Thông tư về Điều lệ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam số 135/2015/TT-BTC

1 123

Điều lệ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam số 135/2015/TT-BTC

Thông tư về Điều lệ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam số 135/2015/TT-BTC quy định cụ thể về điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC, ngành nghề hoạt động tập trung trong Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản, Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp...Chi tiết cụ thể mời các bạn nghiên cứu văn bản sau.

Điều lệ công ty TNHH

Thông tư hướng dẫn xử lý nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp số 11/2015/TT-NHNN

Điều lệ Công ty TNHH một thành viên

Dự thảo Điều lệ công ty TNHH 2 Thành viên trở lên

BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 135/2015/TT-BTC  Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Chính phủ ban hành điều lệ mẫu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam;

Bộ Tài chính ban hành Thông tư kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2015 và thay thế Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.

Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ tướng các đơn vị có liên quan, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  • Văn phòng Chính phủ;
  • Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
  • Văn phòng Tổng Bí Thư;
  • Văn phòng Quốc hội;
  • Văn phòng Chủ tịch nước;
  • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  • Tòa án nhân dân tối cao;
  • Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
  • Kiểm toán nhà nước;
Trần Văn Hiếu

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUA BÁN NỢ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2015/TT-BTC ngày 31/08/2015 của Bộ Tài chính)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Điều lệ này quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (sau đây gọi tắt là DATC) được chuyển đổi từ Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp theo Quyết định số 1494/QĐ-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Trong phạm vi Điều lệ này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

b) "Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp" là Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

c) "Người quản lý doanh nghiệp" bao gồm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của DATC;

d) "Doanh nghiệp nhà nước" là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

đ) "Chủ nợ" là các tổ chức, cá nhân có nợ phải thu;

e) "Khách nợ" là các tổ chức, cá nhân có nợ phải trả;

g) "Chủ tài sản" là các tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu tài sản;

h) "Phương án mua nợ" là phương án do DATC xây dựng để mua một hoặc một số khoản nợ phải thu của một hoặc một số chủ nợ;

i) "Phương án mua tài sản" là phương án do DATC xây dựng để mua một hoặc một số tài sản của một hoặc một số chủ tài sản;

k) "Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua nợ" là phương án do DATC xây dựng để tái cơ cấu, phục hồi hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu nợ từ việc mua một hoặc một số khoản nợ phải trả của doanh nghiệp khách nợ đó;

l) "Giảm trừ nghĩa vụ trả nợ" là biện pháp xóa một phần trách nhiệm trả nợ cho khách nợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

m) "Giá vốn mua nợ" là tổng chi phí mua nợ tính đến thời điểm giảm trừ trách nhiệm trả nợ, bao gồm: giá mua nợ thực tế cộng (+) các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc mua khoản nợ (kể cả lãi vay huy động vốn để mua nợ) và các chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh được phân bổ (nếu có).

2. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, pháp luật về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các văn bản khác có liên quan sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

3. Các tham chiếu của Điều lệ này tới quy định của văn bản khác sẽ bao gồm cả những nội dung sửa đổi hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

Điều 3. Tên Công ty, trụ sở chính

1. Tên Công ty:

a) Tên tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam;

b) Tên viết tắt: DATC.

c) Tên tiếng Anh: Vietnam Debt and Asset Trading Corporation.

Đánh giá bài viết
1 123
Cơ cấu tổ chức Xem thêm