Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật thiết bị cứu sinh phương tiện thủy nội địa số 04/2015/TT-BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị cứu sinh phương tiện thủy nội địa

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật thiết bị cứu sinh phương tiện thủy nội địa số 04/2015/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 01/10/2015 do Bộ Giao thông vận tải ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa. Mời các bạn tham khảo và nghiên cứu.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 04/2015/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ CỨU SINH DÙNG
CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa. Mã số đăng ký: QCVN 85:2015/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

BỘ TRƯỞNG


Đinh La Thăng

QCVN 85:2015/BGTVT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ CỨU
SINH DÙNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

National Technical Regulation on Inspection and Manufacture of Inland Waterway Ship's Life Saving Equipment

Lời nói đầu

QCVN 85:2015/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 04/2015/TT- BGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2015.

MỤC LỤC

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1 Phạm vi điều chỉnh

2 Đối tượng áp dụng

3 Tài liệu viện dẫn và giải thích từ ngữ

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Chương 1: Phao áo cứu sinh

1.1 Quy định chung

1.2 Yêu cầu kỹ thuật

1.3 Phương pháp thử

Chương 2: Phao tròn cứu sinh

2.1 Quy định chung

2.2 Yêu cầu kỹ thuật

2.3 Phương pháp thử

Chương 3: Dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân

3.1 Quy định chung

3.2 Yêu cầu kỹ thuật

3.3 Phương pháp thử

Chương 4: Dụng cụ nổi cứu sinh

4.1 Quy định chung

4.2 Yêu cầu kỹ thuật

4.3 Phương pháp thử

III. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

1 Quy định chung

2 Quy định về giám sát kỹ thuật

3 Chứng nhận

4 Hiệu lực của giấy chứng nhận

5 Đánh giá chu kỳ

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ CỨU SINH
DÙNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

National Technical Regulation on Inspection and Manufacture of Inland Waterway Ship's Life Saving Equipment

PHẦN I – QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

1.1 Quy chuẩn này quy định về việc chế tạo và kiểm tra các thiết bị cứu sinh dùng trên phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi tắt là "PTTNĐ").

1.2 Quy chuẩn này cũng được áp dụng cho các thiết bị cứu sinh dùng trong cứu hộ, cứu nạn, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa.

1.3 Thiết bị cứu sinh dùng trên các phương tiện thủy nội địa

Đánh giá bài viết
1 162
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm