Thông tư 28/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 28/2019/TT-BGTVT

Thông tư 28/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001.

Tóm tắt nội dung Thông tư 28/2019/TT-BGTVT

Thay đổi cơ quan cấp GCN bảo hiểm về TNDS tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu

Ngày 12/8/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 28/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BGTVT về quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu của nhiên liệu năm 2011.

Theo đó, bãi bỏ quy định về cơ quan ban hành Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu của nhiên liệu (Giấy chứng nhận) và sửa đổi quy định về cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận như sau:

Giấy chứng nhận do Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển cấp để xác nhận đơn bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính đối với tàu biển có hiệu lực đáp ứng yêu cầu tại Điều 7 Công ước Bunker 2001.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.h

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 34
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm