Thông tư 33/2019/TT-NHNN

1 24

Thông tư số 33/2019/TT-NHNN

Thông tư 33/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Được chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ ngay khi phát hành

Đây là nội dung mới quy định tại Thông tư 33/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định mới được sửa đổi, giấy tờ có giá được chuyển quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi và thừa kế phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Thông tư đã bỏ quy định hiện tại đối với trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu phát hành riêng lẻ không được chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Như vậy, trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu phát hành riêng lẻ được chuyển nhượng ngay sau khi phát hành.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về phát hành trái phiếu. Với các Phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện theo Phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, chấp thuận.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 24
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm