Tờ khai phí sử dụng đường bộ đối với xe máy

1 38

Mẫu tờ khai phí sử dụng đường bộ áp dụng với xe mô tô

Mẫu số 02/TKNP của Thông tư 133/2014/TT-BTC là biểu mẫu tờ khai phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, xe máy. Mời các bạn tham khảo nội dung mẫu tờ khai và tải về sử dụng.

PHỤ LỤC SỐ 04

Mẫu số 02/TKNP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
(áp dụng đối với xe mô tô)

Kỳ tính phí: …………….

Người nộp phí: …………………………………………………………………………

Mã số thuế/Số:………………………………………………………………………….

CMND: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………...………………….

Quận/huyện: ……………………………………………………………………………

Tỉnh/thành phố: ……………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………..

Đơn vị tiền: Đồng

Số TT

Tên chủ xe

Nhãn hiệu xe

Ngày đăng ký

Dung tích xi lanh

Biển số xe

Mức phí

1

           

2

           

....

           
 

Tổng số phí

         

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

 

Ngày ….. tháng.... năm 201..
NGƯỜI NỘP PHÍ
Ký, và ghi rõ họ tên

Ghi chú: Tờ khai này áp dụng đối với chủ phương tiện thực hiện khai lần đầu và khai bổ sung khi có phát sinh tăng, giảm phương tiện.

Đánh giá bài viết
1 38
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm