Thông tư 92/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa mang theo xuất cảnh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 92/2019/TT-BTC
Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019
THÔNG
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG S 72/2014/TT-BTC NGÀY
30 THÁNG 5 NĂM 2014 QUY ĐỊNH VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI
VỚI HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH
NƯỚC NGOÀI MANG THEO KHI XUẤT CẢNH
Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một
số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật sửa đổi,
bổ sung một s Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật
quản thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật quản thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản thuế;
Căn cứ Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu t chức của B Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông số
72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối
với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định nước ngoài mang theo khi
xuất cảnh.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông số 72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng
5 năm 2014 quy định về hoàn thuế giá tr gia tăng đối với hàng hóa của người nước
ngoài, người Việt Nam định nước ngoài mang theo khi xuất cảnh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 3. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, quản
thuế
Việc kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát hải quan, quản thuế đối với việc hoàn thuế giá
trị gia tăng cho người nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Nghị định số
08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của
Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi nh Luật Hải quan về thủ tục hải quan,
kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015
Thông số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ i chính quy định
về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quản
thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Luật quản thuế số 38/2019/QH14 ngày
13 tháng 6 năm 2019 các văn bản hướng dẫn thực hiện.”
2. Bổ sung Điều 4a như sau:
“Điều 4a. Hệ thống quản hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài cách
truy cập
1. Hệ thống quản hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài (sau đây gọi tắt Hệ
thống) hệ thống tích hợp, lưu trữ, trao đổi thông tin liên quan đến việc hoàn thuế g trị
gia tăng cho người nước ngoài giữa các quan, tổ chức, nhân được quy định tại
Thông này do Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm xây dựng, quản vận nh.
2. Các đối tượng được truy cập trao đổi thông tin với H thống:
a) quan hải quan;
b) quan thuế;
c) Ngân hàng thương mại đại hoàn thuế g trị gia tăng cho người nước ngoài;
d) Doanh nghiệp được quan thuế công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế g
trị gia tăng cho người nước ngoài.
3. Truy cập, trao đổi thông tin qua Hệ thống:
a) Các đối tượng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này sử dụng tài khoản
quan hải quan cấp để truy cập Hệ thống.
b) quan thuế thực hiện cung cấp thông tin về doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị
gia tăng cho H thống theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông này.
c) Ngay sau khi nhận được thông tin về doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng
do quan thuế truyền đến H thống, quan hải quan (Tổng cục Hải quan) gửi tài
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
khoản mật khẩu truy cập Hệ thống cho doanh nghiệp qua địa chỉ t điện tử đã được
doanh nghiệp đăng ký.
d) Doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng truy cập Hệ thống thay đổi mật
khẩu truy cập Hệ thống.
đ) Việc truy cập, trao đổi thông tin giữa các đơn vị, tổ chức qua Hệ thống phải đảm bảo
đúng thẩm quyền phải số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”
3. Khoản 2, khoản 6, khoản 7 khoản 8 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Đăng việc bán hàng đúng địa chỉ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng
bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng. Trường hợp điều chỉnh hoặc chấm dứt bán hàng
hoàn thuế, phải thực hiện điều chỉnh hoặc chấm dứt theo quy định tại Điều 14 Thông
này.
6. Căn cứ các thông tin trên hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh còn giá trị hàng hóa
được mua, doanh nghiệp bán hàng lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế cho hàng hóa quy
định tại Điều 11 Thông này trên Hệ thống hoặc phần mềm của doanh nghiệp kết nối
với Hệ thống, nhập đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông này, số,
truyền các thông tin về hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế theo quy định tại mục II.1 Phụ lục
10 Thông y cho quan hải quan, in hóa đơn giao cho người nước ngoài. Chứng
từ in ra có giá trị như chứng từ điện tử.
Trường hợp Hệ thống xảy ra s cố, doanh nghiệp không truy cập được o Hệ thống,
doanh nghiệp lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông
này, ký, đóng dấu giao cho người nước ngoài. Chứng từ in ra là sở để quan
hải quan kiểm tra đối chiếu với ng hóa của người nước ngoài.
Ngay sau khi H thống hoạt động bình thường, doanh nghiệp bán ng cập nhật các
thông tin đã lập tại hóa đơn giấy vào Hệ thống như trường hợp lập hóa đơn kiêm tờ khai
hoàn thuế trên Hệ thống. Hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được cập nhật trên Hệ thống
phải đảm bảo trùng khớp về số, hiệu, nội dung thể hiện trên hóa đơn giấy.
7. In, phát nh, quản sử dụng hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế điện tử theo đúng
quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông này.
8. Được cấp tài khoản truy cập tham gia vào Hệ thống theo quy định tại Điều 4a
Thông này.”
4. Khoản 9 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“9. Được cấp tài khoản truy cập tham gia vào Hệ thống theo quy định tại Điều 4a
Thông này.”
5. Sửa đổi khoản 4, khoản 5, khoản 7 bổ sung khoản 7a Điều 8 như sau:

Thông tư số 92/2019/TT-BTC

Thông tư 92/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Từ 01/7/2020, hàng hóa được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng nhiều điều kiện mới

Đây là nội dung mới được Bộ Tài chính thay đổi tại Thông tư 92/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh ngày 31/12/2019.
Theo đó, từ ngày Thông tư này có hiệu lực, hàng hóa được hoàn thuế giá trị gia tăng là hàng hóa đáp ứng điều kiện sau: Hàng hóa mua tại doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng, chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện khi mua hàng, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian tối đa 60 ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh.

Đây là nội dung mới so với Thông tư 72/2014/TT-BTC, theo quy định cũ, hàng hóa được hoàn thuế giá trị gia tăng chỉ cần là hàng hóa mua tại Việt Nam, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian tối đa 60 ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh.

Đáng chú ý, để được lựa chọn là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng, từ ngày 01/7/2020, doanh nghiệp phải cam kết tham gia vào Hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài. Đây là Hệ thống tích hợp, lưu trữ, trao đổi thông tin liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân do Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và vận hành.

Thông tư có hiệu lực từ 01/7/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thuế phí được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 14
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm