Tiêu chí tác phong, lề lối làm việc để đánh giá cán bộ lãnh đạo

2 93.944

Tiêu chí tác phong đánh giá cán bộ lãnh đạo

Ngày 04/8/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 89-QĐ/TW năm 2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiêu chí tác phong, lề lối làm việc để đánh giá lãnh đạo, quản lý

Theo đó, tiêu chí tác phong, lề lối làm việc để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Quyết định 89-QĐ/TW. Cụ thể như sau:

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

- Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Ngoài các nội dung trong tiêu chí tác phong, lề lối làm việc, quy định này cũng đồng thời liệt kê các nội dung cụ thể đối với một số tiêu chí khác như: đạo đức, lối sống; chính trị tư tưởng; ý thức tổ chức kỷ luật,...

Trên đây là nội dung về tiêu chí tác phong, lề lối làm việc để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, mời các bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 89-QĐ/TW năm 2017.

Tiêu chí tác phong, lề lối làm việc để đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương

Ngày 04/8/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 90-QĐ/TW năm 2017 tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Theo đó, tiêu chí tác phong, lề lối làm việc để đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Tiểu mục 1.3 Mục II Quy định 90-QĐ/TW năm 2017. Cụ thể như sau:

- Nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết đoán, đúng nguyên tắc.

- Có tinh thần hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Ngoài các nội dung trong tiêu chí tác phong, lề lối làm việc, quy định này cũng đồng thời liệt kê các nội dung cụ thể đối với một số tiêu chí khác như: chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật,...

Các nội dung trên là các tiêu chí tác phong, lề lối làm việc để đánh giá lãnh đạo, quản lý mà VnDoc đã tổng hợp lại và chia sẻ với các bạn. Mời các bạn tham khảo thêm các mẫu bản kiểm điểm cá nhân, bản kiểm điểm công chức, bản kiểm điểm Đảng viên...

Đánh giá bài viết
2 93.944
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm