Thông tư 31/2015/TT-BGDĐT về bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông

Thông tư 31/2015/TT-BGDĐT - Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông

Thông tư 31/2015/TT-BGDĐT về bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông quy định nội dung bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng anh THPT; nguyên tắc sử dụng bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông được ban hành ngày 14/12/2015.

Nghị định 19/2013/NĐ-CP chính sách với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trường chuyên biệt, vùng khó khăn

Nghị định 42/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Quyết định đề án đổi mới chương trình học và sách giáo khoa mới số 404/QĐ-TTg

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 31/2015/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015


THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi Điểm b Khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020";

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và đối tượng sử dụng

1. Thông tư này quy định về bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là bộ tiêu chí).

2. Làm căn cứ để Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là sách).

3. Định hướng cho các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân tham khảo khi biên soạn sách phù hợp với chương trình môn học.

4. Hỗ trợ các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh lựa chọn, sử dụng sách trong quá trình dạy và học.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Học liệu trong Thông tư này được hiểu là: Các phương tiện vật chất lưu giữ, mang hoặc phản ánh nội dung của sách; được người học sử dụng làm phương tiện và nguồn để học tập; được giáo viên sử dụng để tổ chức, hỗ trợ dạy học theo sách. Học liệu có thể sử dụng dưới dạng truyền thống (tranh ảnh, ảnh dạng thẻ) và học liệu điện tử. Học liệu điện tử là các tài liệu học tập được số hóa theo một kiến trúc định dạng và kịch bản nhất định, được lưu trữ trên các thiết bị điện tử như CD, CD-ROM, USB, máy tính, mạng máy tính nhằm phục vụ cho việc dạy và học. Dạng thức số hóa có thể là văn bản (text), slide, bảng dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, video, phần mềm máy tính và hỗn hợp các dạng thức nói trên.

Điều 3. Bộ tiêu chí

Bộ tiêu chí gồm 44 tiêu chí, được chia thành 05 (năm) nhóm như sau:

1. Nhóm I: Tiêu chí về điều kiện tiên quyết (04 tiêu chí).

2. Nhóm II: Tiêu chí về mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học (10 tiêu chí).

3. Nhóm III: Tiêu chí về kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ (22 tiêu chí).

4. Nhóm IV: Tiêu chí về thiết kế và cấu trúc (05 tiêu chí).

5. Nhóm V: Tiêu chí về học liệu đi kèm (03 tiêu chí).

Điều 4. Nguyên tắc sử dụng bộ tiêu chí

Việc sử dụng bộ tiêu chí để đánh giá sách, phải dựa theo chương trình môn học và đảm bảo đồng thời hai nguyên tắc sau:

1. Nguyên tắc về điều kiện tiên quyết

Sách được đánh giá "đạt" ở tất cả các tiêu chí thuộc nhóm I thì mới được tiếp tục xem xét đánh giá ở các nhóm tiêu chí tiếp theo.

2. Nguyên tắc về ngưỡng tối thiểu

Các tiêu chí thuộc Nhóm II, III, IV, V được đánh giá theo các mức điểm sau: 0 (không); 1 (một); 2 (hai).

Sách được đánh giá đạt yêu cầu nếu đồng thời thỏa mãn ba điều kiện: có tổng điểm tối thiểu là 60 điểm, không có tiêu chí bị đánh giá 0 (không) điểm và các nhóm tiêu chí đạt điểm tối thiểu như sau:

  • Nhóm II: 15 điểm
  • Nhóm III: 36 điểm
  • Nhóm IV: 06 điểm
  • Nhóm V: 03 điểm

Việc đánh giá chi tiết mức điểm cho từng tiêu chí được hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương II

NỘI DUNG BỘ TIÊU CHÍ

Điều 5. Tiêu chí về điều kiện tiên quyết

Tiêu chí 1: Sách không trái với văn hóa, lịch sử, địa lí, đạo lí và thuần phong mĩ tục Việt Nam; phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

Tiêu chí 2: Sách không ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, an ninh chính trị, trật tự xã hội và chủ quyền quốc gia.

Tiêu chí 3: Sách không có những định kiến xã hội về giới tính, sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị xã hội, lứa tuổi.

Tiêu chí 4: Sách tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về xuất bản, giáo dục, bản quyền, sở hữu trí tuệ và các quy định khác có liên quan.

Điều 6. Tiêu chí về mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học

Tiêu chí 5: Sách đảm bảo đạt mục tiêu của chương trình môn học trong điều kiện và thời lượng dạy học ở phổ thông.

Tiêu chí 6: Sách được biên soạn trên nguyên tắc phù hợp với những đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi người học.

Tiêu chí 7: Phương thức trình bày nội dung của sách giúp người dạy có thể lựa chọn phương pháp dạy học và phương tiện hỗ trợ dạy học phù hợp.

Tiêu chí 8: Sách thể hiện tính nhất quán giữa mục tiêu, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá có thể áp dụng.

Tiêu chí 9: Sách đảm bảo phát triển cân đối bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo chương trình môn học.

Tiêu chí 10: Sách hướng tới phương pháp dạy học tiên tiến, theo đường hướng hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, phát huy tính tích cực của người học.

Tiêu chí 11: Phương pháp dạy học được gợi ý sử dụng trong sách có thể áp dụng dễ dàng đối với người dạy.

Đánh giá bài viết
1 355
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm