Thông tư hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

1 123

Thông tư số 116/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương. 

BỘ TÀI CHÍNH

___________

Số: 116/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

              Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

THÔNG TƯ

hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn

một thành viên Tình Thương

____________________ 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2151/VPCP-KTTH ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương;

Căn cứ ý kiến của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 3635/NHNN-TTGSNH ngày 15 tháng 6 năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thí điểm áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương. 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn về việc thí điểm áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương.

Điều 2. Chính sách ưu đãi thuế

Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương được áp dụng ưu đãi thuế như sau:

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô.

2. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản 2 Điều này được tính liên tục từ kỳ tính thuế năm 2012.

Hoạt động tài chính vi mô quy định tại Điều này là các hoạt động mà Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình thương được phép thực hiện theo quy định tại Điều 119, Điều 120, Điều 121 và Điều 122 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn.

3. Chính sách ưu đãi thuế thí điểm đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương quy định tại Thông tư này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2012 đến khi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành.

4. Nguyên tắc, thủ tục miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2012.

2. Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung không trái với hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương và các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung kịp thời./. 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Mai

Đánh giá bài viết
1 123
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm