Tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân

1 40

Quy định ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm các tiêu chuẩn về sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Mời các bạn tham khảo tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân qua bài viết dưới đây.

Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

Khoản 2 Điều 3 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 2015 quy định:

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Điều 2 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 2015 quy định về Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử:

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

Như vậy, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biếu Hội đồng Nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015. Độ tuổi để được ứng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp là đủ 21 tuổi trở lên.

Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Từ các quy định trên, ngoài việc đáp ứng điều kiện về tuổi ứng cử, người ứng cử vào Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cần tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân như trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, chuyên môn, liên hệ chặt chẽ với nhân dân…

Đánh giá bài viết
1 40
Hành chính Xem thêm