Thông tư 31/2018/TT-BYT

1 166
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 31/2018/TT-BYT
Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THUỐC MIỄN PHÍ CHO
SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỂ ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI BỆNH
Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn
phí cho sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh do sở kinh doanh
dược thực hiện
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông y quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí toàn bộ hoặc một
phần số lượng thuốc trong chu kỳ, liệu trình điều trị cho sở khám bệnh, chữa bệnh để
điều trị cho người bệnh do sở kinh doanh dược thực hiện (sau đây gọi tắt chương
trình hỗ tr thuốc), bao gồm: nguyên tắc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc, hình thức
hỗ trợ, hồ thủ tục phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc, quy định về quản sử dụng
thuốc, chế độ phê duyệt, báo cáo trách nhiệm của các bên.
2. Đối tượng áp dụng bao gồm:
a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc;
b) Người bệnh không thẻ bảo hiểm y tế;
c) Nhân viên y tế tham gia chương trình hỗ trợ thuốc;
d) Cơ s kinh doanh dược thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc;
đ) Các đơn vị liên quan khác.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chương trình hỗ trợ thuốc hoạt động hỗ trợ thuốc do sở kinh doanh dược thực
hiện cho người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong một khoảng thời
gian nhất định nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính hỗ trợ việc chăm sóc điều trị cho
người bệnh.
2. Chu kỳ, liệu trình điều trị là số lần dùng thuốc trong ngày, trong tuần hoặc trong tháng
tổng số ngày dùng thuốc trong một đợt điều trị tổng số đợt điều trị.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc
1. Việc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc phải dựa trên s hợp đồng giữa sở kinh
doanh dược sở khám bệnh, chữa bệnh phải bảo đảm không đưa ra điều kiện để
sở khám bệnh, chữa bệnh người bệnh phải từ bỏ, t chối hoặc thay đổi sử dụng
thuốc, thay đổi phương pháp điều trị khác.
2. sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia chương trình hỗ trợ thuốc phải phạm vi
chuyên môn phù hợp, đáp ứng các điều kiện về nhân lực trang thiết bị phù hợp với chỉ
định, s dụng thuốc hỗ trợ.
3. sở kinh doanh dược phải đáp ứng các điều kiện pháp về hoạt động kinh doanh
dược, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc thuốc trong chương trình hỗ trợ.
4. Người bệnh tham gia chương trình phải thuộc đối tượng áp dụng của chương trình hỗ
trợ thuốc được chẩn đoán xác định bệnh phù hợp với phạm vi chỉ định của chương
trình hỗ trợ thuốc; phải được cung cấp thông tin, vấn đầy đủ đồng ý, tự nguyện
tham gia chương trình hỗ trợ thuốc theo mẫu lại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông
này.
5. Người đơn thuốc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đơn thuốc, yêu cầu
của chương trình phải được người đứng đầu s khám bệnh, chữa bệnh giao nhiệm
vụ tham gia chương trình hỗ trợ thuốc bằng văn bản.
6. Thuốc trong chương trình hỗ trợ phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành hợp pháp tại
Việt Nam.
7. Chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí một phần phải được Bộ Y tế phê duyệt về nội dung
chương trình trước khi triển khai thực hiện.
8. Kinh phí quản chương trình hỗ trợ thuốc do sở kinh doanh dược sở khám
bệnh, chữa bệnh thống nhất.
Điều 4. Các hình thức hỗ trợ thuốc
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Hỗ trợ thuốc miễn phí toàn bộ
a) Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các mặt hàng thuốc;
b) nh thức: Cơ sở kinh doanh dược hỗ trợ miễn phí toàn bộ số lượng thuốc sử dụng
trong quá trình điều trị thuộc phạm vi cam kết của chương trình cho người bệnh.
2. Hỗ trợ thuốc miễn phí một phần
a) Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thuốc biệt dược gốc còn trong thời hạn bảo hộ độc
quyền; hoặc thuốc chưa thuốc generic cùng hoạt chất hoặc dạng bào chế tại Việt Nam;
b) Hình thức: sở kinh doanh dược hỗ trợ miễn phí một phần số lượng thuốc trong tổng
số thuốc người bệnh dự kiến phải sử dụng trong chu kỳ, liệu trình điều trị hoặc sau
khi người bệnh đã hoàn tất một số chu kỳ, liệu trình điều trị nhất định.
Điều 5. Hồ phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí một phần không thuộc
khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
Hồ đề nghị phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí một phần bao gồm:
1. Văn bản đề nghị phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí một phần của sở
kinh doanh dược.
2. Nội dung chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí một phần đề nghị phê duyệt (thực hiện
theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông này).
3. Bản sao xác nhận hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của sở
kinh doanh dược.
4. Bản sao chứng thực Giấy phép hoạt động kèm phạm vi chuyên môn được duyệt của
sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia chương trình.
5. Bản sao chứng thực Giấy đăng lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của thuốc tại
Việt Nam.
6. Văn bản đồng ý tiếp nhận, tham gia chương trình hỗ trợ thuốc của sở khám bệnh,
chữa bệnh.
7. Dự thảo Hợp đồng giữa sở kinh doanh dược sở khám bệnh, chữa bệnh. Nội
dung Hợp đồng phải bao gồm các thông tin tối thiểu quy định tại Phụ lục 03 ban hành
kèm theo Thông này.
Điều 6. Thủ tục p duyệt chương trình hỗ trợ thuốc miễn p một phần không
thuộc khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Thông tư số 31/2018/TT-BYT

Thông tư 31/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh.

Tóm tắt nội dung Thông tư 31/2018/TT-BYT

Sắp có chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho bệnh nhân

Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 31/2018/TT-BYT quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh.

Chương trình này do các cơ sở kinh doanh dược thực hiện cho người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh trong một khoảng thời gian nhất định nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính và hỗ trợ việc chăm sóc điều trị cho người bệnh.

Người bệnh tham gia chương trình phải thuộc đối tượng áp dụng của chương trình hỗ trợ thuốc và được chẩn đoán xác định bệnh phù hợp với phạm vi chỉ định của chương trình hỗ trợ thuốc; phải được cung cấp thông tin, tư vấn đầy đủ và đồng ý, tự nguyện tham gia chương trình.

Thuốc trong chương trình hỗ trợ phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Có hai hình thức hỗ trợ thuốc là hỗ trợ toàn bộ và hỗ trợ một phần.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Đánh giá bài viết
1 166
Y tế - Sức khỏe Xem thêm