Thông tư quy định chuẩn giảng viên sư phạm

1 8
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2018/TT-BGDĐT
Nội, ngày tháng năm 2018
THÔNG
Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên phạm
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Bộ, quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và ớng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-
CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm
2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11
tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-
CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật giáo dục;
Theo đề ngh ca Cục trưng Cc Nhà giáo và Cán b qun lý giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông quy định Chuẩn nghề nghiệp
giảng viên phạm.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên
phạm.
Điều 2. Thông này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2018.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh n
phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo Cán bộ quản giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên
quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Thủ trưởng các sở giáo dục đại học, các tổ chức
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ trưởng;
BỘ TRƯỞNG
DỰ THẢO 2
2/2018
2
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính
phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ pháp);
- Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo;
- Hội đồng quốc gia Giáo dục Phát triển nhân
lực;
- Hội đồng chức danh Giáo nhà nước;
- Công đoàn giáo dục Việt Nam;
- Hội Cựu giáo chức Việt Nam;
- Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;
- Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các sở giáo dục đại học công lập;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC, NGCBQLGD.
Phùng Xuân Nhạ
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
Quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên phạm
(Ban hành kèm theo Thông số /TT-BGDĐT ngày tháng năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)
Chương I
3
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về Chuẩn nghề nghiệp giảng viên phạm (viết tắt Chuẩn),
bao gồm: Chuẩn nghề nghiệp giảng viên phạm; quy định đánh giá, xếp loại giảng viên theo
Chuẩn.
2. Quy định này áp dụng đối với giảng viên các trường đại học phạm, cao đẳng
phạm (viết tắt sở đào tạo giáo viên) các tổ chức, nhân liên quan.
Điều 2. Mục đích ban hành Chuẩn
1. Chuẩn nhằm giúp giảng viên tự đánh giá được năng lực nghề nghiệp bản thân từ đó
xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng, phát triển.
2. Chuẩn mt trong nhng công cụ để sở đào tạo giáo viên đánh giá được
năng lực nghề nghiệp giảng viên, từ đó y dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi
dưỡng phát triển nghề nghiệp cho giảng viên xây dựng chính sách tuyển dụng, sử dụng
giảng viên.
3. Chuẩn một trong những khung tham chiếu để quan thẩm quyền đánh giá
điều kiện đảm bảo chất lượng của sở đào tạo giáo viên tham khảo trong xây dựng chế
độ, chính sách phát triển nguồn nhân lực, góp phần chuẩn hóa đội ngũ giảng viên.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tiêu chun: Là quy định v phm cht năng lực ca giảng viên.
2. Tiêu chí: yêu cầu cụ thể cần đạt được của mỗi tiêu chuẩn.
3. Minh chng: các bng chứng c nhn mt cách khách quan mc đạt đưc
của từng tiêu c.
4. Mức độ: Là mc ng lc nghề nghiệp ca ngưi giảng viên.
5.Gi ng vi ên: Giảng viên phạm làm việc tại các trường đại học phạm, cao
đẳng phạm.
6. Người học: Được hiểu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học viên
các lớp bồi dưỡng của sở đào tạo giáo viên.
7. Đồng nghiệp: Được hiểu giảng viên trong ngoài sở đào tạo giáo viên, giáo
viên các trường phổ thông cơ sở giáo dục khác.
Chương II
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN PHẠM
Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất ngh nghiệp
Giảng viên bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống
cách ứng xử chuẩn mực, được đồng nghiệp, người học cộng đồng tin cậy, yêu mến, kính
trọng.
1. Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị: Gương mẫu thực hiện ch cực tuyên truyền, vận
động đồng nghiệp người học chấp nh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của nhà nước.
2. Tiêu chí 2. Phẩm chất đạo đức: Yêu nghề, tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp,
giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo.
3. Tiêu chí 3. Lối sống: Lối sống lành mạnh, văn minh, tác phong làm việc khoa học,

Dự thảo thông tư về chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm

Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định về Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm với 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí. Sau đây là nội dung chi tiết thông tư, mời các bạn cùng theo dõi.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2018/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

 

THÔNG TƯ

Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2018.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;

- Bộ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo;

- Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;

- Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước;

- Công đoàn giáo dục Việt Nam;

- Hội Cựu giáo chức Việt Nam;

- Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

- Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam;

- Hội Khuyến học Việt Nam;

- Công báo; Website Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Các cơ sở giáo dục đại học công lập;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC, NGCBQLGD.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Phùng Xuân Nhạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 8
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm