Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

30 169.770

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - Mẫu số 08-MST

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - Mẫu số 08-MST là mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất, dùng khi doanh nghiệp thay đổi một số nội dung đăng ký thuế, được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực từ ngày 12/08/2016.

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Tờ khai thuế giá trị gia tăng 01-GTGT

Thông tư hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế số 119/2014/TT-BTC

Tức là từ ngày 12/08/2016, các bạn sẽ dùng Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế được ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC thay thế cho mẫu số 08-MST ban hành theo Thông tư Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - Mẫu số 08-MST
Mẫu số 08-MST theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Nội dung cụ thể của Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế được trình bày cụ thể dưới đây, mời các bạn tham khảo.

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

...... Doanh nghiệp      ..... Tổ chức khác và cá nhân

Tên người nộp thuế: ...................................................................................................................................

Mã số thuế: ...................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................................

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu
(1)

 Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

- .....

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

- Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06
- ...

 

124 Lò Đúc-Hà Nội

 

 

 

 

 

 

235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

 

 

 

Số tài khoản: 01011122334455
Tên ngân hàng: Vietcombank
...

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

......, ngày ....... tháng ..... năm ........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN:

  • Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.
  • Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
  • Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.
Đánh giá bài viết
30 169.770
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm