Thông tư 35/2019/TT-BGTVT

1 41

Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT

Thông tư 35/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.

Ngày 09/9/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển. Thông tư này quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển bao gồm nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng từ nguồn ngân sách nhà nước và dự án xã hội hóa nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ giao thông vận tải quản lý. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan tổ chức trong nước, ngoài nước liên quan đến hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.

Tóm tắt nội dung Thông tư 35/2019/TT-BGTVT

Lưu dữ liệu giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công trong 03 năm.

Theo đó, công tác kiểm tra, lưu trữ dữ liệu của hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển đổ chất nạo vét như sau:

- Phải lưu trữ dữ liệu thu được từ hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, vận chuyển, đổ chất nạo vét trong vòng 03 năm;

- Chủ đầu tư phải kiểm tra hoạt động của hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, vận chuyển, đổ chất nạo vét và lập thành biên bản trước khi thi công;

- Nhà thầu thi công có trách nhiệm cung cấp đầy đủ dữ liệu thu được từ thiết bị ghi hình lắp đặt trên phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét cho Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

- Đơn vị tư vấn giám sát phải tổng hợp đầy đủ ảnh chụp trên phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét và cung cấp Báo cáo tuần tư vấn giám sát cho Cục Hàng hải Việt Nam và Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 41
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm