Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các trường thuộc Bộ Công Thương

1 80

Thông tư số 21/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các trường thuộc Bộ Công Thương. 

 BỘ CÔNG THƯƠNG 

______________

Số: 21/2012/TT-BCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                            Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012

THÔNG TƯ

quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng

đối với các trường thuộc Bộ Công Thương

___________________________ 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các trường thuộc Bộ Công Thương.

Điều 1. Chế độ báo cáo

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các trường thuộc Bộ Công Thương được thực hiện như sau:

1. Nội dung báo cáo

Thực hiện theo danh mục biểu mẫu, các biểu mẫu và giải thích tại Phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thời hạn báo cáo

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 17 tháng 6;

- Báo cáo năm: Ngày 17 tháng 12;

3. Phương thức gửi báo cáo

Các báo cáo thống kê được gửi dưới hai hình thức: bằng văn bản và thư điện tử.

Điều 2. Đơn vị báo cáo, trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị báo cáo

1. Đơn vị báo cáo

Các trường thuộc Bộ bao gồm:

a) Các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương;

b) Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề trực thuộc Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị báo cáo

Các trường thuộc Bộ có trách nhiệm và nghĩa vụ:

a) Chấp hành báo cáo đầy đủ, chính xác những chỉ tiêu quy định trong từng biểu mẫu báo cáo;

b) Lập báo cáo theo đúng quy định về thời điểm báo cáo, thời kỳ báo cáo;

c) Gửi báo cáo cho đơn vị nhận báo cáo theo đúng quy định về thời hạn báo cáo.

Điều 3. Đơn vị nhận báo cáo

1. Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương;

2. Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2012.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) để kịp thời xem xét, chỉnh lý./. 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó TT Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tổng cục Thống kê - Bộ KHĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Các Vụ , Tổng cục, Cục (qua mạng nội bộ);
- Các Trường thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (02b).

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Tuấn Anh 

1 80
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các trường thuộc Bộ Công Thương để xem.
Hành chính Xem thêm