Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước số 111/2015/TT-BTC

1 226

Hướng dẫn phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước

Thông tư số 111/2015/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước, thông tư này được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành xét theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là Kho bạc Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước. Thông tư 111/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2015.

Luật Ngân sách nhà nước 2015 số 83/2015/QH13

Luật chứng khoán số 62/2010/QH12

Luật kế toán 2003 số 03/2003/QH11

BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 111/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Điều 3. Chủ thể phát hành

Điều 4. Điều khoản và điều kiện trái phiếu

Điều 5. Lãi suất phát hành trái phiếu

Chương II

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Điều 6. Xây dựng và công bố kế hoạch phát hành trái phiếu

Điều 7. Tổ chức phát hành trái phiếu

Điều 8. Lịch biểu phát hành trái phiếu

Điều 9. Thành viên đấu thầu

Điều 10. Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên đấu thầu

Điều 11. Điều kiện đăng ký mới thành viên đấu thầu

Điều 12. Hồ sơ đăng ký mới thành viên đấu thầu

Điều 13. Quy trình, thủ tục công nhận tổ chức đăng ký mới trở thành thành viên đấu thầu

Điều 14. Đánh giá duy trì tư cách thành viên đấu thầu hàng năm

Điều 15. Đánh giá xếp hạng thành viên đấu thầu hàng năm

Điều 16. Những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính

Điều 17. Loại bỏ tư cách thành viên đấu thầu

Chương III

CÁC PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Mục 1. ĐẤU THẦU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Điều 18. Hình thức đấu thầu và phương thức xác định giá trúng thầu

Điều 19. Nguyên tắc tổ chức đấu thầu

Điều 20. Quy trình, thủ tục tổ chức đấu thầu

Điều 21. Xác định kết quả đấu thầu

Điều 22. Phát hành thêm trái phiếu ngay sau phiên đấu thầu

Mục 2. BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Điều 23. Nguyên tắc tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu

Điều 24. Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức bảo lãnh chính

Điều 25. Điều kiện để trở thành tổ chức bảo lãnh chính

Điều 26. Quy trình lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính và tổ hợp bảo lãnh

Điều 27. Đàm phán và tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu

Mục 3. ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Điều 28. Nguyên tắc phát hành trái phiếu theo phương thức đại lý

Điều 29. Điều kiện để làm đại lý phát hành trái phiếu

Điều 30. Quy trình lựa chọn và ký hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu

Điều 31. Tổ chức phát hành trái phiếu

Mục 4. BÁN LẺ TRÁI PHIẾU QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Điều 32. Nguyên tắc phát hành trái phiếu

Điều 33. Quy trình phát hành trái phiếu

Điều 34. Lưu giữ, bảo quản, cầm cố và chuyển nhượng trái phiếu

Chương IV

THANH TOÁN TIỀN MUA TRÁI PHIẾU

Điều 35. Thanh toán tiền mua trái phiếu

Điều 36. Lãi chậm thanh toán tiền mua trái phiếu

Chương V

ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

Điều 37. Đăng ký và lưu ký trái phiếu

Điều 38. Niêm yết và giao dịch trái phiếu

Chương VI

THANH TOÁN LÃI, GỐC TRÁI PHIẾU VÀ PHÍ PHÁT HÀNH, THANH TOÁN TRÁI PHIẾU

Điều 39. Thanh toán lãi, gốc trái phiếu

Điều 40. Phí tổ chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu

Chương VII

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 41. Hạch toán kế toán

Điều 42. Báo cáo kết quả phát hành

Điều 43. Báo cáo tình hình phát hành và thanh toán lãi gốc trái phiếu

Điều 44. Báo cáo của thành viên đấu thầu

Điều 45. Công bố thông tin

Chương VIII

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Điều 47. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước

Điều 48. Trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán

Điều 49. Trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 51. Điều khoản thi hành

Điều 52. Tổ chức thực hiện

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

Đánh giá bài viết
1 226
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm