Tiêu chí mới đánh giá, phân loại cán bộ, công chức từ tháng 12/2017

1 858

Hướng dẫn mới về đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức 2017

Tháng 12/2017, sẽ tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, công chức nhà nước và sẽ có nhiều điểm mới so với năm trước (năm 2016). Cụ thể mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Cụ thể, việc thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ áp dụng theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/8/2015) và Nghị định 88/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/9/2017). Trong đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:

1. Việc đánh giá, phân loại phải được tiến hành trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

2. Thay đổi về việc đánh giá, phân loại cấp phó, cụ thể như sau:

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c Khoản 1 Điều 24 Nghị định 56, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm;

- Trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c Khoản 1 Điều 24 Nghị định 56, có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.

3. Thay đổi tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức, cụ thể khi đánh giá viên chức ở mức hoàn thành hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ đã bỏ tiêu chí: “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”.

4. Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Biểu mẫu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức

Phiếu đánh giá, phân loại công chức

Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ

Phiếu đánh giá phân loại viên chức

Đánh giá bài viết
1 858
Hành chính Xem thêm