Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về y tế

1 29
BOYTE
CONG HOA
XA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
.
.
s6:33
12019/TT-BYT
D<}cl~p - Tl! do - H~nh phuc
Ha N(Ji,ngay
2b
thang 12 ndm 2019
THONGTU
Biii bo m<}t
sa
van ban quy pham phap lu~t trong
linh
Vl!Cy t~
do B<}trmmg B<}Y t~ ban hanh, lien tjch ban hanh
Can cu Ludt ban hanh van ban quy pham phap ludt ngay 22 thang 6 ndm
2015;
Can ctr Nghi dinh sci 34120161ND-CP ngay
14
thang
5
ndm 2016 CU&
Chinh phu quy dinh chi tidt mot sci t/i~u va bien phdp thi hanh Ludt Ban hank
van ban quy pham phap lu,gt;
I
Can cu Nghi dinh
so
75120171ND-CPngay 20 thang
6
ndm 2017 cua Chink
phu quy dinh chiec nang, nhiem v~, quyen han va co cdu t6 chuc cua B(JY
ti;
Theo t/~ nghi cua v~truong v~Phap chi,
B(J truong B(J Y
ti
ban hanh Thong tu biii bo mot sci van ban quy phqm
phap ludt trong linh v¥'cY ti do B(J
truong
B(J Y
d
ban hanh, lien tich ban hanh.
Di~u
1.
Bai bo toan b<}van ban quy pham phap lu~t
Bffi b6 to~mb9 02 van bim quy ph?m phap lu~t do B9 truemg B9 Y tS bam
himh nhu sau:
I
1.
QuySt dinh s6 385/2001lQD-BYT ngay 13 thang 02 nam 2001 cua B@
truang B9 Y tS ban hanh quy dinh nhi~m V\lky thu~t trong lInh V\lCcham so~
suc khoe sinh sim t~i cac ca
sa
y tS.
I
2. Chi thi so 04/2003/CT -BYT ngay 10 thang 10 nam 2003 cua B~
, , ,I
truang B9 Y te ve vi~c tang cucmg cham soc tre sa sinh nham giam ty l~ tu
vong sa sinh.
Di~u 2. Biii bo m<}tphin van ban quy ph~m phap lu~t
Bffi b6 Chuang 3 Thong tu lien tich 13/2014/T;rLT-BYT-BNNPTNT
r
BCT ngay 09 thang 4 nam 2014 cua B9 truang B9 Y te - B9 Nong nghi~p va
Phat trien nong thon - B9 Cong Thuang huang d~n vi~c phan cong, ph6i h9]>
trong qu<!m1)'-nha nuac vS an toan th\lc ph~m.
Di~u 3. Hi~u ll!c thi hanh
Thong tu nay co hi~u l\lc thi hanh ke til ngay 15 thang 02 nam 2020.
2
f)i~u 4.
T8
clnrc
thuc
hi~n
vc
tnrong
ve
Phap chS, Chanh Van phong BQ, Chanh Thanh tra BQ,
Vu tnrong, Cue tnrong, T6ng Cue tnrong cac Vu, Cue, T6ng cue thuoc BQ Y
tS va cac co quan, t6 clnrc, ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh
Thong tu nay.z.
Ndi nhiin:
- Uy
ban
v~
cac
v~n
d~ xli
hQi
cua Quoc
hQi;
- Van
phong Chinh phil (Cong bao; Cong thong
tin
dien
ill
Chinh phil);
- BQ,
co
quan ngang bQ,
co
quan
thuoc Chinh phil;
- Ki~m toan nha mroc;
- BQ
Tu phap (Cue Ki~m
tra VBQPPL);
- Cac Thir tnrong
BQ
Y
tS
(d~
chi
dao
thirc
hien);
- UBND tinh, thanh
ph6
true thuoc TW;
- S6 Y
tS tinh,
thanh
ph6
tnrc thuoc TW;
- Dan vi true thuoc
BQ;
- Cac Vu, Cue,
T6ng
cue,
Van
phong
BQ,Thanh tra BQ;
- Cong
thong tin
dien
ill
BQ
Y
tS;
- Luu:
VT, PC (05
ban),

Thông tư số 33/2019/TT-BYT

Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Ngày 26/12/2019 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể bãi bỏ toàn bộ nội dung 2 văn bản:

  • Quyết định số 385/2001/QĐ-BYT về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế. 
  • Chỉ thị số 04/2003/QĐ-BYT về tăng cường chăm sóc trẻ sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

33/2019/TT-BYT

Nơi ban hành:

Bộ Y tế

Ngày ban hành:

26/12/2019

Người ký:

Nguyễn Trường Sơn

Lĩnh vực:

Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Loại văn bản:

Thông tư

Ngày hiệu lực:

15/02/2020

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 29
Y tế - Sức khỏe Xem thêm