Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

1 2.524

Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

VnDoc.com xin chia sẻ tới bạn đọc Tờ khai lệ phí môn bài năm 2017 theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016 của Chính Phủ. Mời các bạn cùng tải về phục vụ công việc đầu năm 2017 để hoàn tất thủ tục kê khai thuế môn bài cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2016 qua mạng

Hướng dẫn lập tờ khai thuế Môn bài năm 2017 theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Nội dung chi tiết của Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mời các bạn tham khảo:

Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- 

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm.........

 

[02] Lần đầu 

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ......................................................................................................................

[05] Mã số thuế: ...............................................................................................................................

[06] Địa chỉ: .....................................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ...................................... [08] Tỉnh/Thành phố: ...................................................

[09] Điện thoại:  ..........................[10] Fax: .................................  [11] Email: .................................

[12] Đại lý thuế (nếu có): ..................................................................................................................

[13] Mã số thuế: ...............................................................................................................................

[14] Địa chỉ: .....................................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ........................................ [16] Tỉnh/Thành phố: .................................................

[17] Điện thoại:  ........................ [18] Fax:  ........................... [19] Email: ........................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:  ...................................ngày .............................................................

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT
Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1

Người nộp lệ phí môn bài

...............................................................

..............................................................

[22]    
2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc
cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

..............................................................

.............................................................

[23]    
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24]    

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

..........., ngày.......tháng......năm...........

NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

LƯU Ý: NỘP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI 2017

CĂN CỨ: Nghị định 139/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp.

Đánh giá bài viết
1 2.524
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm