i, ngay
()d
thimg/et-nam 2019
THONGTU
Sua d8i, b8 sung mQt sa di~u cua Thong
tir
sa 40/2011ITT-NHNN ngay 15
thang 12 nam 2011 ciia Thang dac Ngan hang Nha mnrc Vi~t Nam quy djnh
v~ vi~c c§p Gi§y phep va t8 clnrc, hoat dQng cua ngan hang thurrng mai, chi
nhanh ngan hang nll'O'cngoai, van phong d~i di~n cua t8 clnrc tin dung
nuoc
ngoai, t8 clnrc mnrc ngoai khac co hoat dQng ngan hang t~i Vi~t Nam
Can cu Ludt Ngdn hang Nha nuac Vi?t Nam ngay
16
thang
6
ndm 2010;
Can cu Ludt Cdc t6 chuc tin dung ngay
16
thang
6
nam 2010; Ludt sua il6i,
b6 sung m6t s6 ili~ucua Ludt Cac t6 chuc tin dung ngay 20 thdng
11
ndm 2017;
Can cu Nghi dinh s6 26/2014/ND-CP ngay 07 thdng 4 ndm 2014 cua
Chinh phu v~ t6 chuc va hor;ttil6ng cua Thanh tra, giam sat nganh Ngan hang;
Nght iltnh s6 43/2019/ND-CP ngay
17
thang
5
nam 2019 cua Chinh phu sua
il6i, b6 sung m6t s6 ili~u cua Nght iltnh s6 26/2014/ND-CP ngay 07 thang 4 nam
2014 cua Chinh phu
v~
t6 chuc va hor;ttil6ng cua Thanh tra, giam sat nganh
Ngan hang;
Can cu Nght iltnh s6 16/2017/ND-CP ngay
17
thang 02 nam 2017 cua
Chinh phu quy iltnh chuc nang, nhi?m V1:l,quy~n hr;tnva co cau t6 chuc cua
Ngan hang Nha nuac Vi?t Nam;
Theo il~ nght cua Chanh Thanh tra, giam sat ngan hang;
Th6ng il6c Ngan hang Nha nuac Vi?t Nam ban hanh Thong tu sua il6i, b6
sung m6t s6 ili~u cua Thong tu s6 40/2011/TT-NHNN ngay 15 thang 12 nam
2011 cua Th6ng il6c Ngan hang Nha nuac Vi?t Nam quy iltnh v~ vi?c cap Gidy
phep va t6 chuc, hor;ttil6ng cua ngan hang thuang mr;ti,chi nhanh ngan hang
nuac ngoai, van phong ilr;tidi?n cua t6 chuc tin d1:lngnuac ngoai, t6 chuc nuac
ngoai khac co hor;ttil6ng ngan hang tr;tiVi?t Nam.
Di~u 1. Sua d8i, b8 sung mQt sa di~u clla Thong tll' sa 40/2011/TT-
NHNN ngay 15 thang 12 nam 2011 clla ThBng dBc Ngan hang Nha nll'O'c
Vi~t Nam quy dinh v~ vi~c c§p Gi§y phep va t8 ch.rc, ho~t dQng clla ngan
hang thll'O'ng m~i, chi nhanh ngan hang nll'O'cngoai, van phong d~i di~n clla
t8 ch.rc tin dyng nll'O'cngoai, t8 ch.rc nll'O'cngoai khac co ho~t dQng ngan
hang t~i Vi~t Nam (sau day gqi la Thong tll'Sa 40/2011ITT-NHNN)
2
1. Di@u3 duoc sua d6i, b6 sung nhu sau:
"Di~u 3. Thim quy~n quy~t
djnh cip Giiy
phep
1. Th6ng d6c Ngan hang Nha mroc co thfun quyen quyet dinh:
a) cfip Gifiy phep d6i voi ngan hang thuong mai va chi nhanh ngan hang
mroc ngoai;
b) cfip d6i Gifiy phep, cfip b6 sung nQi dung hoat dQng vao Gifiy phep d6i
voi ngan hang thuong mai, cac chi nhanh ngan hang mroc ngoai la d6i tirong
thanh tra, giam sat an toan vi mo cua CO'quan Thanh tra, giam sat ngan hang.
2. Giam d6c Ngan hang Nha mroc chi nhanh tinh, thanh ph6 true thuoc
Trung irong co tham quyen quyet dinh:
a) cfip d6i Gifiy phep, cfip b6 sung nQi dung hoat dQng vao Gifiy phep d6i
voi chi nhanh ngan hang mroc ngoai co t111s6 d~t t~i dia ban tinh, thanh ph6, trir
cac chi nhanh ngan hang nuac ngoai quy dinh t~i di~m b khoan 1 Di@unay;
b) cfip Gifiyphep, sua d6i, b6 sung Gifiyphep d6i vrn van phong d~i di~n."
2. Khoan 2 Di@u5 duQ'csua d6i, b6 sung nhu sau:
"2.
Trinh t\1'va thu t\lC cfip Gifiy phep thanh l~p van phong d~i di~n nhu
sau:
a) T6 chuc tin d\lllg nuac ngoai, t6 chuc nuac ngoai khac co ho~t dQng
ngan hang l~p h6 sa d@nghi cfip Gifiy phep theo quy dinh t~i Di@u13, Di@u18
Thong
tu
nay va nQP tr\lc tiSp ho~c gui qua dich V\l buu chinh dSn Ngan hang
Nha nuac chi nhanh tinh, thanh ph6 tf\lC thuQc Trung uang (sau day gQi t~t la
Ngan hang Nha nuac chi nhanh) nO'ivan phong d~i di~n d\1'kiSn d~t
1f\l
s6.
Trong thai h~n 30 ngay, k~ til ngay nh~n duQ'Ch6 sa d@nghi cfip Gifiy
phep, Ngan hang Nha nuac chi nhanh co van ban gui t6 chuc tin d\lng nuac
ngoai, t6 chuc nuac ngoai khac co ho~t dQng ngan hang xac nh~n dffnh~ dAy
du h6 sa hQ'P1~.Truang hQ'Ph6 sa d@nghi cfip Gifiy phep chua dAydu, hQ'P1~
theo quy dinh, Ngan hang Nha nuac chi nhanh co van ban gui t6 chuc tin d\lllg
nuac ngoai, t6 chuc nuac ngoai khac co ho~t dQng ngan hang yeu cAub6 sung
h6 sa.
b) Trong thai h~n 60 ngay, k~ til ngay gui van ban xac nh~n dffnh~ dAy
du h6 sa hQ'P1~,Ngan hang Nha nuac chi nhanh tiSn hanh cfip Gifiy phep theo
quy dinh. Truang hQ'Pkhong cfip Gifiy phep, Ngan hang Nha nuac chi nhanh co
van bim tra lai t6 chuc tin d\lng nuac ngoai, t6 chuc nuac ngoai khac co ho~t
dQng ngan hang, trong do neu ro ly do khong cfip Gifiy phep."
3. Khoim 8 Di@u18 duQ'csua d6i, b6 sung nhu sau:
"8. Van ban chUng minh quy@nsu d\lng ho~c se co quy@nsu d\lng hQ'P
phap t111s6 cua van phong d~i di~n."
4. B6 sung M\lc 5 vao Chuang II nhu sau:
3
"Mue 5
.
QUY DINH vi:
sir
A DOl, DO SUNG GIAy PHEP DOl VOl
NHUNG THAY DOl
eVA
VAN PHONG D~I DI~N
Di~u 18d. Quy djnh ehung v~ nhfrng thay dAiciia van phong d,i di~n
1. Van phong dai dien l~p h6 sa d8 nghi sua d6i, b6 sung Gi~y phep va
nQp true tiSp hoac giri qua dich vu biru chinh dSn Ngan hang Nha mroc chi
nhanh then quy dinh tai di~m a khoan 2 Di8u 18d Thong tu nay d6i voi cac nQi
dung thay d6i sau day:
a) Thay d6i ten;
b) Thay d6i dia diSm d~t tru sa khac dia ban tinh, thanh ph6 noi van
phong dai dien dang d~ttru sa;
c) Gia han thai han hoat dQng.
2. Van phong dai dien nop tnrc tiSp hoac giri qua dich vu buu chinh van
ban thong bao dSnNgan hang Nha mroc chi nhanh noi d~t tru sa cham nh~t 07
ngay lam viec, k~
tir
ngay co cac nQidung thay d6i sau day:
a) Thay d6i Truong van phong d~idi~n;
b) Thay d6i dia di~md~ttrv sa tren cung dia ban tinh, thanh ph6;
c) Thay d6i dia chi d~ttrv sa rna khong lam thay d6i dia di~md~ttrv sa.
3. Van phong d~i di~n l~p h6 sa d8 nghi sua d6i, b6 sung Gi~y phep quy
dinh t~i khoan 1 DiSu nay then nguyen t~c l~ph6 sa quy dinh t~i DiSu 13Thong
tunay.
4. Sau khi duQ'cNgan hang Nha nuac chi nhanh sua d6i, b6 sung Gi~y
phep d6i vai cac nQidung thay d6i quy dinh t~i khoan 1 Di8u nay, van phong
d~idi~nth\lc hi~n cac nQidung sau day:
a) Dang
Icy
vai ca quan nha nuac co thdm quySn vS nhiing nQidung thay
d6i'
,
b) TiSnhanh ho~t dQngt~i dia di~mmai va chb dUtho~tdQng~ dia di~m
Cll
trong thai h~ 06 thang, k~tir ngay duQ'cNgan hang Nha nuac chi nhanh sua
d6i, b6 sung Gi~y phep d6i vai nQidung thay d6i quy dinh t~i di~m b khoan 1
DiSunay;
c) Cong b6 cac nQidung thay d6i tren cac phuong ti~n thong tin cua Ngan
hang Nha nuac va mQt
to'
bao viSt hang ngay trong 03 s6 lien tiSpho~c bao di~n
tu cua Vi~t Nam trong thai h~n 07 ngay lam vi~c, k~ tir ngay duQ'cNgan hang
Nha nuac chi nhanh sua d6i, b6 sung Gi~yphep.
Di~u 18d.
HB
sO',trinh t1}',thn ty.esua d8i, bAsung Gi§y phep dai vOi
nQidung thay dAiena van phong d,i di~n
1. H6 sa d8 nghi sua d6i, b6 sung Gi~y phep d6i vai nhung thay d6i t~i
khoan 1Di8u 18dThong tu nay g6m:

Thông tư số 25/2019/TT-NHNN

Thông tư 25/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Tóm tắt nội dung Thông tư 25/2019/TT-NHNN

03 trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép văn phòng đại diện TCTD

Ngày 02/12/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 25/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định về sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với những thay đổi của văn phòng đại diện. Cụ thể: Văn phòng đại diện phải lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nếu thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi đang đặt trụ sở hoặc khi gia hạn thời gian hoạt động.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh sửa đổi, bổ sung Giấy phép, văn phòng đại diện phải thực hiện các công việc: Đăng ký nội dung thay đổi với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tiến hành hoạt động tại địa điểm mới, chấm dứt hoạt động tại địa điểm cũ trong vòng 06 tháng, từ ngày Giấy phép được sửa đổi, bổ sung; Công bố nội dung thay đổi trên phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước và 03 số báo viết liên tiếp hàng ngày hoặc báo điện tử trong 07 ngày làm việc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 3
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm