Thông tư 26/2019/TT-BTNMT thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra khoáng sản

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI
TRƯỜNG
-----------
Số: 26/2019/TT-BTNMT
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
---------------
Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019
THÔNG
Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra
bản địa chất về khoáng sản
------------------------
Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Tài nguyên Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam V
trưởng Vụ pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông quy định về thẩm định, phê
duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoảng sản
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định chi tiết khoản 2 Điều 22 Luật khoáng sản m 2010 về thủ tục
thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra bản địa chất về khoáng sản. Gồm các
hoạt động sau: thẩm định, phê duyệt đề án điều tra bản địa chất về khoáng sản (sau đây gọi
chung là đề án); kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện đề án; thẩm định, phê duyệt báo cáo kết
quả đề án.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản nhà nước về địa chất khoảng sản:
quan, đơn vị thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản các tổ chức,
nhân khác liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông y các từ ngừ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đề án điều tra bản địa chất về khoáng sản các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra,
phát hiện khoáng sản cùng với việc lập bản đồ địa chất khu vực địa chất tai biến, địa chất môi
trường, địa chất khoáng sản biển, bản đồ chuyên đề nghiên cứu chuyên đề về địa chất,
khoáng sản: đánh g tiềm năng khoáng sản.
2. quan, đơn vị chủ trì thực hiện đề án (gọi tắt đơn vị chủ trì) là quan, đơn vị
được quan cấp trên giao thực hiện đề án tại Quyết định phê duyệt đề án hoặc Quyết định giao
nhiệm vụ, đặt ng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của quan thẩm quyền.
3. quan, đơn vị phối hợp thực hiện đề án (gọi tắt đơn vị phối hợp) quan, đơn
vị được giao thực hiện một phần của đề án tại Quyết định phê duyệt đề án hoặc Quyết định giao
nhiệm vụ, đặt ng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của quan thẩm quyền.
4. Đơn vị thi công đơn vị (hoặc tổ, nhóm) thực hiện một số hạng mục công việc của
đề án.
Chương II
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN; KIỂM TRA, NGHIỆM THU VIỆC THỰC HIỆN
ĐỀ ÁN;
THẨM ĐỊNH, P DUYỆT BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ ÁN
Mục 1
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN
Điều 4. Phân loại đề án thẩm quyền phê duyệt
1. Đề án Chính phủ: đề án quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt.
2. Đề án cấp Bộ: đề án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
Môi trường đề án do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt theo phân cấp hoặc ủy
quyền.
Điều 5. Nội dung đ án
1. Đề án bao gồm các nội dung chính sau đây:
a) pháp của việc lập đề án;
b) Phạm vi thực hiện (vị trí địa lý, toạ độ, diện tích khu vực điều tra);
c) Đặc điểm địa tự nhiên, kinh tế - hội khu vực điều tra;
d) s tài liệu địa chất, khoáng sản để lập đề án;
đ) Đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án;
e) Hệ phương pháp kỹ thuật khối lượng các dạng công việc;
g) Dự kiến kết quả sẽ đạt được sản phẩm sau khi kết thúc đề án;
h) Kế hoạch thi công tiến độ thực hiện;
i) Dự toán kinh phí.
2. Tùy từng trường hợp cụ thể, đề án thể các nội dung khác nhưng phải bảo đảm
các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 6. Hồ trình thẩm định đề án
1. Hồ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị thẩm định của đơn vị được giao lập đề án;
b) Quyết định giao nhiệm vụ lập đề án của cấp thẩm quyền;
c) Hồ thẩm định cấp sở, bao gồm: biên bản hội nghị; văn bản nhận xét của tổ chức,
nhân liên quan; giải trình tiếp thu góp ý của đơn vị lập đề án;
d) Thuyết minh đề án; các phụ lục, bản vẽ, các tài liệu m theo (nếu có);
đ) Văn bản, tài liệu khác liên quan (nếu có).
2. Hồ quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành ba (03) bộ nộp về quan
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề án.
Điều 7. Nội dung thẩm định đề án
1. Nội dung thẩm định:
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) pháp lý, sở khoa học thực tiễn, mức độ tin cậy của thông tin địa chất,
khoáng sản để lập đề án;
b) Sự phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về điều tra địa chất, khoáng sản;
c) Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu, nh khả thi, hiệu quả của hệ phương pháp
kỹ thuật khối lượng các dạng công việc được đề xuất; sự phù hợp với quy trình, quy phạm,
quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật được cấp thẩm quyền ban hành;
d) Dự kiến kết quả đạt được các sản phẩm dự kiến thành lập khi kết thúc đề án;
đ) S phù hợp giữa khả năng thực hiện đề án, khối lượng công việc dự kiến với trang
thiết bị kỹ thuật, nhân lực tiến độ thực hiện của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện đề
án;
e) sở lập dự toán kinh phí thực hiện đề án.
2. Nội dung thẩm định quy định tại khoản 1 Điều này được lập theo mẫu quy định tại
Mẫu số 01 Mẫu số 02 ban hành m theo Thông tư này.
Điều 8. Trình tự, thời gian thẩm định đề án
1. Việc thẩm định đề án phải được thực hiện qua hai (02) cấp gồm: thẩm định cấp sở
thẩm định cấp Bộ. Việc thẩm định đề án thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Thẩm định đề án Chính phủ
a) Thẩm định cấp sở:
quan, đơn vị được Bộ giao quản lý, chủ trì đề án (gọi tắt đơn vị chủ trì) phải tổ
chức thẩm định cấp sở chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung, dự toán của đề án; tổ
chức lấy ý kiến của các quan quản nhà nước chuyên ngành liên quan trước khi trình Bộ
thẩm định.
Hội đồng thẩm định cấp sở do Thủ trưởng quan được B giao quản đề án làm
chủ tịch ít nhất 30% thành viên chuyên gia về chuyên môn tối thiểu 02 Ủy viên phản
biện.
Thời gian tổ chức Hội đồng thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ hợp lệ. Hồ họp Hội đồng gồm Phiếu đánh giá Biên bản thẩm định của Hội đồng
được lập theo mẫu quy định tại Mẫu số 03 Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông này;
b) Thẩm định cấp Bộ:
Đơn vị chủ trì hoàn thiện hồ thẩm định cấp sở, trình Bộ Tài nguyên Môi trường
(qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổ chức thẩm định cấp Bộ.
Trường hợp hồ không đúng, đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 03 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Vụ Kế hoạch - i chính văn bản thông báo cho đơn vị chủ
trì để hoàn thiện. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, đơn vị chủ trì phải hoàn thiện hồ
gửi về Bộ Tài nguyên Môi trường.
Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính trách nhiệm: lấy ý kiến thẩm
định của các Vụ chức ng, cơ quan liên quan trực thuộc Bộ; tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ.
Hội đồng thẩm định cấp Bộ do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường phụ trách lĩnh
vực làm Chủ tịch hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính.
Thành viên Hội đồng phải ít nhất 30% thành viên chuyên gia về chuyên môn tối thiểu
02 Ủy viên phản biện. Thời gian tổ chức Hội đồng thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể t

Thông tư số 26/2019/TT-BTNMT

Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 26/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Theo đó, Chủ nhiệm đề án về khoáng sản và Thủ trưởng đơn vị thi công có trách nhiệm tự kiểm tra 100% khối lượng các hạng mục công việc. Trong đó, Chủ nhiệm đề án phải chịu trách nhiệm về chất lượng thi công các hạng mục và phải tiến hành kiểm tra, đánh giá, xác nhận chất lượng trực tiếp tại các tài liệu, sản phẩm. Thủ trưởng đơn vị thi công chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận khối lượng các hạng mục thi công.

B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-----------

Số: 26/2019/TT-BTNMT

CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra

cơ bản địa chất về khoáng sản

------------------------

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Vụ trưởng Vụ pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoảng sản

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 22 Luật khoáng sản năm 2010 về thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Gồm các hoạt động sau: thẩm định, phê duyệt đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (sau đây gọi chung là đề án); kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện đề án; thẩm định, phê duyệt báo cáo kết quả đề án.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về địa chất và khoảng sản: cơ quan, đơn vị thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngừ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra, phát hiện khoáng sản cùng với việc lập bản đồ địa chất khu vực địa chất tai biến, địa chất môi trường, địa chất khoáng sản biển, bản đồ chuyên đề và nghiên cứu chuyên đề về địa chất, khoáng sản: đánh giá tiềm năng khoáng sản.

2. Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện đề án (gọi tắt là đơn vị chủ trì) là cơ quan, đơn vị được cơ quan cấp trên giao thực hiện đề án tại Quyết định phê duyệt đề án hoặc Quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của cơ quan có thẩm quyền.

3. Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện đề án (gọi tắt là đơn vị phối hợp) là cơ quan, đơn vị được giao thực hiện một phần của đề án tại Quyết định phê duyệt đề án hoặc Quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của cơ quan có thẩm quyền.

4. Đơn vị thi công là đơn vị (hoặc tổ, nhóm) thực hiện một số hạng mục công việc của đề án.

Chương II

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN; KIỂM TRA, NGHIỆM THU VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN;

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ ÁN

Mục 1

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN

Điều 4. Phân loại đề án và thẩm quyền phê duyệt

1. Đề án Chính phủ: là đề án quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đề án cấp Bộ: là đề án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đề án do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt theo phân cấp hoặc ủy quyền.

Điều 5. Nội dung đề án

1. Đề án bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Cơ sơ pháp lý của việc lập đề án;

b) Phạm vi thực hiện (vị trí địa lý, toạ độ, diện tích khu vực điều tra);

c) Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực điều tra;

d) Cơ sở tài liệu địa chất, khoáng sản để lập đề án;

đ) Đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án;

e) Hệ phương pháp kỹ thuật và khối lượng các dạng công việc;

g) Dự kiến kết quả sẽ đạt được và sản phẩm sau khi kết thúc đề án;

h) Kế hoạch thi công và tiến độ thực hiện;

i) Dự toán kinh phí.

2. Tùy từng trường hợp cụ thể, đề án có thể có các nội dung khác nhưng phải bảo đảm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 6. Hồ Sơ trình thẩm định đề án

1. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định của đơn vị được giao lập đề án;

b) Quyết định giao nhiệm vụ lập đề án của cấp có thẩm quyền;

c) Hồ sơ thẩm định cấp cơ sở, bao gồm: biên bản hội nghị; văn bản nhận xét của tổ chức, cá nhân liên quan; giải trình và tiếp thu góp ý của đơn vị lập đề án;

d) Thuyết minh đề án; các phụ lục, bản vẽ, các tài liệu kèm theo (nếu có);

đ) Văn bản, tài liệu khác có liên quan (nếu có).

2. Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành ba (03) bộ và nộp về cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề án.

Điều 7. Nội dung thẩm định đề án

1. Nội dung thẩm định:

a) Cơ sơ pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn, mức độ tin cậy của thông tin địa chất, khoáng sản để lập đề án;

b) Sự phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về điều tra địa chất, khoáng sản;

c) Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu, tính khả thi, hiệu quả của hệ phương pháp kỹ thuật và khối lượng các dạng công việc được đề xuất; sự phù hợp với quy trình, quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật được cấp có thẩm quyền ban hành;

d) Dự kiến kết quả đạt được và các sản phẩm dự kiến thành lập khi kết thúc đề án;

đ) Sự phù hợp giữa khả năng thực hiện đề án, khối lượng công việc dự kiến với trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực và tiến độ thực hiện của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện đề án;

e) Cơ sở lập dự toán kinh phí thực hiện đề án.

2. Nội dung thẩm định quy định tại khoản 1 Điều này được lập theo mẫu quy định tại Mẫu số 01 và Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 8. Trình tự, thời gian thẩm định đề án

1. Việc thẩm định đề án phải được thực hiện qua hai (02) cấp gồm: thẩm định cấp cơ sở và thẩm định cấp Bộ. Việc thẩm định đề án thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Thẩm định đề án Chính phủ

a) Thẩm định cấp cơ sở:

Cơ quan, đơn vị được Bộ giao quản lý, chủ trì đề án (gọi tắt là đơn vị chủ trì) phải tổ chức thẩm định ở cấp cơ sở và chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung, dự toán của đề án; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan trước khi trình Bộ thẩm định.

Hội đồng thẩm định cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan được Bộ giao quản lý đề án làm chủ tịch và có ít nhất 30% thành viên là chuyên gia về chuyên môn và tối thiểu 02 Ủy viên phản biện.

Thời gian tổ chức Hội đồng thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ họp Hội đồng gồm Phiếu đánh giá và Biên bản thẩm định của Hội đồng được lập theo mẫu quy định tại Mẫu số 03 và Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Thẩm định cấp Bộ:

Đơn vị chủ trì hoàn thiện hồ sơ thẩm định cấp cơ sở, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổ chức thẩm định cấp Bộ.

Trường hợp hồ sơ không đúng, đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Vụ Kế hoạch - Tài chính có văn bản thông báo cho đơn vị chủ trì để hoàn thiện. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, đơn vị chủ trì phải hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm: lấy ý kiến thẩm định của các Vụ chức năng, cơ quan liên quan trực thuộc Bộ; tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ.

Hội đồng thẩm định cấp Bộ do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phụ trách lĩnh vực làm Chủ tịch hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính. Thành viên Hội đồng phải có ít nhất 30% thành viên là chuyên gia về chuyên môn và tối thiểu 02 Ủy viên phản biện. Thời gian tổ chức Hội đồng thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thẩm định, Vụ Kế hoạch - tài chính gửi Biên bản họp Hội đồng thẩm định cho đơn vị chủ trì đề án.

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Biên bản họp Hội đồng thẩm định, đơn vị chủ trì đề án hoàn thiện đề án theo kết luận của Hội đồng thẩm định, kèm theo văn bản giải trình và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính). Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định nội dung dự toán và báo cáo lãnh đạo Bộ để xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức thảo luận, trao đổi thống nhất các nội dung tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện đề án. Thời gian tổ chức thảo luận không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Sau không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc trao đổi, thảo luận, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ văn bản yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện đề án gửi đơn vị chủ trì đề án.

Sau không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện đề án, đơn vị chủ trì đề án có trách nhiệm hoàn thiện đề án, kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan, gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) đề trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

3. Thẩm định đề án cấp Bộ

a) Thẩm định cấp cơ sở:

Cơ quan, đơn vị được Bộ giao quản lý, chủ trì đề án phải tổ chức thẩm định ở cấp cơ sở và chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung, dự toán đề án; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan, hoàn thiện đề án trước khi trình Bộ thẩm định.

Việc tổ chức Hội đồng thẩm định và thành lập hồ sơ thẩm định thực hiện như quy định đối với thẩm định cấp cơ sở đề án Chính phủ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Thời gian tổ chức Hội đồng thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Thẩm định cấp Bộ

Sau khi nhận được hồ sơ của đơn vị chủ trì, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ, không đúng theo quy định, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Vụ Kế hoạch - Tài chính có văn bản thông báo cho đơn vị chủ trì biết để hoàn thiện. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính lấy ý kiến thẩm định của các Vụ chức năng và các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến thẩm định và báo cáo Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực thành lập Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng thành lập. Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực làm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính. Thành viên Hội đồng phải có ít nhất 30% thành viên là chuyên gia về chuyên môn và tối thiểu 02 Ủy viên phản biện. Thời gian tổ chức Hội đồng thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các ý kiến thẩm định. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc sau khi họp Hội đồng, Vụ Kế hoạch - Tài chính gửi Biên bản họp Hội đồng thẩm định cho đơn vị chủ trì đề án đế tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện đề án.

Trường hợp không thành lập Hội đồng, trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến thẩm định của các Vụ chức năng và cơ quan liên quan, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, thông báo ý kiến thẩm định gửi đơn vị chủ trì đề án để hoàn thiện.

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Biên bản họp Hội đồng hoặc thông báo ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính, đơn vị chủ trì đề án chỉnh sửa và gửi hồ sơ đề án đã hoàn thiện về Bộ.

4. Thẩm định đề án phân cấp cho Thủ trương đơn vị phê duyệt: thẩm định theo hai cấp. Cấp cơ sở do thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì đề án thực hiện; cấp Bộ do Thủ trưởng đơn vị được Bộ phân cấp phê duyệt thực hiện. Thủ tục, trình tự thẩm định đề án được thực hiện tương tự như quy định đối với đề án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng quy định tại khoản 3 Điều này.

...............................................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 14
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm