Thông tư 30/2019/TT-BGTVT

1 104
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 30/2019/TT-BGTVT
Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019
THÔNG
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE
GIỚI
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số
78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01
tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ Cục trưởng cục Đăng kiểm Việt
Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng
kiểm xe giới.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng
kiểm xe giới
số đăng ký: QCVN 103:2019/BGTVT
Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục
Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, Thủ trưởng các quan, đơn vị nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Thông này./.
Nơi nhận:
- n phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, quan thuộc
CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- B trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ pháp);
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đình Thọ
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.
QCVN 103: 2019/BGTVT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE GIỚI
National Technical Regulations on Vehicle Inspection Station
Lời nói đầu
QCVN 103 : 2019/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học Công
nghệ thẩm định, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt B trưởng Bộ Giao thông vận tải
ban nh kèm theo Thông số 30 ngày 28 tháng 8 m 2019.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE GIỚI
National Technical Regulations on Vehicle Inspection Station
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1 Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật về sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm
xe cơ giới.
1.2 Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với quan, tổ chức nhân có liên quan đến quản lý, hoạt
động dịch vụ kiểm định xe giới.
1.3 Giải thích từ ngữ
Trong Quy chuẩn này các t ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Xưởng kiểm định khu vực bố trí các vị trí, thiết bị kiểm tra, thiết bị hỗ trợ, dụng cụ
kiểm tra;
1.3.2. Dây chuyền kiểm định nơi bố trí vị trí kiểm định, lắp đặt các thiết bị kiểm tra. Dây
chuyền kiểm định gồm hai loại:
a. Dây chuyền kiểm định loại I dây chuyền kiểm định được xe giới có khối lượng
phân bố lên mỗi trục đơn đến 2.000 kg;
b. Dây chuyền kiểm định loại II dây chuyền kiểm định được xe giới khối lượng
phân bố lên mỗi trục đơn đến 13.000 kg.
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Yêu cầu chung
2.1.1. sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm bao gồm: mặt bằng; nhà xưởng; nhà
văn phòng; bãi đỗ xe; đường nội bộ; dây chuyền kiểm định; phần mềm, thiết bị thông tin,
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
lưu trữ truyền s liệu; hệ thống giám sát hoạt động kiểm định thông tin niêm yết để đáp
ứng việc kiểm định xe giới.
2.1.2. Toàn bộ cơ s vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm được bố trí trên cùng một khu
đất đơn vị được quyền sử dụng hợp pháp, có đường giao thông thuận tiện cho xe giới
ra vào kiểm định, không gây cản trở giao thông trên đường; lối vào, lối ra đảm bảo an
toàn cho xe giới người đi bộ.
2.1.3. bãi đỗ xe riêng biệt dành cho xe chờ kiểm định xe đã kiểm định chờ kết quả,
cấp giấy chứng nhận kiểm định.
2.1.4. Hệ thống đường giao thông nội bộ cho xe giới bãi đỗ xe được phủ tông nhựa
hoặc tông xi măng; chiều rộng mặt đường không nhỏ hơn 3 mét.
2.1.5. Đảm bảo phòng cháy, chữa cháy an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy
định.
2.1.6. trang bị các hệ thống, thiết bị hỗ trợ, bao gồm:
a. Hệ thống âm thanh để thông báo cho chủ xe;
b. Màn hình hiển thị tối thiểu 32 inch tại phòng chờ khách hàng để công khai quá trình giám
sát hoạt động kiểm định trên dây chuyền;
c. Hệ thống camera chụp ảnh xe giới vào kiểm định hiển thị thời gian chụp trên ảnh;
d. Hệ thống hút khí thải khi kiểm tra môi trường của xe giới hệ thống thông gió cưỡng
bức trong xưởng kiểm định.
2.1.7. Thiết bị kiểm tra của một dây chuyền kiểm định gồm:
a. Thiết bị kiểm tra phanh;
b. Thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe;
c. Thiết bị phân tích khí xả;
d. Thiết bị đo độ khói;
đ. Thiết bị đo độ ồn, đối với Đơn vị nhiều xưởng kiểm định thì mỗi xưởng kiểm định chỉ
cần trang bị 01 thiết bị đo độ ồn/ 02 dây chuyền kiểm định;
e. Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước;
g. Thiết bị rung lắc (thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm);
h. Thiết bị nâng (cầu nâng) xe giới hoặc hầm kiểm tra.
2.1.8. Thiết bị kiểm tra của mỗi dây chuyền kiểm định thể bố trí trong nhiều xưởng kiểm
định; riêng thiết bị phân tích khí xả thiết bị đo độ khói thể bố trí ngoài xưởng kiểm
định. Việc lắp đặt thiết bị kiểm tra phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất đảm
bảo duy t tính năng kỹ thuật của thiết bị kiểm tra trong suốt quá trình sử dụng.
2.1.9. Các thiết bị kiểm tra lắp đặt tại đơn vị đăng kiểm hướng dẫn sử dụng hồ
nguồn gốc, xuất xứ ràng. Thiết bị kiểm tra phải thỏa mãn tiêu chuẩn ISO, OIML, IEC,
TCVN hiện hành được trang bị bộ dụng cụ kiểm tra, đánh giá thiết bị phù hợp với kiểu
loại thiết bị của đơn vị (trừ thiết bị nêu tại điểm g h mục 2.1.7.).

Thông tư số 30/2019/TT-BGTVT

Thông tư 30/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới.

Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư 30/2019/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới ngày 28/8/2019. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 103:2019/BGTVT về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới. Cụ thể, cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm bao gồm: mặt bằng; nhà xưởng; nhà văn phòng; bãi đỗ xe; đường nội bộ; dây chuyền kiểm định; phần mềm, thiết bị thông tin;… Sau đây là nội dung chi tiết thông tư 30/2019/TT-BGTVT, mời các bạn cùng theo dõi.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, b sung một s điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ và Cục trưởng cục Đăng kim Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kim xe cơ giới.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới

Mã số đăng ký: QCVN 103:2019/BGTVT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

 

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 104
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm