Thông tư 39/2018/TT-BYT

3 3.382
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 39/2018/TT-BYT
Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA
CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH
TOÁN CHI P KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm
2014;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về
chế hoạt động, cơ chế i chính đối với các đơn v sự nghiệp y tế công lập giá dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh của các sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy
định chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Ngh định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013
của Chính ph quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn c Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định
mức lương sở đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng trang;
Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về phiên
họp Chính phủ thường k tháng 10 năm 2018;
Trên sở ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14818/BTC-QLG ngày 27 tháng 11
năm 2018;
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc hướng dẫn áp
dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường
hợp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông này quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi
phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp cụ thể.
2. Thông này áp dụng đối với các sở y tế, đơn vị, tổ chức nhân tham gia
vào q trình khám bệnh, chữa bệnh thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa
bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.
3. Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế thì khung
giá thẩm quyền quy định mức giá thực hiện theo Luật giá, Luật khám bệnh, chữa
bệnh, Luật t chức chính quyền địa phương các văn bản hướng dẫn thi hành.
Điều 2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
1. Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn quy định tại Phụ lục I ban nh kèm theo Thông
này;
2. Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông này;
3. Giá dịch vụ k thuật y tế quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông này.
4. Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật đã được Bộ Y tế xếp tương đương tại các
Quyết định của Bộ Y tế tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông này.
Điều 3. cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông này được xây dựng trên
sở chi phí trực tiếp tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chăm sóc, điều trị
người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế; cụ thể như sau:
1. Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá khám bệnh
a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng phẩm, găng tay,
bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa các vật tiêu hao khác phục vụ ng tác khám
bệnh;
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) Chi p về điện; nước; nhiên liệu; xử chất thải sinh hoạt, chất thải y tế (rắn, lỏng);
giặt, , hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng c thăm khám; chi phí vệ sinh bảo đảm
vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn trong quá trình
khám bệnh;
c) Chi p duy tu, bảo dưỡng nhà cửa, trang thiết bị, mua sắm thay thế các tài sản, công
cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ,
đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ cần thiết khác trong quá trình khám bệnh.
2. Các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ ngày giường điều trị
a) Chi phí về quần áo, , khẩu trang, chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu; văn phòng phẩm;
găng tay sử dụng trong thăm khám, tiêm, truyền, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa
các vật tiêu hao khác phục vụ công tác chăm sóc điều trị hằng ngày (k cả các
chi phí để thay băng vết thương hoặc vết mổ đối với người bệnh nội trú, trừ các trường
hợp được thanh toán ngoài mức giá ngày giường bệnh quy định tại khoản 5, khoản 6
Điều 7 Thông này); điện cực, cáp điện tim, băng đo huyết áp, dây cáp SPO2 trong quá
trình sử dụng máy theo dõi bệnh nhân đối với giường hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực.
Riêng chi p về thuốc, máu, dịch truyền, một số vật y tế (ngoài các vật nêu trên);
các loại bơm tiêm, kim tiêm, kim lấy thuốc dùng trong tiêm, truyền; dây truyền dịch, ống
nối, dây nối bơm tiêm điện, máy truyền dịch dùng trong tiêm, truyền; khí ôxy, dây thở
ôxy, mask thở ôxy (trừ các trường hợp người bệnh được chỉ định sử dụng dịch vụ thở
máy) chưa tính trong cấu giá tiền giường bệnh, được thanh toán theo thực tế sử
dụng cho người bệnh.
b) Các chi phí quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này phục vụ việc chăm sóc
điều trị người bệnh theo yêu cầu chuyên môn.
3. Các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ kỹ thuật y tế
a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, đồ vải; văn phòng phẩm;
thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tiêu hao, vật thay thế sử dụng trong quá trình
thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế;
b) Các chi phí quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này phục vụ cho việc thực hiện
các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu chuyên môn.
4. Chi p tiền lương tính trong giá khám bệnh, ngày giường bệnh các dịch vụ kỹ thuật
y tế, gồm:
a) Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng p theo chế độ
do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập mức lương sở quy định

Thông tư số 39/2018/TT-BYT

Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ y tế ban hành.

Nội dung Thông tư 39/2018/TT-BYT

Thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 39/2018/TT-BYT
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Bảo hiểm, y tế, sức khỏe
Người ký Nguyễn Trường Sơn
Nơi ban hành Bộ y tế
Ngày ban hành 30/11/2018
Ngày có hiệu lực 15/1/2019
Đánh giá bài viết
3 3.382
Bảo hiểm Xem thêm