Tờ khai kỹ thuật giống cây trồng

Tờ khai kỹ thuật giống cây trồng là văn bản mà cá nhân, tổ chức đăng ký bảo hộ giống cây trồng kê khai các yếu tố kỹ thuật liên quan tới giống như: nguồn gốc vật liệu, phương pháp chọn lọc, duy trì và nhân giống hay các tình trạng chính của giống để được bảo hộ,...

TỜ KHAI KỸ THUẬT

Mã số

(Do Văn phòng bảo hộ giống ghi)

1. Tên loài .........................................................................................................................................

1.1. Tên chủ sở hữu giống cây trồng ..............................................................................................

...............................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (khi cần thiết): .......................................................................................................

Quốc tịch: ......................................................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ................................ E-mail: .................................

1.2.Tên tác giả giống (tác giả chính)

......................................................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (khi cần thiết): .......................................................................................................

Quốc tịch: ......................................................................................................................................

Điện thoại........................................ Fax: ................................ E-mail: .................................

2. Tên giống đăng ký bảo hộ (viết chữ in hoa)

...............................................................................................................................................................

3. Thông tin về nguồn gốc vật liệu, phương pháp chọn tạo, duy trì và nhân giống

3.1 Nguồn gốc vật liệu (ghi rõ tên giống bố, mẹ và vật liệu)

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3.2 Phương pháp chọn tạo (ghi rõ phương pháp chọn và thế hệ)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3.3 Phương pháp duy trì và nhân giống

- Giâm cành

- Invitro

- Khác (ghi rõ phương pháp)


3.4 Thông tin khác (ghi rõ năm, mùa vụ và địa điểm chọn tạo)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

4. Các tính trạng chính của giống

(Đề nghị đánh dấu x những biểu hiện rõ nhất vào ô tương ứng trong cột mã số)

Đánh giá bài viết
1 226
Thủ tục hành chính Xem thêm