Thông tư 83/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư thu, nộp và hạch toán Quỹ dịch vụ viễn thông

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 83/2019/TT-BTC
Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019
THÔNG
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG SỐ 57/2016/TT-BTC NGÀY
29/3/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP HẠCH
TOÁN CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
VIỆT NAM VIỆC CHUYỂN GIAO TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ NGUỒN KINH
PHÍ CỦA QU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định
chi tiết hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Viễn thông;
Thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ ớng Chính
phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, Quyết
định số 868/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ
sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ,
công văn số 7970/VPCP-KTN ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ
công văn số 9594/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số
57/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp,
hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch v viễn thông công ích Việt Nam việc
chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích
Việt Nam đến năm 2020 (sau đây viết tắt Thông số 57/2016/TT-BTC) như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2016/TT-BTC như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 n sau: “Thông này hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch
toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (sau đây viết
tắt Quỹ) của các doanh nghiệp viễn thông”.
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 như sau:
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
“1. Doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng doanh nghiệp viễn
thông cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về nhưng không giấy phép thiết lập
mạng viễn thông hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi doanh
nghiệp) là đối tượng áp dụng Thông này”.
3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 như sau:
“1. Doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng thực hiện đóng góp vào
Quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 của
Thủ tướng Chính phủ”.
4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 như sau:
“Doanh thu dịch vụ viễn thông làm sở xác định mức đóng góp vào Quỹ theo hướng
dẫn tại Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 của Bộ Thông tin Truyền
thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thế (nếu có).
Riêng đối với dịch vụ viễn thông trả trước (thẻ viễn thông), trường hợp doanh nghiệp
chưa xác định được doanh thu dịch vụ theo quy định tại Thông số 21/2013/TT-BTTTT
các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) thì sử dụng doanh thu thẻ viễn
thông để xác định mức đóng góp vào Quỹ. Doanh nghiệp trách nhiệm báo cáo cách
xác định doanh thu dịch vụ viễn thông trả trước với Quỹ để làm sở quyết toán số thu
nộp trong năm”.
5. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 4 như sau:
“c) Kết thúc năm tài chính, trên sở Báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông quy định tại
Điều 8 Thông số 21/2013/TT-BTTTT, các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
Thông này (nếu có) doanh thu quyết toán năm, các doanh nghiệp xác định số phải
nộp trong năm theo quy định tại Thông này, gửi Quỹ thực hiện quyết toán số tiền
phải đóng góp tài chính với Quỹ. Thời hạn quyết toán do Qu doanh nghiệp chủ động
thực hiện nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời hạn nộp o cáo tài chính năm của doanh
nghiệp quy định tại Điều 109 Thông số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ
Tài chính các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
Doanh nghiệp phải nộp đủ số còn thiếu vào Quỹ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết
toán với Quỹ. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thừa cho Quỹ t số nộp thừa được trừ
vào s tiền phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được Quỹ hoàn trả trong trường hợp: doanh
nghiệp không tiếp tục cung ứng các dịch vụ nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ hoặc
Quỹ dừng thu đóng góp của doanh nghiệp theo quy định. Qu hoàn trả cho doanh nghiệp
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết toán với Quỹ.
- Khi quyết toán, các doanh nghiệp c định số phải nộp về Quỹ cho năm tài chính 2015
theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, công n số
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
7970/VPCP-KTN ngày 05/10/2015 của Văn phòng Chính phủ công văn số
9594/VPCP-KTTH ngày 22/10/2019 của Văn phòng Chính phủ.
- m 2018, mức đóng góp vào Quỹ được xác định theo quy định tại Quyết định s
1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 868/QĐ-TTg
ngày 16/7/2018 của Th tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:
+ Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đủ 12 tháng của m tài chính:
Công thức (1): Mức đóng góp theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg đến trước thời điểm
Quyết định số 868/QĐ-TTg hiệu lực (áp dụng đối với các doanh nghiệp nêu tại khoản
2 Điều 1 Thông này) như sau:
Mức đóng góp
của doanh nghiệp
vào Quỹ theo
Quyết định số
1168/QĐ-TTg
=
Tỉ lệ đóng góp
của dịch vụ theo
Quyết định số
1168/QĐ-TTg
x
Doanh thu dịch
vụ viễn thông
trong năm
x
196 ngày
365 ngày
Công thức (2): Mức đóng góp từ thời điểm Quyết định số 868/QĐ-TTg hiệu lực (chỉ
áp dụng đối với doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng nêu tại khoản
2 Điều 1 Thông này) như sau:
Mức đóng góp
của doanh nghiệp
vào Quỹ theo
Quyết định số
868/QĐ-TTg
=
Tỉ lệ đóng góp
của dịch vụ theo
Quyết định số
868/QĐ-TTg
X
Doanh thu dịch
vụ viễn thông
trong năm
X
169 ngày
365 ngày
+ Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không đủ 12 tháng của năm tài chính, mức
đóng góp vào Quỹ được xác định như sau:
Công thức (3): Trường hợp doanh nghiệp dừng cung cấp dịch vụ trước ngày Quyết định
số 1168/QĐ-TTg hết hiệu lực (áp dụng đối với các doanh nghiệp nêu tại khoản 2 Điều 1
Thông này):
=
X
Doanh thu dịch vụ viễn
thông trong năm
Công thức (4): Trường hợp doanh nghiệp dừng cung cấp dịch vụ sau ngày Quyết định số
868/QĐ-TTg có hiệu lực: (i) mức đóng góp vào Quỹ đến trước thời điểm Quyết định số
868/QĐ-TTg có hiệu lực đối với doanh nghiệp nêu tại khoản 2 Điều 1 Thông này xác
định theo công thức (1) nêu trên (ii) mức đóng góp vào Quỹ theo Quyết định số
868/QĐ-TTg đối với doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng nêu tại
khoản 2 Điều 1 Thông này xác định như sau:

Thông tư số 83/2019/TT-BTC

Thông tư 83/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020.

Tóm tắt nội dung Thông tư 83/2019/TT-BTC

DN được hoàn trả tiền thừa từ Quỹ DV viễn thông công ích Việt Nam

Ngày 21/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 83/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung quy định về trường hợp doanh nghiệp dừng đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam theo thông báo của Quỹ. Cụ thể, doanh nghiệp trong trường hợp này phải hoàn thành Báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, doanh thu quyết toán quý gần thời điểm dừng đóng góp vào Quỹ nhất và quyết toán số tiền phải đóng góp trong 90 ngày, từ ngày kết thúc quý.

Ngoài ra, đối với trường hợp còn thiếu tiền đóng góp vào Quỹ, doanh nghiệp phải tiến hành nộp bổ sung đủ trong 30 ngày, từ ngày quyết toán với Quỹ. Trong trường hợp nộp thừa, Quỹ sẽ hoàn trả lại phần thừa cho doanh nghiệp trong 15 ngày, kể từ ngày quyết toán.

Bên cạnh đó, Thông tư còn bãi bỏ các quy định về chuyển giao tài sản hình thành từ quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tại Thông tư 57/2016/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thuế phí được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 17
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm