Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN

2 48.110

Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN

Mẫu thư xác nhận thu nhập năm là văn bản do tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập lập để xác nhận mức thu nhập của người được trả thu nhập trong năm... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu Quy chế tiền lương và thu nhập cho công nhân viên

Giấy xác nhận thu nhập

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Mẫu thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN:

Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN
Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Nội dung Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN như sau:

Mẫu số: 20/TXN-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***---------- 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Năm ...............

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)..........................................

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:...................................................................................................................

2. Chức vụ (nếu có):.......................................................................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày .... tháng ..... năm .........

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm .......... đến ngày 31 tháng 12 năm........

Số tiền là ...................đồng

Trong đó:

a. Tại Việt nam: ....................đồng

b. Tại nước ngoài:.................đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):............................................................

  • Thuế thu nhập cá nhân:.........................................................................................
  • Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:....................................
  • Các khoản bị khấu trừ khác:..................................................................................

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà .............tại Việt Nam là do (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:..............đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số...............ngày.......tháng.........năm.....................

                                               .............., ngày...tháng...năm...
  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
2 48.110
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm