Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn là mẫu tờ khai của những người đã có giấy chứng nhận kết hôn nhưng bản chính giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được,... Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn mà VnDoc gửi đến các bạn tham khảo là mẫu mới nhất, được ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định thi hành một số điều của Luật hộ tịch.

Tờ khai đăng ký kết hôn

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn mới nhất 2017:

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn mới nhất

Mời các bạn tham khảo Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn ban hành theo Thông tư 15/2015/TT-BTP như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN

Kính gửi (1):....................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:.............................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)................................................................................................................

Nơi cư trú: (2)........................................................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dưới đây:....................................................

Họ, chữ đệm, tên của vợ:.......................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................

Dân tộc: .......................................Quốc tịch:........................................................................

Nơi cư trú:(2)........................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)...............................................................................................................

Kết hôn lần thứ mấy:.............................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên của chồng:.................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................

Dân tộc: ........................................Quốc tịch:......................................................................

Nơi cư trú:(2).......................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)..............................................................................................................

Kết hôn lần thứ mấy:............................................................................................................

Đã đăng ký kết hôn tại: (4)....................................................................................................

.......................................................................ngày ........ tháng ........ năm..........................

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số: (5)........................... , Quyển số: (5)..................................

Lý do đăng ký lại:................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ................, ngày .... tháng ..... năm ..........

     Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

..........................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.

(5) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

Đánh giá bài viết
3 14.103
Hôn nhân - Gia đình Xem thêm