Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong Giấy tờ hộ tịch khác

1 274

Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong giấy tờ hộ tịch mới nhất

Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong giấy tờ hộ tịch khác là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để khai điều chỉnh những nội dung trong giấy tờ hộ tịch trừ giấy khai sinh. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung điều chỉnh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong giấy tờ hộ tịch tại đây.

Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong Giấy tờ hộ tịch khác

Mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong Giấy tờ hộ tịch khác

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai điều chỉnh nội dung trong Giấy tờ hộ tịch khácnhư sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
TRONG CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC

(Không phải là Giấy khai sinh) 

Kính gửi: (1).....................................................................................

Họ và tên người khai:..................................................................................................................            

Nơi thường trú/tạm trú(2) ..............................................................................................................      

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..................................................................................

Quan hệ với người được điều chỉnh hộ tịch:................................................................................

Đề nghị (1)................................................................................... điều chỉnh (4).........................

..........................................................................................  cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ...................................................................... Giới tính:...............................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................

Dân tộc: ............................................................ Quốc tịch: ..........................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.......................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.................................................................................................................

Đã đăng ký (5).................................................................................... tại .....................................

..........................................................................................  ngày ...........  tháng .......  năm .........

Theo (6):.........................................Số:................................Quyển số:.........................................

từ (7) ............................................................................................................................................  

thành (7) :.....................................................................................................................................

Lý do:...........................................................................................................................................            

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

........, ngày...tháng...năm...

 

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên) 

......................................

Các giấy tờ kèm theo (nếu có) để chứng minh nội dung điều chỉnh

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là Giấy khai sinh).

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

 (4) Ghi rõ nội dung và loại giấy tờ cần điều chỉnh (ví dụ: ngày chết trong Giấy chứng tử).

 (5) Ghi rõ loại việc đã đăng ký (ví dụ: khai tử).

 (6) Ghi rõ loại giấy tờ cần điều chỉnh (ví dụ: Giấy chứng tử).

 (7) Ghi rõ nội dung điều chỉnh, ví dụ: Từ: chết ngày 10/4/2010

                                                           Thành: chết ngày 15/4/2010.

Đánh giá bài viết
1 274
Thủ tục hành chính Xem thêm