Thông tư 88/2018/TT-BTC

1 273
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 88/2018/TT-BTC
Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI D ÁN ĐẦU THEO
HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đầu công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, s dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy
định cơ chế t chủ của đơn v sự nghiệp ng lập;
Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản
chi phí dự án;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản
d án đầu xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế
hoạch đầu công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Ngh định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính ph quy
định chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế sự
nghiệp khác;
Căn cứ Ngh định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 m 2016 của Chính phủ quy
định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015
của Chính phủ về quản dự án đầu xây dựng;
Căn cứ Ngh định s 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 m 2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về đầu
theo hình thức đối tác công tư;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của
Chính phủ về kế hoạch đầu công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ v hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Đầu công Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ về chế đặc thù trong quản đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông quy định một số nội dung về quản tài chính
đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định một số nội dung:
1. Quản tài chính đối với dự án đầu theo hình thức đối tác công (sau đây viết tắt
PPP), bao gồm:
a) Quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị đầu chi phí thực hiện dự án PPP của bộ,
quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (sau đây gọi chung bộ, ngành, UBND cấp tỉnh) theo quy định tại Nghị định
số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về đầu theo hình thức
đối tác công (sau đây viết tắt Nghị định số 63/2018/NĐ-CP);
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) chế quản sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu theo quy định tại Điều 6
Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.
c) Phương án tài chính của dự án PPP;
d) Lập kế hoạch đối với phần vốn thanh toán cho nhà đầu sử dụng nguồn chi thường
xuyên nguồn thu t hoạt động cung cấp dịch vụ công;
đ) Thanh toán phần Nhà nước tham gia thực hiện các dự án PPP;
e) Xác định giá tr tài sản công tham gia trong dự án PPP;
g) Xác định giá trị phần vốn đầu công đã đầu của dự án đầu công được chuyển
sang đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP;
h) Quyết toán giá trị công trình dự án PPP hoàn thành,
2. Chi phí trong lựa chọn nhà đầu theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 30/2015/NĐ-
CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Đấu thầu về lựa chọn n đầu (sau đây viết tắt Ngh định số 30/2015/NĐ-CP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, quan, đơn vị, tổ chức,
nhân liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư; thực hiện dự án PPP; quyết toán dự án PPP
hoàn thành; khai thác, vận hành dự án PPP.
2. Tổ chức, đơn vị, nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu
quy định tại Điều 7 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.
3. Đối với dự án PPP sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay
ưu đãi của n tài trợ nước ngoài t phương án tài chính được thực hiện theo quy định
tại Thông này. Trường hợp n tài trợ quy định khác tại Thông này thì phương
án tài chính thực hiện theo quy định của nhà tài trợ hoặc thực hiện theo quy định tại
Thông này khi n tài trợ không phản đối.
Điều 3. quan thanh toán phần Nhà ớc tham gia trong dự án PPP mở i khoản
1. quan Kho bạc Nhà nước được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn chuẩn bị
đầu phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP của bộ, ngành, UBND cấp tỉnh quy
định tại Điều 5, Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.
2. quan, đơn vị được giao quản vốn chuẩn bị đầu và phần Nhà nước tham gia
trong dự án PPP của bộ, ngành, UBND cấp tỉnh được m tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 88/2018/TT-BTC

Thông tư 88/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

Tóm tắt nội dung Thông tư 88/2018/TT-BTC

Nguyên tắc xây dựng phương án tài chính của dự án đầu tư đối tác công tư

Ngày 28/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2018/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Thông tư này, phương án tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) phải được xây dựng dựa trên nguyên tắc:

- Toàn bộ chi phí và nguồn thu hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện và vận hành của dự án phải được phản ánh đầy đủ trong phương án tài chính bằng đồng Việt Nam;

- Các chỉ tiêu tài chính được tính toán căn cứ trên các dòng tiền được chiết khấu theo tỷ suất chiết khấu bình quân gia quyền của các nguồn vốn dự kiến huy động;

- Nguồn chi thường xuyên thanh toán cho nhà đầu tư phải phù hợp với khả năng cân đối dự toán chi thường xuyên hàng năm của ngân sách Nhà nước; không sử dụng để thanh toán chi phí đầu tư trong giai đoạn thực hiện dự án;

- Nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công thanh toán cho nhà đầu tư phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá, phí dịch vụ công.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/11/2018.

Đánh giá bài viết
1 273
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm