Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT

KT. BO
TRIMING
Il
TRIXONG
Nguyen Mu Do
BO GIAO DIN VA DAO TAO CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVT NAM
DOc 14p - Tir do - Hph ph&
s6:
/2018/TT-BGDDT
Ha Arai, ngeobee thang,Xham 2018
THONG TEX
Quy dinh Chuang trinh giao duc thiron xuyen ve tieng Nh4t thirc hanh
Can ar Ludt Gicio duc ngay 14 thang 6 nam 2005; Luat saa doi, b a sung mat so
clieu cica Luat Gido dyc ngay 25 thang 11 nam 2009;
Can ca Nghi dinh so 69/2017/ND-CP ngay 25 thang 5 nam 2017 caa Chinh
pha quy dinh chirc ncing, nhiem va quyen hgn va ca eau to chirc caa BO Giao dyc va
Dao too;
Theo bien ban tharn dinh caa Hai dang tharn dinh Chuang trinh giao dyc
thuong xuyen ye tieng Nhat thac hanh, '
,
way 27 thcing 12 nam 2017;
Theo de nght caa Vu twang Vu did() dyc thuong xuyen,
BO trirong BO Gido dyc va Dao too ban hanh Thong to quy dinh Chuang trinh
giao dyc thuong xuyen ye tieng Nhat thuc hanh.
-
Dieu 1.
Ban hanh kern then Thong tu nay Chuang trinh giao due thuOng xuyen
ve tieng Nhat thuc hanh.
Dieu 2.
Thong to nay ap dung d6i vai cac trung tam gido duc thuOng xuyen,
trung tam gido due nghe nghiep-gido due thuOng xuyen, trung tam ngoai ngit, tin hoc
va the co sO giao duc thuc hien Chuang trinh giao due thuong xuyen nham dap irng
nhu cau hoc tap tieng Nhat thuc hanh cua moi doi Wong ngtrOi hoc va cac to chirc, ca
nhan có lien quan.
Dieu 3.
Thong tu nay có hieu lue thi hanh ke tir ngay/fLthangtronam 2019.
Dieu
4. Chanh Van phOng, Vu truerng Vu Gido duc thuong xuyen, Thu truong
cac don vi CO lien quan thuee BO Gido due va Dao tao, giam doe cac so gido due va
dao tao, thir throng cac trung tarn gido duc thuong xuyen, trung tam gido due nghe
nghiep-giao due thuOng xuyen, trung tam ngoai ngtt, tin hoc chiu track nhiem thi hanh
Thong to nay./.
Nal nhem:
-
Van phOng Qu
o
c hOi;
-
Van phOng Chinh phil;
-
Ban Tuyen gido Trung uong;
-
US
,
ban VHGDTTNND ctia Quoc hOi;
-
HOi &rig QGGDva PTNL;
-
Cac BO, CQ ngang BO, CQ thu(ic Chinh
UBND cac tinh, TP tryc thuOc TW (de phoi hop);
-
Kiem toan Nha nuo
.
c;
- BO Ttr phap (Cue kiern tra VBQPPL);
-
BO trtrojig
(de
bat) coo);
-
Nhu dieu 4;
- C6ng bao;
- Citing TTDT Chinh phii;
-
Cong TTDT BO GDDT;
- Ltru: VT, Vu PC, Vu GDTX.
/20
18/17
'-
BG
DDT
am
2
018 c
ad
BO
tw
ang
BO
Gi
ao
dy
c
v
a
Dao
ta
o
)
-
cid
-g
O•
,-g
41
to Z.
0.4
Kt.
c
..)
'
tc) )0s.
(
a
t.
,mg
<cu.
g tk)
,
<Q)
bf.1
<C)
b.()
)mg
7C3 0
+-4
/el
<cid.
+-4
+:43 0.
t)i)
C.) )03
+4
0'
b()
<OZt
.1
0
I
0'
tal•
v
-g
Cal)
,
01)
t).1)
g
•-
t).0
r<Ct
Com
W.)
0
0
/cct
U
cd
bi)
•-g
-
+2
<0.)
•<0
tr)
O
0-
4 '4
b.°
<0.
gc3
<0
0
<0
.-
,-
/(ct
C.)
ao
o
O o
ICJ
<
0
›-
g
g
t „g
0
O
g
0. <0
4 5
••z:)
0
0 Nal
(..)
W.)
g
C.)
1-4
4 W3 No
O
C.)
cc3-
<0
4
4 *0
c..)
O
r.(CL)
c(1)
g
.
r4
C.) 1
,4
..--'
=•
-1
-=.1
4-4
«d
.
1J 'CS, O 4c1
0
<0.) F61 •
,-,)
)
•••
,---
0
)•••• 'IC!) .-g
A-)
Q
• '-'
,...; g
'''
czt
ei N N v)
<Cd
<c
t
-
• <C1.).
-g
•-g •,•:-•
C.)
Z
*<8
icyb0
g
O
g
cz;
<
C.)
b
0
so
..01.)
Z.
E
.4
O
c.)
sam,
4
-,
4-,
---,
g
g
-
-'
0
cd
,-
g
.11
b.))
..<0.) ...
<CL)
g 4
aiJ
.-ZD
.0
g 8
0
ao
O
g
0
c.)
ag
,
cc
tlo
,t) cr
-,
4L,
1
g .<0
-‘,
-
,<cd
.4.
't)
••<
g
0
e<CD • ;m1
.<C1)
CS
O•
cn
›' ••-••
1
1:3
s
i5
..
s:1..
0
-o
, .cd
.cd
4
'-7-: -<0
bk. c.)
g
<0.
C.)
c
,-..zt
>
!DJ)
b•C)
g
t)))
<c
t.
)
'c9
g
<0g
4
O
Z
,.(al
71" g
S=1-1
0
•<a)
ra'
cp
(...) c)))
g
,mg st)
<0
t
._
1
•,--1
b0
7E - E
-
-
0) •.<0
/al
t
,,_ 5
o
,,
_
-0
,0
tc
czt
„g
,g
-
,g
t.0 ----
:h 0
4-4
g
ao
xri
4 1 0 43
4 4 0-
O ..«3
..t
"0
'-
O
t
)tt
Cn
64
0
a. ''t
...' :6 scl
vk '
4
M.4
.-S
)
bl) -'-,
,-.
"cey
ecti) g g
g
tkl)
)c43
N
*
C/9
-:
c\i
(
-
7 ›
-
,-0
=
-os
cc$

Thông tư số 34/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành.

Tóm tắt Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT

Ban hành Chương trình tiếng Nhật thực hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành ngày 28/12/2018.

Chương trình được thiết kế theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong đó Bậc 1 yêu cầu:

- Nghe: Theo dõi và hiểu được lời nói khi diễn đạt chậm, rõ ràng, có khoảng ngừng để kịp thu nhận và xử lý thông tin; Hiểu được những đoạn hội thoại ngắn, cấu trúc rất đơn giản với tốc độ nói chậm và rõ ràng về các chủ đề cơ bản liên quan đến bản thân, trường, lớp học;

- Nói: Nói hoặc trả lời được các câu hỏi đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc; Mô tả được người nào đó, nơi họ sống và công việc của họ;

- Đọc: Hiểu được các đoạn văn bản rất ngắn và đơn giản về các chủ đề đã học như bản thân, gia đình, trường, lớp;

- Viết: Viết lại được các từ đơn và các văn bản ngắn được trình bày ở dạng in chuẩn;…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/02/2019.

Đánh giá bài viết
1 32
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm