Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

1 77

Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Từ ngày 15/4/2016, Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực. Theo đó, lãi suất cho vay vốn ngắn hạn với thời gian vay vốn dưới 01 năm (không bao gồm vốn lưu động) là 5,5%/năm và lãi suất cho vay vốn trung và dài hạn là 7,0%/năm.

Thông tư 08/2016/TT-BCA quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 03/2016/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 37/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 17/4/2013 của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Thực hiện Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 1. Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam (VND) của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Lãi suất cho vay vốn ngắn hạn với thời gian vay vốn dưới 01 (một) năm (không bao gồm vốn lưu động) là 5,5%/năm.

2. Lãi suất cho vay vốn trung và dài hạn là 7,0%/năm.

Điều 2. Các mức lãi suất quy định tại Điều 1 Thông tư này được áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2016.

2. Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ đầu tư các dự án, phương án sản xuất kinh doanh vay vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • VP Trung ương và các Ban của Đảng;
 • VP Tổng bí thư;
 • VP Quốc hội;
 • VP Chủ tịch nước;
 • Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • VP ban chỉ đạo TW về PCTN;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Công báo;
 • Website Chính phủ, Website BTC;
 • HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
 • Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
 • Lưu: VT, Vụ TCNH (200).
Trần Văn Hiếu
Đánh giá bài viết
1 77
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm