Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT về điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

Giới thiệu

Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT - Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi

Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT về điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi có hiệu lực ngày 15/01/2013, do Bộ GD-ĐT ban hành kèm theo điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên với các quy định về nội dung, hình thức thi, đối tượng và điều kiện tham dự hội thi, các ban hội thi, tổ chức hội thi.

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

Những điểm mới trong Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

Cách ghi nhận xét theo tháng của sổ theo dõi chất lượng giáo dục và sổ chủ nhiệm

Thông tư về Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông số 12/2011/TT-BGDĐT

Thông tư liên tịch phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------------------


Số: 43/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
   THỨ TRƯỞNG

        Nguyễn Vinh Hiển

ĐIỀU LỆ
HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp (gọi tắt là giáo viên chủ nhiệm) giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là hội thi) quy định: nội dung, hình thức thi, đối tượng và điều kiện tham dự hội thi, các ban hội thi, tổ chức hội thi.

2. Điều lệ này áp dụng đối với giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường trung học phổ thông chuyên và trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là trường).

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hội thi

Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức định kỳ, theo quy mô từng cấp dưới sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục của địa phương và trung ương.

1. Mục đích

a) Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;

b) Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi trường, mỗi địa phương và của cả nước, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;

c) Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.

Điều 3. Các cấp tổ chức hội thi

1. Cấp trường

Hằng năm tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Hiệu trưởng, giám đốc trung tâm (đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên) chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức bình bầu theo các quy định của điều lệ này, thông báo kế hoạch đến giáo viên ít nhất 1 tháng trước thời điểm tổ chức bình bầu. Thời gian cụ thể tổ chức bình bầu do hiệu trưởng, giám đốc trung tâm quyết định và được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học.

2. Cấp huyện

Hội thi cấp huyện do phòng giáo dục và đào tạo tổ chức 2 năm một lần. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo ban hành nội dung, kế hoạch tổ chức hội thi theo các quy định của điều lệ này. Kế hoạch tổ chức hội thi phải được thông báo bằng văn bản đến các trường ít nhất là 1 tháng trước thời điểm diễn ra hội thi. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thi cụ thể do trưởng phòng giáo dục đào tạo quyết định và được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học. Tùy thuộc vào điều kiện địa lý và số lượng giáo viên tham gia dự thi, hội thi có thể chia thành các cụm thi, điểm thi.

3. Cấp tỉnh

Hội thi cấp tỉnh do sở giáo dục và đào tạo tổ chức 4 năm một lần. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ban hành nội dung, kế hoạch tổ chức hội thi theo các quy định của điều lệ này. Kế hoạch tổ chức hội thi phải được thông báo bằng văn bản đến các trường trực thuộc và phòng giáo dục và đào tạo ít nhất là 2 tháng trước thời điểm diễn ra hội thi. Thời gian và địa điểm tổ chức thi cụ thể do giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định và được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học. Tùy thuộc vào điều kiện địa lý và số lượng giáo viên tham gia dự thi, hội thi có thể chia thành các cụm thi, điểm thi.

4. Cấp toàn quốc

Liên hoan giáo viên chủ nhiệm giỏi toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 5 năm một lần và sẽ có các quy định cụ thể riêng.

Điều 4. Công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi

1. Đối với cấp trường

Giáo viên có đầy đủ hồ sơ tham gia bình bầu và đạt yêu cầu về điểm đánh giá các nội dung theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 5 của điều lệ này thì được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi và được cấp giấy chứng nhận của nhà trường.

2. Đối với cấp huyện và cấp tỉnh

Giáo viên tham gia đủ các nội dung hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi theo từng cấp quy định tại điều 14 của điều lệ này thì được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi và được cấp giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức hội thi.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT về điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo