Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ, là mẫu giấy tờ không thể thiếu trong Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy

Mẫu giấy khai đăng ký xe

Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn

Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng cơ bản như sau:

Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Nội dung cụ thể của Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng được ban hành kèm theo Phụ lục 2 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:…………..............................……... Số giấy CMND hoặc hộ chiếu....................................

Ngày cấp…………………..........….......……….......... Nơi cấp: ....…………..........................................…...

Địa chỉ thường trú:…………………………....................................................................................…………

Tên đồng chủ sở hữu (nếu có)...........................................Số giấy CMND hoặc hộ chiếu….................……

Ngày cấp…………………………….......................................... Nơi cấp..............................................……

Địa chỉ thường trú...…………………………........................................................................…...……………

Loại xe máy chuyên dùng……..........................................Màu sơn……….......................................……

Nhãn hiệu (mác, kiểu)………………........................…....…Công suất ...……............................................

Nước sản xuất…………………......................................…Năm sản suất……...........................................

Số động cơ………………………................................…….Số khung…….……..........................................

Kích thước bao (dài x rộng x cao) ……........................…..Trọng lượng…….......................................…...

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

TT Số của giấy tờ Trích yếu nội dung Nơi cấp giấy tờ Ngày cấp Số trang
  1        
  2        

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

…, ngày ... tháng … năm ……
Người khai ký tên

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

(Dán trà số động cơ)

* Chỉ dán trà số động cơ của máy chính

(Dán trà số khung)

 

- Đăng ký lần đầu                    - Mất chứng từ gốc

- Số biển số cũ: (nếu có):……………………...Biển số đề nghị cấp: ……….………………

Cán bộ làm thủ tục           Trưởng phòng duyệt             Thủ trưởng CQ cấp đăng ký
 (Ký, ghi rõ họ tên)             (Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký tên, đóng dấu)

*Ghi chú:

  • Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng;
  • Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;
  • Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.
Đánh giá bài viết
15 11.314
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm