Thông tư 43/2019/TT-BTC

1 35
B0
rfu
CHINE
CQNG
EOA xA
Eor cHt,
NGEIA vrDr
NAM
DQc
lfp -
Tg do -
Hlnh
phtc
TH6NGTTI
-
Huung din
quy.linh
t+i
Khoin
4 Di6u
24
Nghiilinh
s6 SZAO1SAID-Cp
ngiy 22
rh6ng
5 nIm 2018
cria Chinh
phri
quy
ilinh
vi
quin
I
Khu
c6ng ngliQp
v]
Khu kinh
t5
Cdn
ab LuAt
tltui
ltu
nhfip
dooth
nghigp
sii t4/200b/eHt2
vd Lwft
sii
32/2013/QHl
3
sm tliit,
bii stmg
nQt sii aieu
ain tu6t
thui
tnu *,g
am*
"ShW;
.
Cdn
ab
Lu&
s6 ZttZOlUgAl3
s,ta dit, bd
sung nAt
sii cfieu cia
cdc LuQt
thui;
Cdn
ct
Ngfi dth
*5 ZrctZOtStW_O-Cp
ngay
26 thdng
t2
ndm 2013 c1n
Chinh
phi
Cuy
dt
h chi ti6t
vd
hwng dk thi
hart mAt
sii
didt c,na LwAt
th6 thu
nhfp
doanhnghiQp;
Ctu.ab
Ngh!
iilrt 9l/2014ND-Cp
ngay
0t tluing
t0 ndm
2014 cua
Chinh
Phi sm
cl6i b6
smg m)t
s6 diAu
qi
aic Nghi
itinh
quy
dinh vi
thu4;
Cdn
ct ttsbi
iti..rh sii
uOtzotZtUO-Cp
ngdy 15 ttuing
t2
ndm 2017
cua
Chinh Phi
s,ica ddi,
b6 smg
mlt t.i
4id"
c,ta Ngii
itinh sti
100/20t6ND-Cp
ng6y
0l thing
7 ndm
2016vd
Nghi ilinh s6
l2/20I5NDCp
ngqy
12 thing02
ndm 2015
aia
Chinhphi;
Ctu
c* Nghi
/inn
sii tZtZOtStN>Cl
"Sy
t2
ttuins
I
na(
2015 ata Chtuk
phi qtry
dinh chi
tiiit thi
hdnh
t
ldt
s*a ddi,
iii sung m\isd
aiu
cia
cdc
Luft vi
thuii
vd
srha ddi,
bii sung m6t
sii dtiu ctila cdc
Nghi-dlnh
vi thwi;
Cdn cti Nghi
itinh
sii AZtZOtAmO-Cp
ngay 22 thdng
5 nim
20tg cia
Chinh
phit
quy
tllnh
vi
qudn
l!, Khu
cdng
nghie.pia
fnu kinhlii;
Cdn
c* Nghi
iti.nll
sii tZtZOtZtt'tO-Cp
ngdy
26 thing
Z ndm
2017 cia
Chinh phi
qny
ttinh
vi chilrc
ning, nhiQm
ru,
qrryin
hqn vd-co
cdu ti ch*c
cia
BQ
Tdi chinh;
S5:43
lzoDrrT-BTC
Hd N1i,
ngay.l2
ttuing
4
ndm 2019
Theo
di nghi
atu Tiing
c4c
tnrtng Tdng cw
Thuti;
B0 tnmn7 B0 Tdi
chinh bm hinh Thilng tuhtrtng din thvc hi€n
Ety
tlfuh
tqi Khoan 4 DiAt 24 Nghi dinh
sii S2/2018ND-CP ngay
22
ttaing 5 nam iOtA ctta
Chtnhphiqtty
ilinhvi
quan
$,
Khucingnghie.pvd Khukirktd nlwsau:
Ei6u 1.
Huong d6n
quy
ttinh tei IGoan
4
Eiiu
24
Nghi dinh s6
82120 I 8AID-CP ngiry 2215D018
cua Chinh
pht
l. C6c khoan cti
pni
alu tu
x6y
dqmg, vin hanh ho{c thu6 nhi chung
cu
vir crlc cdng finh k€t c6u ha
tang xE
hQi
phgc
vg cho c6ng nhan hm vi€c t4i
khu
c6ng nghi-€p, ktru kinh
t6 cria doanh nghi€p co
fu
6n tlZiu tu
trong Khu c6ng
nehiQp, Khu kinh
t6
dugc trt
khi x6c tintr ttru nhip chiu ttru6 thu nh4p aoantr
nghiQp
nhu
sau:
.
a) D5i voi
gi6
d
tai san
ci5 dintr: Dugc
tinh vdo
gi6
tri c6ng trinh vir
trich
kh6u hao tinh vio chi
phf
dqo. c trir khi xric di$ thu nh6p chiu thui5 ttru
ntr4p
doanh nghiQp n6u
d6p img
tti6u kiQn li tai san c6 dinh theo
quy
tlinh
cria BQ Tdi
chinh vA ctr6 C6
quan
lf,
sri dgng vd
trich
kh6u hao tiri sin.A
eiol
b) D.ii
voi
chi
phi (tru
trudrng hqp n€u tai tli6m a Khoin I DiAu
ndy):
Dugc tinh vio chi
phi
tlugc tni
khi x6c ttinh thu nhflp chi.u thu6 thu nhgp
doanh
nghiQp theo
quy
tfinh cta
ph6p
lu6t thuii
thu
nhfp doanh nghiQp.
2. Uu tl6i Olfi voi
dU 6n tt6u
tu xdy dyng nhi d, c6ng trinh vin h6a
th6
thao, c6ng trinh ki5t
c6u ha tAng
xE hQi
phUc
4riOng
nhtu ltm vi€c tai
khu c6ng
nghiep, khu kinh t6
,
DU rin ttiiu tu xdy
dlmg nhn
q
cOng trinh
vin
h6a, th6
thao,
c6ng tinh
kiit
c6u ha tAng x6 hQi
phgc
4r
c6ng nhdn
lim viQc
qi
khu cdng nghiQp, khu
kinh ti5
tluo.c hudmg rru
tl6i theo
quy
dinh
ph6p
lu{t vd x6y dlmg nhi
d
xE
hQi vd
ph6p
lu{t
e6 li6n
quan.
Di6u 2. HiQu
lsc thi
hanh
l. Th6ng tu nay c6
hiQu lgc thi
hanh kii
tu ngdy,r6
th,l"e
I
ndm
2019.
2. Cfuc.chiphi d{u tu xdy
dgng, vin hanh hoic thu6
nhd chung cu vi cric
c6ng trinh
k6t c6u.ha t&rg
xi hQi
phgc
vg cho c6ng nh6n
hm vi€c tai khu
c6ng
nghi€p, k*ru kinh
ki
ph6t
sinh
k6 tu ngny l0 th6ng 7 nim 2018 thgc
lg€n theoquy
dinh t4r
Khoan
4
Di€u 24 NChi
dinh sO 8ZZO|S|ND-CP vd huong ain
tel Oidu t
Th6ng
tu
niry.
2
J
3.
Co
quan
thu6
c6c c6p
c6 tr6ch nhigm ph6
bitin,
huong
d6n cric
doanh
nghiQp thUc
hi€n
theo
n6i
dung
Th6ng
tu niy.
4.
Trong
qu6
trinh.
thuc
hi6n
n6u co vu6ng
m6c,
d6
nghi c6c t6
chric,
c6
nh6n
phan
6nh
kip thoi
vA
86 Tei
chinh d6
nghi6n
cuu
giai
quletJ
(y
NoinhAn:/
-
VIn phdng
Trung
ucrng vii
cric
Ban cia
Ddng;
- VEn
phdng
Qu6c
hQi;
- Ven
phdng
Cht tich
nu6c;
- Vnn
phdng
T6ng Bi
thu;
- Vi€n
Ki6m
sit nh6n
d6n t6i
cao;
-
Toi 6Ln
nhrin ddn
t6i cao;
-
Ki&n to.in
nhi
nuocl
-
C6c B6, co
quan
ngang
B0,
co
quan
thuQc
Chinh pht,
-
Co
quan
Trung uong
cta
c6c
ttoan th6;
-
HQi tl6ng
nhan dAn,
Uj
ban
nhAr dAn,
So Tii
chinh
Cuc Thu6,
Kho
bac nhe
nu6c
c6c
tinh, thanh
phil
truc
thu6c
Trung uong;
-
C6ng
brio;
-
Cuc Ki6m
tra
vin ban
(80
Tu
ph6p);
- Website
Chfnh
pht;
-
Website
BQ
Tii chinh;
Website
T6ng
cpc
Thui!;
-
Cic
tlon vi
thu6c BQ
Tai chinh;
- Ltru: VT,
TCT
(VT,CS).,".6r.
I<T.BQTRtIOI\rc
TRUCING
Trin
Xuin
Hi

Thông tư số 43/2019/TT-BTC

Thông tư 43/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

Tóm tắt nội dung Thông tư 43/2019/TT-BTC

02 loại chi phí đầu tư, xây dựng được trừ khi xác định thuế TNDN

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

Theo đó, 02 khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận hành, thuê nhà chung cư, các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế của doanh nghiệp có dự án đầu tư tại đó được trừ khi xác định thuế nhu nhập doanh nghiệp là:

- Giá trị tài sản cố định: Tài sản được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện là tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính.

- Đối với chi phí: Chi phí được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế nhu nhập doanh nghiệp xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/8/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 35
Doanh nghiệp Xem thêm