Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

1 249
BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM
SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 05/2018/TTLT-BCA-
VKSNDTC-TANDTC
Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018
THÔNG LIÊN TỊCH
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHỐI HỢP THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU
LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHẠM TỘI
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự, góp phần nâng cao hiệu quả
công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;
Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Chánh án Tòa án nhân dân
tối cao ban hành Thông liên tịch quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin,
tài liệu liên quan đến người phạm tội.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông liên tịch này quy định việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến
người phạm tội, bao gồm: những thông tin, tài liệu phản ánh về lịch, đặc điểm nhận dạng, nhân
thân, kết quả khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi nh án hình sự các thông tin, tài liệu khác
liên quan đến người phạm tội; trách nhiệm, thủ tục, thời hạn thông báo, gửi, cung cấp các thông tin,
tài liệu đó.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông liên tịch y áp dụng đối với các cơ quan trong Công an nhân n, Viện kiểm sát nhân
dân Tòa án nhân dân các cấp các quan, tổ chức, nhân khác liên quan đến việc thông
báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.
Điều 3. Nguyên tắc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
1. Thông tin, i liệu liên quan đến người phạm tội phải được thông báo, gửi đầy đủ kịp thời, chính
xác, tập trung cho Cơ quan hồ nghiệp vụ của ngành Công an; việc cung cấp thông tin, tài liệu
cho quan tiến hành tố tụng phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác để quản lý, khai thác,
phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy tố, t xử thi hành án nh sự.
2. Bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bảo vệ mật nhà nước; pháp luật về lưu trữ.
3. Thông tin, tài liệu được thông báo, gửi, cung cấp chỉ được sử dụng vào mục đích phục vụ công
tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự.
Chương II
THÔNG TIN, TÀI LIỆU ĐƯỢC THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CẤP
Điều 4. Các loại thông tin, tài liệu quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân,
quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao trách nhiệm thông báo, gửi cho quan h
nghiệp vụ của ngành Công an
1. Quyết định tạm giữ; quyết định gia hạn tạm giữ;
2. Quyết định khởi tố bị can; quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can; quyết định bổ sung
quyết định khởi tố bị can;
3. lịch bị can;
4. Lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh tạm giam;
5. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh;
6. Quyết định hủy bỏ; thay thế biện pháp tạm giữ, tạm giam, tạm hoãn xuất cảnh bằng biện pháp
ngăn chặn khác;
7. Quyết định trả tự do;
8. Quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can; quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với
bị can; quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can;
9. Quyết định truy nã; quyết định đình nã;
10. Kết luận điều tra; kết luận điều tra bổ sung.
Đối với các lệnh, quyết định mà Bộ luật Tố tụng nh sự năm 2015 quy định phải s phê chuẩn
của Viện kiểm sát t phải gửi kèm theo quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát.
Điều 5. Các loại thông tin, tài liệu Viện kiểm sát nhân dân trách nhiệm thông báo, gửi cho
quan hồ nghiệp vụ của ngành Công an
1. Lệnh tạm giam; quyết định gia hạn tạm giam; lệnh bắt bị can để tạm giam;
2. Quyết định khởi tố bị can; quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can; quyết định thay đổi
quyết định khởi tố bị can;
3. Quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ; quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam; quyết định hủy
bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh;
4. Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh;
5. Cáo trạng; quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn;
6. Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can; quyết định tạm đình ch vụ án đối với bị can; quyết
định phục hồi vụ án đối với bị can.
Điều 6. Các loại thông tin, tài liệu Tòa án nhân dân có trách nhiệm thông báo, gửi cho
quan hồ nghiệp vụ của ngành Công an
1. Quyết định tạm giam;
2. Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam; quyết định thay thế biện pháp tạm giam;
3. Bản án hình sự thẩm;
4. Bản án hình sự phúc thẩm;
5. Quyết định hình sự giám đốc thẩm;
6. Quyết định hình sự tái thẩm;
7. Quyết định thi hành án phạt tù;
8. Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù;
9. Quyết định miễn chấp hành án phạt tù;
10. Quyết định hoãn chấp nh án phạt tù;
11. Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù;

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC - Những tài liệu về người phạm tội mà VKS phải gửi cho Công an

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội được ban hành ngày 25/6/2018.Theo đó, ban hành những tài liệu về người phạm tội mà VKS phải gửi cho Công an.

Đánh giá bài viết
1 249
Trách nhiệm hình sự Xem thêm