Tờ khai đăng ký khai tử năm 2017

31 37.428

Tờ khai đăng ký khai tử 

Tờ khai đăng ký khai tử được VnDoc giới thiệu với bạn đọc là Mẫu đăng ký khai tử mới nhất được ban hành theo Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định thi hành một số điều của Luật hộ tịch. Mẫu tờ khai đăng ký khai tử theo đúng quy định của Luật cư trú và Thủ tục đăng ký khai tửMời bạn đọc tải mẫu tờ khai đăng ký khai tử dưới đây để tham khảo.

Tờ khai đăng ký khai sinh

Đơn xin nghỉ thai sản

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Mời các bạn tham khảo Tờ khai đăng ký khai tử sau đây:

Tờ khai đăng ký khai tử
Tờ khai đăng ký khai tử mẫu mới nhất

Nội dung tờ khai đăng ký việc khai tử theo Thông tư 15/2015/TT-BTP như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

Kính gửi: (1).............................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:..................................................................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3)........................................................................................................

Quan hệ với người đã chết:............................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký khai tử cho người có tên dưới đây:...........................................

Họ, chữ đệm, tên: ........................................................................Giới tính:...................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................

Dân tộc: ......................................................................................Quốc tịch:..................

Nơi cư trú cuối cùng: (2).................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).......................................................................................................

Đã chết vào lúc: .........giờ..........phút, ngày.......tháng........năm.................

Nơi chết:.......................................................................................................................

Nguyên nhân chết:.........................................................................................................

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: (4) do .......................................................

..................................................................................................cấp ngày......tháng........năm...........

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ................, ngày .........tháng .........năm...........

   Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

......................................

31 37.428
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai đăng ký khai tử năm 2017 để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm