Tiêu chuẩn giường cách ly tại cơ sở cách ly chống dịch COVID-19

BQYTE
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
. .
.
DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc
sb:A16~
IBYT-KH-TC
V
Iv
huang d§n cac tieu chuan, dinh mire
giuong each ly tai
CO"
so each ly t~p
trung phong chong dich COVID-19
Ha
Nf)i,
ngay31
thdng 03 nam 2020
Kinh gui: Dy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 true thuoc trung irong
Thirc hien quy dinh tai Quyet dinh s6 07/QD-BCDQG ngay 30 thang 3
nam 2020 cua Pho Thu tu6ng Chinh phu, Truong Ban chi dao quoc gia phong
chong dich Covid-19 vS viec giao chi tieu k@hoach giuong each ly va giuong
benh tai co sa y t@dS phong chong dich benh viem duong ho hfip cfip do chung
moi cua vi rut Corona gay ra (COVID-19), BQ
Y
t@hu6ng d~n cac dia phirong
thirc hien nhu sau:
1.
Muc
dich:
Can cir tieu chuan, dinh rmrc t6i thieu theo giuong each ly t~p trung phong
chong dich COVID-19 dS cac dia phuang xay dvng phuang an t6 chuc cach ly va
d\f toan ngan sach.
2. Ph~m vi
ap
dl}.ng:
Ap d\lng cho cac co sa cach ly t~p trung quy dinh t~i Quy@tdinh s6 07/QD-
BCDQG ngay 30 thang 3 nam 2020 cua PhoThu tu6ng Chinh phu, TruOng Ban
chi d~o qu6c gia phong ch6ng dich Covid-19.
3. Nguyen t~c thl}'c hi~n:
Cac tieu chufin, dinh muc va chi phi trong hu6ng d~n nay
a
muc t6i thiSu
ap d\lng cho tfit ca cac co sa cach ly t~p trung. Tuy nhien, tuy thuQc vao tinh hinh
va kha nang dap ling cua cac dia phuang, cac tieu chufin, dinh muc va chi phi h6
trQ't~i co sa cach ly t~p trung co thS cao han so v6i muc t6i thiSu quy dinh t~i
hU6ng dftn nay.
M6i tinh, thanh ph6 tnrc thuQc Trung uang co thS co mQtho~c nhi@uco sa
cach ly t~p trung phong ch6ng dich b~nh COVID-19.
T~i mQt co sa cach ly t~p trung, ti@pnh~n s6 IUQ'llgt6i da la 3.000 nguai
nh~m dam bao c6ng tac h~u c~n va phong tranh S\flay nhi@mcheo trong khu cach
ly.
1
4. Can elf
ap
d1}.ng:
a) Lu~t 03/2007/QH12 Phong, chong benh truyen nhiem,
b) Luat 68/2006/QH11 Tieu chuan va quy chuan
kY
thuat.
c) Nghi dinh 127/2007/Nf)-CP ngay 01/8/2007 cua Chinh phu quy dinh
chi tiSt thi hanh mot s6 diSu cua Luat 68/2006/QH11 Tieu chuan va quy chuan ky
thuat.
d) Quyet dinh s6 07/QD-BCDQG ngay 30 thang 3 nam 2020 cua
Pho'Thu
tu6ng Chinh phu, Twang Ban chi dao quoc gia phong chong dich Covid-19.
e) Thong tu 16/2014/TT-BCT cua BQ Cong thuong quy dinh vS thuc hien
gia ban le di~n cho cac nhom d6i nrong khach hang sir dung di~n va gia ban dien,
f)
Quyet dinh s6 878/QD-BYT ngay 12 thang 3 nam 2020 cua BQtwang
BQ Y tS vS viec ban hanh "Hu6ng dfin each ly y tS tai co sa each ly t~p trung
phong chong dich COVID-19".
g) Quyet dinh s6 904/QD-BYT ngay 16 thang 3 nam 2020 cua BQtwang
BQY tS vS vi~c VS vi~c ban hanh "S6 tay Hu6ng dfin t6 chuc thvc hi~n cach ly y
tS vling co dich COVID - 19.
h) Tieu chu~n xay dvng Vi~t Nam (TCXDVN 33:2006) C~p nuoc - M~ng
luoi duang 6ng va cong trinh tieu chu~n thiSt kS cua BQXay dVng.
i) Tieu chu~n Vi~t Nam TCVN 4451:2012 theo Lu~t 68/2006/QH11 Tieu
chu~n va quy chu~n
kY
thu~t.
5. N{Hdung
5.1. Cac tieu chu~n:
- Di~n tich t6 chuc cach ly: S6 luQTIggiuang x Khming cach giila cac
giuang cach nhau t6i thiSu la 2 met, ho~c: Giuang va di~n tich xung quanh dam
bao la 4m2/nguai (can cu Tieu chu~n Vi~t Nam TCVN 4451:2012 theo quy dinh
t~i khoan 1 DiSu 69 cua Lu~t Tieu chu~n va Quy chu~n
kY
thu~t va diSm b) khoan
1 DiSu 6 Nghi dinh 127/2007/Nf)-CP ngay 0118/2007 cua Chinh phu quy dinh chi
tiSt thi hanh mQt s6 diSu cua Lu~t Tieu chu~ va Quy chu~n
kY
thu~t ap dVng cho
nha
a
thong thuang.
- Cong trinh nha t~m, nha v~ sinh t~i khu cach ly: T6t nh~t m6i phong cach
ly co nha v~ sinh va nha t~m rieng, trong twang hqp phong cach ly khong co nha
v~ sinh va nha t~m rieng thi phai b6 tri khu V\l'cv~ sinh, nha t~m trong phan khu
cach ly dam bao: Nam, nil rieng, t6i thiSu 10 nguai co 1 nha t~m, 1 nha v~ sinh
chung.
2
5.2. Nhan hrc phuc vu:
- CO'cftu thanh phan nhom ngiroi phuc vu dS bao dam h~u c~n t6i thieu d6i
voi cac co s6 each ly t~p trung, bao g6m:
i. Can bQ quan ly phu trach chung co s6 each ly, co can bQ truyen thong, k@
toan, cong nghe thong tin,
ii. Can bQ y t@thuc hien cac bien phap quan ly, cham soc y t@thea Quyet
dinh s6 878/QD-BYT ngay 12 thang 3 nam 2020 va Quyet dinh s6 904/QD-BYT
ngay 16 thang 3 nam 2020 cua BQtnrong BQY t@
iii. Nguoi phuc vu an, uong la nhirng nguoi cung cftp cac bira an, mroc uong
cho nguoi each ly va thu don dung cu sau m6i bira an. Nhan vien nay khong bao
g6m nhan vien ch@bien thuc pham, nftu an.
iv. Ngiroi phu trach v~ sinh thgc hi~n cong vi~c thu gom rac thai, xu ly rac,
khu v~ sinh, khu hung d\lng c\l, nO'icong cQng,phun khu trimg, gi~t la,...
v. Nhan vien hanh chinh, ph\l trach vS ph\lc V\l nhu c~u di~n, nuac va v~n
chuySn, lai xe, ...
vi. Nhan vien bao v~ tuy thuQc vao cO's6 cach ly tinh tr~ng tuang, rao bao v~
xung quanh, bao dam trgc 24/24 gia, chia thanh 03 ca thay phien nhau (8 gialca).
- Nhom nhan 19c ph\lc V\l:nhan 19c duQ'ct6 chuc thea nhom; s6 lUQ'llgnguai
ph\lc
V\l
duQ'ctinh thea h~ s6 cua tUng khu cach ly t~p trung; H~ s6 ap d\lng cho
cO's6 cach ly t~p trung thea giuang cach ly va s6 nguai ph\lc
V\l
cach ly nhu sau:
STT
Chi tieu giU'O'ngcach
H" "
sa
ngU'Oiphyc vy cach
~ so
ly
ly
1.
1-100
1,0
20
2.
101-500
0,8
20-80
3.
501-1.000
0,6
80-120
4.
1.001-2.000
0,5
120-200
5.
2.001-3.000
0,4
200-240
- S6 lUQ'llgva cO'cftu nguai ph\lc
V\l
cach ly, d~c bi~t la s6 lUQ'llgcan bQy
t@pIw thuQc vao tinh tr~ng suc khoe cua nhom nguai cach ly. N@unguai bi cach
ly co cac b~nh, t~t cftp tinh, man tinh kern thea ho~c r6i lo~n tam th~n c~n b6 sung
can bQy t@chuyen khoa tUO'llgling tham gia nhom nhan 19c ph\lc
V\l
cach ly.
3

Định mức giường cách ly Covid19 ở các cơ sở y tế tập trung

Công văn 1769/BYT-KH-TC năm 2020 về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 do Bộ y tế ban hành.

Vừa qua Bộ y tế đã ban hành Công văn 1769/BYT-KH-TC về việc hướng dẫn các tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó:

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc TW có thể có một hoặc nhiều cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó tiêu chuẩn tại mỗi cơ sở cách ly tập trung như sau:

Diện tích tổ chức cách ly: số lượng giường x Khoảng cách giữa các giường cách nhau tối thiểu là 2 mét, hoặc: Giường và diện tích xung quanh đảm bảo là 4m2/người (căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4451:2012 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP);

Công trình nhà tắm, nhà vệ sinh tại khu cách ly: Tốt nhất mỗi phòng cách ly có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, trong trường hợp phòng cách ly không có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng thì phải bố trí khu vực vệ sinh, nhà tắm trong phân khu cách ly đảm bảo: Nam, nữ riêng, tối thiểu 10 người có 1 nhà tắm, 1 nhà vệ sinh chung.

- Điện: được sử dụng tối thiểu là 1kW/1 người/1 ngày theo quy định mức tiêu thụ điện trung bình căn cứ theo Thông tư 16/2014/TT-BCT của Bộ Công thương.

- Nước sinh hoạt: được sử dụng cho tắm, gội, vệ sinh,...hàng ngày, trung bình là 300 lít/1 người/1 ngày đối với khu vực dân cư thành thị căn cứ theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN 33:2006) cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng.

- Nước uống: theo tiêu chuẩn được sử dụng trung bình là 2 lít/1 người/1 ngày.

- Xử lý chất thải rắn: 3 kg/1 người/1 ngày.

- Xử lý chất thải lỏng: 1m3/1 người/1 ngày.

- Dung dịch xúc miệng, họng nước muối sinh lý 9%o: 500ml/người

.....................................................

Mời các bạn xem thêm nội dung chi tiết trên file PDF hoặc file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 36
Y tế - Sức khỏe Xem thêm