Thủ tục mua hóa đơn tài chính đối với hộ kinh doanh

1 8.945

 Hộ, cá nhân kinh doanh được mua hoá đơn như thế nào?

Thủ tục mua hóa đơn tài chính đối với hộ kinh doanh như thế nào? Đối tượng được đề nghị cấp hóa đơn lẻ? Hồ sơ mua hóa đơn lẻ gồm những gì? Để giải đáp được những câu hỏi này, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

Hóa đơn lẻ là hóa đơn bán hàng do Cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

1. Đối tượng được đề nghị cấp hóa đơn lẻ

– Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án);

– Hộ, cá nhân kinh doanh, có tài sản cho thuê hoặc cung cấp một loại hàng hóa, dịch vụ gì đó cần hóa đơn lẻ để cung cấp cho các doanh nghiệp (Điều 11 khoản 1, TT 39/2014/TT-BTC và thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT 39)

Thủ tục mua hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh

Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/32014 của Bộ Tài chính có quy định:

“Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn”.

Thủ tục mua hóa đơn tài chính đối với hộ kinh doanh

2. Hồ sơ mua hóa đơn lẻ

+) Đơn đề nghị mua hóa đơn lẻ. (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

+) Giấy Chứng minh nhân dân của người trực tiếp đến mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy Chứng minh nhân dân.

+) Các chứng từ mua bán liên quan (hợp đồng hoặc giấy tờ mua bán hàng hoá, dịch vụ…) giữa hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ có nhu cầu mua hóa đơn lẻ và tổ chức, cá nhân mua hàng

Việc mua hóa đơn lẻ được thực hiện tại chi cục thuế nơi người muốn mua hóa đơn lẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú.

3. Các loại thuế phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn lẻ

Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp hóa đơn lẻ phải nộp 2 loại thuế là thuế GTGT và thuế TNCN theo biểu thuế suất tại Luật số 71/2014/QH13 được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Do đó, doanh nghiệp khi thuê, mua tài sản của chủ sở hữu là cá nhân, cần liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cá nhân) để làm hợp đồng mua bán đồng thời yêu cầu chủ sở hữu liên hệ cơ quan thuế để được cấp hóa đơn lẻ- làm chứng từ hợp lý hạch toán vào chi phí doanh nghiệp.

Khi mua hóa đơn của cơ quan thuế thì cá nhân đó phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN với các mức như sau:

– Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ chịu thuế

Thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu là 5%

– Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu x Thuế suất đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Thuế TNCN của hoạt động dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 2%

Đánh giá bài viết
1 8.945
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm