Thông tư 29/2019/TT-BGTVT

1 23

Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT

Thông tư 29/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.

Tóm tắt nội dung Thông tư 29/2019/TT-BGTVT

Thay đổi cơ quan cấp GCN bảo hiểm về TNDS tổn thất ô nhiễm dầu 1992

Ngày 12/8/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 29/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.

Theo quy định cũ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu thuộc về Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Thành phố Hải Phòng; Thành phố Hồ Chí Minh; Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo quy định mới, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận do Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển cấp để xác nhận đơn bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính đối với tàu biển có hiệu lực đáp ứng yêu cầu tại Điều VII Công ước CLC 1992.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 23
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm