Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính

67 214.295

Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính

Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính được VnDoc.com tổng hợp chọn lọc, thông tin chinh xác và cụ thể, gửi đến độc giả. Nội dung bài gồm hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy khai sinh bản chính đầy đủ và chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo để biết cách xin cấp lại giấy khai sinh bản chính khi bị mất hoặc thất lạc.

Theo quy định của Luật Hộ tịch có hiệu lực từ 1/1/2016 quy định không cấp lại Giấy khai sinh bản gốc, chỉ đăng ký lại trích lục bản sao Giấy khai sinh.

Một chú ý nữa là: Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại. 

Theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về Cấp lại bản chính Giấy khai sinh và thẩm quyền cấp lại bản chính Giấy khai sinh như sau:

1. Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

3. Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi trước đây đương sự đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh”.

Như vậy, nếu làm mất giấy khai sinh, bạn có thể đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh để xin cấp lại bản chính giấy khai sinh của bản thân.

Hiện nay, Nghị định 123/2015/NĐ-CP đã thay thế cho Nghị định 158/2005/NĐ-CP, theo quy định về việc cấp lại giấy khai sinh bản chính thì đã không còn, mời các bạn bạn tham khảo Thủ tục đăng ký lại Giấy khai sinh như sau

Thủ tục đăng ký lại bản chính Giấy khai sinh như sau:

Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định:

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1/1/2016 nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Điều 26 Nghị định 123 quy định: "1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh; Download mẫu Tờ khai tại đây

b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

c) Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch".

Như vậy, khi bị muốn cấp lại Giấy khai sinh gốc, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo các quy định vừa trích dẫn ở trên, sau đó nộp lên UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi bạn đang thường trú để thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh.

Trong trường hợp không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên. 

Những lưu ý khi làm thủ tục cấp lại giấy khai sinh bản chính

- Khi đăng ký lại việc sinh, nếu người đi đăng ký lại xuất trình bản sao Giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung khai sinh được ghi theo nội dung của bản sao giấy khai sinh đó.

- Trường hợp đăng ký lại việc sinh cho người không có bản sao Giấy khai sinh đã cấp trước đây, nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: (1) ................................ 

Họ và tên người khai: .................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) .............................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) .....................................................................

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: ..............................................

Đề nghị (1) cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ................................................................ Giới tính: .....................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................

Nơi sinh: (4) ...................................................................................................................

Dân tộc: ................................................................ Quốc tịch: ........................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................

Họ và tên cha: …………………………………………………………………………………...........

Dân tộc: …………........……………. Quốc tịch: ........................................Năm sinh ...........

Nơi thường trú/tạm trú: (5) ………………………………………………………………………........

Họ và tên mẹ: …………………………………………………………………………………….........

Dân tộc: ......................... ......Quốc tịch: ............................ .Năm sinh ………………………

Nơi thường trú/tạm trú: (5) …………………………………………….…………………………........

Đã đăng ký khai sinh tại: ......................................................... ngày ........... tháng ........ năm ..............

Theo Giấy khai sinh số: (6) ......................................Quyển số (6): .......................................

Lý do xin cấp lại: ................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                         

Làm tại: ................ , ngày ...... tháng ...... năm ......

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

................................................... 

Thủ tục đề nghị cấp lại bản chính Giấy khai sinh 

Tên thủ tục hành chính Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ Ủy ban nhân dân quận, huyện
Đối tượng giải quyết Ủy ban nhân dân quận huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh cấp lại bản chính Giấy khai sinh trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung.
Thành phần hồ sơ

Hổ sơ đề nghị cấp lại bản chính Giấy khai sinh lập thành 01 bộ, gồm những giấy tờ sau đây:

  1. Giấy tờ phải nộp:

  - Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu quy định). Download mẫu Tờ khai tại đây

  - Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có) hoặc bản sao Giấy khai sinh đã được cấp hợp lệ trước đây.

  2. Giấy tờ phải xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người yêu cầu cấp lại bản chính.

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân quận, huyện nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí 10.000 đồng
Thông tin lưu ý Người có yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân quận, huyện. Trường hợp không trực tiếp đi nộp thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Trường hợp người làm thay là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người đề nghị cấp lại bản chính Giấy khai sinh thì không cần có văn bản ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ thể hiện mối quan hệ nêu trên với người đề nghị cấp lại bản chính Giấy khai sinh.
Đánh giá bài viết
67 214.295
Thủ tục hành chính Xem thêm