Thông tư 34/2019/TT-BGTVT

1 35
Người ký: Bộ Giao
thông Vận tải
Thời gian ký:
09.09.2019
14:29:42 +07:00

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

Thông tư 34/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa.

Ngày 06/9, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa. Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

Tóm tắt nội dung Thông tư 34/2019/TT-BGTVT

Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 34/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa.

Theo đó, bổ sung thêm một số quy định về vé hành khách vận tải đường thủy nội địa tại Thông tư 80/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể:

Vé hành khách có thể được phát hành dưới dạng vé giấy hoặc vé điện tử; Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách phải niêm yết giá vé tối đa tại cảng, bến hành khách, trên Trang thông tin điện tử… Giá vé có thể được thỏa thuận giữa hành khách và người bán vé nhưng không được cao hơn giá đã niêm yết.

Vé hành khách hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện: Do đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hành ký, bao gửi phát hành; Vé giấy không bị tẩy, xóa, sửa chữa, còn đủ các thông tin và ghi đúng tuyến vận tải, thời gian chạy; Có bản chụp, in của vé điện tử hoặc có bằng chứng được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị kinh doanh vận tải.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 35
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm